Regeringens proposition 2006/07:113

Följdändringar med anledning av bildandet av Prop.
Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. 2006/07:113

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 maj 2007

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till vissa ändringar i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med anledning av att Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet gemensamt har bildat Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med förslagen är att anpassa lagtexterna efter namnändringarna. Vidare föreslås att organisationen Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut tas bort ur lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, eftersom organisationen upphört.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

1

Innehållsförteckning Prop. 2006/07:113
1 Förslag till riksdagsbeslut.................................................................. 3
2 Lagtext ............................................................................................... 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om  
    rättegången i arbetstvister ................................................... 4

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om

    särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster..................... 6
3 Ärendet och dess beredning............................................................... 8
4 Bakgrund ........................................................................................... 8
  4.1 Arbetsdomstolen ................................................................. 8

4.2Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och

  rationaliseringsinstitut......................................................... 8
5 Överväganden.................................................................................... 9
5.1 Sveriges Kommuner och Landsting.................................... 9

5.2Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och

    rationaliseringsinstitut....................................................... 10
6 Författningskommentar ................................................................... 11
  6.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om  
    rättegången i arbetstvister ................................................. 11
  6.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om  
    särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster................... 11
Sammanfattning av promemorian Följdändringar med anledning av  
bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. ....... 12
Lagförslag i promemorian Följdändringar med anledning av  
bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. ....... 14
Förteckning över remissinstanser ............................................................ 18
Utdrag ur protokollet vid regeringssammanträdet den 3 maj 2007......... 19

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2006/07:113

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1974:731) om rättegången i arbetstvister,

2.lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

3

2 Lagtext Prop. 2006/07:113

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvisterTPF1FPT skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse  
      3 kap.  
        2  
        3 §TPF FPT  
Av övriga fjorton ledamöter Av övriga fjorton ledamöter
utses fyra efter förslag av utses fyra efter förslag av
Föreningen Svenskt Näringsliv, en Föreningen Svenskt Näringsliv,
efter förslag av Svenska två efter förslag av Sveriges
kommunförbundet, en efter förslag Kommuner och Landsting, en efter
av Landstingsförbundet, en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra
förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisa-
efter förslag av Landsorganisa- tionen i Sverige, två efter förslag
tionen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorgani-
av Tjänstemännens centralorgani- sation och en efter förslag av
sation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralor-
Sveriges Akademikers Centralor- ganisation.  
ganisation.        

Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant förslag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till föreskrivet antal.

3 kap.

4 §TPF3FPT

Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande inträda i ordförandes ställe. Ersättare för vice ordförande får dock inträda i

ordförandes ställe endast vid handläggning som avses i 7 §.  
Är annan ledamot än ordförande Är annan ledamot än ordförande
hindrad att tjänstgöra i visst mål, hindrad att tjänstgöra i visst mål,
inträder ledamot eller ersättare inträder ledamot eller ersättare
som utsetts på motsvarande sätt. som utsetts på motsvarande sätt.
Därvid anses ledamöter som Därvid anses ledamöter som
utsetts efter förslag av Svenska utsetts efter förslag av Sveriges
kommunförbundet, Landstings- Kommuner och Landsting och

1TP PT Lagen omtryckt 1977:530.

2TP PT Senaste lydelse 2001:344.

3TP PT Senaste lydelse 2001:344.

4

förbundet och Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket ha utsetts på
ha utsetts på samma sätt. samma sätt.

Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ordföranden i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Prop. 2006/07:113

5

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om Prop. 2006/07:113
  särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster  
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på  
vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

