2006/07:44

   
   
   
     
     
   
     
       
       
     
       
       
       
     
     
       
       
       
     
   
       
   
       
   
       
       
   
       
   
     

tagits.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

skall

teckningar.

till

protokollet,

   

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

arbetskonferensen.

sens

ovan)

innehåll

     
       
       
       
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
       
     
   
   
   
       

åtgärder.

artikel

5.

ligare

av

konkurrensutsatt

1967:11.

ner

Sverige.

kooperativa

områden.

tag.

     
     

individ.

lärande.

     
       
       
       
     
   
   
   
   
   
   
       

Sverige.

rekommendationer

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

verkan),

tion),

arbeten,

byråer,

   

resp.

rekommendationer:

(jordbruk),

försäkring,

områden,

that:

and

möte,

domar;

measures,

1981;

Convention,

fatal

work

vidtas,

ning,

och

arbetet;

allmänheten;

remuneration.

TION

ers:

och:

andrahandsbostad;

ANMÄLAN

diseases;

recording

disease;

recorded;

mine:

ers:

diseases;

notified

   
   

förfarandet,

sjukdomar;

registreras;

bevaras;

on:

and

analyses

arbetssjukdomar

arbetsgivaren,

hälsorisk

tional

   
   

tioner.

registrering.

protokoll.

registration.

Protocol.

registered.

Organization.

cles.

registrerats.

lemmar.

kraft.

artiklar.

   

equally

lika

   
   
   

ization,

       
     
         
   
     
   
               
     
   
   
   
               
   
   
   
         
     
         
   
   
         
   
   
       
   
   
       
         
         
   
       
     
           
   
   
   
   
   
   
   
           
       

modity”,

and

and

Recommendation;

dation,

         
   
   
   
     
   
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   
     
   
   
   
   
     

mötets

dation;

kooperativ.

   
   

cooperatives.

controlled

basis

and

for

önskemål.

på:

mar

   
   
 

ment;

crimination;

community.

ledningskompetens,

institutionell

vesteringar,

veckling,

behov.

gemenskapen.

REGERINGARNAS

as

cial

inom

samhällsorganisationer,

tillgängliga.

provisions.

ship

notably:

distinction

enterprises;

nication

         
   
         
   
         
   
       
         
       
       
             
   
   
         
   
         
   
                 
       
   
       
   
         
               
       
   
   
   
   
       
       
   
                 
     
   
         
   
   
     
   
     
   
   
   
   
   
     
   
       
   
 

wider

licences;

tives.

   
   
   
   
   
   

arbetsmiljö,

cerar,

linjer.

bör:

ekonomin.

TIVES

   
   

appropriate.

   
 
   

programmes;

consultancy

vestment;

vices;

services;

tions

ting;

appropriate.

arbetstagarorganisationer.

möjligt,

ling,

ledarskap

investeringar

innovationer

     
   
     
   

finance

levels.

notably:

transactions;

tives;

   
         

skilt:

finansieringsmöjligheter

transaktioner,

vinstdelning.

cooperative

members.

organizations;

eratives;

övriga

arbetstagarorganisationer,

nationella

operativ,

operatives;

training.

encouraged

financing;

operatives;

zations;

cooperatives.

   
 
   
   
   
   
   
   

muntras

operativ,

siering,

lemskooperativ,

chefer,

ner,

nivå,

främjar

främjas

kooperativ,

development;

principles;

operatives;

standards;

Recommendation,

   
   
   
   
   
   

kooperativ,

ciper,

   

religious

mocratic

konferens

ling.

medlemskapet

sätt.

tagande

bership.

tive

samma

medlemmarna.

ständigheten.

ningar

tures.

   
   

and

eases,

möte,

hälsovård,

sjukdomar,

höver

and

Recommendation;

mendation,

Labour

list

   
     
   
   
   
   
   
   
     

arbetssjukdomar.

nationella

   
       
   
   
   
       
   
   
       
   
   
       
       

and

occupational

ganization.

above.

this

statistics.

   
   
   
   
   

organisationen.

rekommendation.

gifterna.

agents

disulphide

   
   

domar

agens

agens

därav

därav

därav

därav

därav

därav

därav

koldisulfid

ger

   
 
           
     
           
         
           
           
           
             
           
             
           
             
                 
           
             
                 
           
                 
         
             
           
             
           
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
           
     
     
             
           
     
             
         
     
       
                 
     
             
     

compressed

radiations

radiation

violet

bite)

agents

contamination

tems

diseases

death

joniserande

värmestrålning

ultraviolett

sting,

giska

andningsorganen

döden

(byssinos)

process

legislation

monary

by

work

items

disorders

vironment

concentration

tures

landets

sjukdomar

aluminium

t.ex.

arbetsställningar

     
     
 

agents

(BCME)

compounds

homologues

agens

eller

homologer

ger

sjukdom

omy,

opportunities,

möte,

globala

and

and

mendation,

Work;

Policy;

   
           
       
           
   
   
       
   
   
         
   
     
   
           
         
   
   
       
   
   
     
   
   
           
         
   
     
           
               

arbetslivet,

marknaden,

Recommendation;

Recommendation,

cies.

Recommendation:

qualifications;

levels;

mötets

dation,

människors

och

hang;

market

social

arbetsmarknaden.

lärande,

social

economy;

collaborative

ing.

careers.

ekonomin;

tensutveckling.

arbetslivet.

grammes;

fundamental

national

företagsnivå;

nivån;

and

opportunities.

munication

lärande;

egenföretagare;

het.

training.

EMPLOYMENT

regulation;

market.

kompetensutveckling.

YRKESFÖRBEREDANDE

inkludering;

unga;

möjligt;

rätthålls;

experience;

through:

improve

and

het;

kompetensutveckling;

het;

heterna;

och

reducing

risk;

country;

learning

SION

minska

landets

lärande.

needs.

formally.

standards.

institutions.

skilda

informellt;

vissa

utbildningsinstitutioner.

assurance

training

training;

dards.

kvalifikationer;

och

normer.

utbildningsstöd;

utbildningsstöd;

vägledning;

LIFELONG

cation.

training.

icy

KOMPETENSUTVECKLING

domens

prises;

fications

education;

competencies;

available

indelningar.

innefatta:

ningen;

ner;

resultat;

skilled

decent

arbetskraft;

inom

praxis

multikulturella

internationally;

mendation,

utvecklingspolitiken;

människors

resurser.