4

1 §TPF FPT

Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 24,26 procent på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning   som 2. avgångsersättning   som
annorledes än på grund av annorledes än på grund av
kollektivavtalsgrundad avgångs- kollektivavtalsgrundad avgångs-
bidragsförsäkring utbetalas av bidragsförsäkring utbetalas av
staten, kommun eller kommunal- staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av förbund som arbetsgivare eller av
Svenska Kommunförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting
Landstingsförbundet, det för kom- eller det för kommunerna och
munerna och landstingen gemen- landstingen gemensamma organet
samma organet för administration för administration av personal-
av personalpension   eller pension, under förutsättning att
Sjukvårdens och socialvårdens arbetsgivaren tillämpar kommunalt
planerings- och rationaliserings- pensionsavtal eller av annan
institut, under förutsättning att arbetsgivare, under förutsättning
arbetsgivaren tillämpar kommunalt att arbetsgivaren tillämpar
pensionsavtal eller av annan kommunalt pensionsavtal och att
arbetsgivare, under förutsättning borgen eller liknande garanti
att arbetsgivaren   tillämpar tecknats av kommun, kommunal-
kommunalt pensionsavtal och att förbund eller Sveriges Kommuner
borgen eller liknande   garanti och Landsting,          
tecknats av kommun, kommunal-              
förbund, Svenska Kommunförbun-              
det eller Landstingsförbundet,                

3.avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,

4.ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,

5.ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

6.bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med

4TP PT Senaste lydelse 2006:1339.

6

undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 skall bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

U

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som har betalats ut före ikraftträdandet.

Prop. 2006/07:113

7

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2006/07:113

Inom Finansdepartementet har promemorian Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. upprättats (Fi2007/1199). Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1 och promemorians lagförslag finns i bilaga 2.

Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (Fi2007/1199).

Förslaget till lagändringar utgörs dels av anpassning av lagtexten på grund av namnändringar, dels av anpassning till i dag rådande faktiska förhållanden. Lagförslagen är av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande inte behövs.

4 Bakgrund

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bildade i mars 2007 ett gemensamt förbund, Sveriges Kommuner och Landsting. Som en följd härav finns behov att göra vissa lagändringar.

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut har upphört att existera. Således bör organisationens namn tas bort i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

4.1Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. För att bredda kunskapen om avtals- och arbetsförhållanden på arbetsmarknaden och skapa en förankring hos organisationerna på arbetsmarknaden utses vissa ledamöter i domstolen efter förslag från de centrala organisationerna på arbetsmarknaden. Enligt 3 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister skall således av domstolens ledamöter fyra utses av regeringen efter förslag från Föreningen Svenskt Näringsliv, en efter förslag från Svenska Kommunförbundet, en efter förslag från Landstingsförbundet, en efter förslag från Arbetsgivarverket, fyra efter förslag från Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag från Tjänstemännens Centralorganisation samt en efter förslag från Sveriges Akademikers Centralorganisation. För varje sådan ledamot utses även tre ersättare.

4.2Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) bildades 1968 och var en ideell förening med staten och

8

Landstingsförbundet som medlemmar. Genom Spri samverkade staten Prop. 2006/07:113 och landstingen inom hälso- och sjukvården.

5 Överväganden

5.1Sveriges Kommuner och Landsting

Regeringens förslag: Lagen om rättegången i arbetstvister och lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ändras så att Sveriges Kommuner och Landsting ersätter Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker

eller lämnar förslagen utan erinran. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har därutöver föreslagit en övergångsbestämmelse till 3 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, i syfte att undvika oklarhet om vilka ledamöter som avses i 3 kap. 6 § om Arbetsdomstolens domförhet.

Skälen för regeringens förslag: Sedan den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet under ett gemensamt namn, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Formellt bildades inte förbundet förrän vid valkongressen den 27 mars 2007. I samband med valkongressen trädde samtliga stadgeändringar i kraft, bl.a. bytte Svenska Kommunförbundet namn till Sveriges Kommuner och Landsting. Vid samma tillfälle trädde Landstingsförbundet i likvidation. Alla medlemmar i Landstingsförbundet blev utan ansökan medlemmar i SKL och SKL övertog Landstingsförbundets tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter. Vid SKL:s ordinarie kongress den 13–15 november 2007 kommer bl.a. likvidatorns slutredovisning och revisorernas revisionsberättelse om Landstingsförbundet att läggas fram. Därefter är Landstingsförbundet upplöst. Som en följd av samgåendet bör Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bytas ut mot Sveriges Kommuner och Landsting i 3 kap. 3 och 4 §§ lagen om rättegången i arbetstvister och i 1 § första stycket 2 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har i förtydligande syfte föreslagit en övergångsbestämmelse till 3 kap. 3 § lagen om rättegången i arbetstvister. Av bestämmelsen om Arbetsdomstolens domförhet i 3 kap. 6 § framgår bl.a. att av de ledamöter som avses i 3 § samma kapitel skall högst fyra och lägst två delta, lika många för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Ändringen i 3 kap. 3 § medför att de ledamöter som hittills utsetts på förslag av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet efter ikraftträdandet i stället utses av Sveriges Kommuner och Landsting. De ledamöter som vid ikraftträdandet redan har förordnanden efter förslag av ovan nämnda organisationer är även efter ikraftträdandet sådana ledamöter från arbetsgivarsidan som avses i 3 kap. 6 § lagen om rättegången i arbetstvister. En övergångsbestämmelse av det slag

9

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet föreslagit behövs Prop. 2006/07:113
därför enligt regeringens mening inte. De föreslagna ändringarna bör  

träda i kraft den 1 januari 2008, eftersom Landstingsförbundet inte är upplöst förrän i november 2007. De medför inte några ekonomiska konsekvenser.

5.2Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut

Regeringens förslag: Lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ändras till följd av att Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut har upphört att existera.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker

eller lämnar förslaget utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Staten och landstingen samverkade inom hälso- och sjukvården bl.a. genom Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri). Kommunerna fick genom ett antal reformer under 1990-talet ansvar inom hälso- och sjukvården. En viktig utgångspunkt för det framtida utvecklingsarbetet var därför att även kommunerna samverkade tillsammans med staten och landstingen. Ändrade förutsättningar för samverkan inom hälso- och sjukvården medförde att staten och Landstingsförbundet träffade en överenskommelse om att avveckla verksamheten vid Spri den 31 december 1999 och att upplösa föreningen (prop. 1998/99:100 s. 96, bet. 1998/99:FiU27, rskr. 1998/99:249). Som en följd av att Spri upphört att existera bör 1 § första stycket 2 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ändras. Den föreslagna ändringen bör också träda i kraft den 1 januari 2008. Den medför inte några ekonomiska konsekvenser.

10

6 Författningskommentar Prop. 2006/07:113

6.1Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

3kap.

3§

I bestämmelsen anges hur ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen skall utses. Första stycket har ändrats på så sätt att det anges att två ledamöter skall utses av Sveriges Kommuner och Landsting i stället för att en ledamot utses av Svenska Kommunförbundet och en ledamot utses av Landstingsförbundet. Denna ändring görs med anledning av att Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet gemensamt har bildat Sveriges Kommuner och Landsting.

Ändringarna kommenteras närmare i avsnitt 5.1.

4§

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.1.

Första stycket har ändrats som en följd av ändringen i 3 §.

6.2Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

1 §

Ändringarna i första styckets andra punkt innebär dels att Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet ersätts med Sveriges Kommuner och Landsting, dels att Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) tas bort.

Ändringarna kommenteras närmare i avsnitt 5.1 och 5.2.

11

Sammanfattning av promemorian Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

Bakgrund

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommer att bilda ett gemensamt förbund, Sveriges Kommuner och Landsting i mars 2007. Som en följd härav finns behov att göra vissa lagändringar.

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut har upphört att existera. Således bör organisationens namn tas bort i 1 § första stycket 2 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Prop. 2006/07:113

Bilaga 1

Förslag till ändringar i lagar

Sedan den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet under ett gemensamt namn; Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Formellt bildas inte förbundet förrän vid valkongressen den 27 mars 2007. I samband med valkongressen träder samtliga stadgeändringar i kraft, bl.a. byter Svenska Kommunförbundet namn till Sveriges Kommuner och Landsting. Vid samma tillfälle kommer Landstingsförbundet att träda i likvidation. Alla medlemmar i Landstingsförbundet blir utan ansökan medlemmar i SKL och SKL övertar Landstingsförbundets tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter. Vid SKL:s ordinarie kongress den 13–15 nov 2007 kommer bl.a. likvidatorns slutredovisning och revisorernas revisionsberättelse om Landstingsförbundet att läggas fram. Därefter är Landstingsförbundet upplöst. Som en följd av samgåendet bör Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bytas ut mot Sveriges Kommuner och Landsting i 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och 1 § första stycket 2 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. De föreslagna ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2008. De medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. För att bredda kunskapen om avtals- och arbetsförhållanden på arbetsmarknaden och skapa en förankring hos organisationerna på arbetsmarknaden utses vissa ledamöter i domstolen efter förslag från de centrala organisationerna på arbetsmarknaden.

12

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och Prop. 2006/07:113
rationaliseringsinstitut Bilaga 1
Staten och landstingen samverkade inom hälso- och sjukvården bl.a.  
genom Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliserings-  
institut (Spri). Spri bildades 1968 och var en ideell förening med staten  
och Landstingsförbundet som medlemmar. Ändrade förutsättningar för  
samverkan inom hälso- och sjukvården medförde att staten och  
Landstingsförbundet träffade en överenskommelse om att avveckla  
verksamheten vid Spri den 31 december 1999 och att upplösa föreningen  
(prop. 1998/99:100 s. 96, bet. 1998/99:FiU27, rskr. 1998/99:249).  

13

Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, två efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting, en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Lagförslag i promemorian Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

Prop. 2006/07:113

Bilaga 2

1Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvisterTPF5FPT skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

3 §TPF6FPT

Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter förslag av Landstingsförbundet, en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant förslag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till föreskrivet antal.

3 kap.

4 §TPF7FPT

Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande inträda i ordförandes ställe. Ersättare för vice ordförande får dock inträda i

ordförandes ställe endast vid handläggning som avses i 7 §.  
Är annan ledamot än ordförande Är annan ledamot än ordförande
hindrad att tjänstgöra i visst mål, hindrad att tjänstgöra i visst mål,
inträder ledamot eller ersättare inträder ledamot eller ersättare
som utsetts på motsvarande sätt. som utsetts på motsvarande sätt.
Därvid anses ledamöter som Därvid anses ledamöter som
utsetts efter förslag av Svenska utsetts efter förslag av Sveriges

5TP PT Lagen omtryckt 1977:530.

6TP PT Senaste lydelse 2001:344.

7TP PT Senaste lydelse 2001:344.

14

kommunförbundet, Landstings- Kommuner och Landsting och
förbundet och Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket ha utsetts
ha utsetts på samma sätt. samma sätt.    

Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ordföranden i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Prop. 2006/07:113

Bilaga 2

15

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av
Sveriges Kommuner och Landsting eller det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner och Landsting,

2Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

Prop. 2006/07:113

Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  8
  1 §TPF FPT

Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 24,26 procent på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av

Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande garanti tecknats av kommun, kommunalförbund, Svenska Kommunförbundet eller Landstingsförbundet,

3.avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,

4.ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till aktivitetsersättning,

5.ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

6.bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med

8TP PT Senaste lydelse 2006:1339.

16

undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 skall bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

U

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2.Äldre bestämmelser tillämpas alltjämt på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

Prop. 2006/07:113

Bilaga 2

17

Förteckning över remissinstanser

Prop. 2006/07:113

Bilaga 3

Efter remiss har yttranden över promemorian kommit in från Skatteverket, Arbetsgivarverket, Arbetsdomstolen, Föreningen Svenskt Näringsliv, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.

Sveriges Akademikers Centralorganisation och Tjänstemännens Centralorganisation har beretts tillfälle att avge yttrande men har förklarat att de avstår från att yttra sig.

18

Finansdepartementet Prop. 2006/07:113

UtdragT ur protokollet vid regeringssammanträdet den 3 maj 2007.T

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden, Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Odenberg, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Tolgfors

Föredragande: statsrådet Odell

U

Regeringen beslutar proposition 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

19