Socialutskottets betänkande

2006/07:SoU3

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2005/06:215 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det internationella hälsoreglementet som antogs i Genève den 23 maj 2005 (IHR 2005). Syftet med IHR 2005 är att skydda mot internationella hot mot människors hälsa samtidigt som de åtgärder som vidtas inte ska utgöra ett större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad som är motiverat av hälsoskäl. I propositionen föreslås vidare att en ny lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa införs. Den nya lagen föreslås ersätta karantänslagen (1989:290). En ny bestämmelse i smittskyddslagen (2004:168) föreslås också.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen och utskottet föreslår att riksdagen godkänner IHR 2005 samt antar lagförslagen.

Den nya lagen och den nya bestämmelsen i smittskyddslagen föreslås träda i kraft den 15 juni 2007.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Riksdagen

a) godkänner Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente som antogs i Genève den 23 maj 2005,

b) antar regeringens förslag till lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

c) antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:215 punkterna 1–3.

Stockholm den 16 november 2006

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Mona Sahlin (s), Cecilia Widegren (m), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U Granberg (s), Marina Pettersson (s), Jan R Andersson (m), Lennart Axelsson (s), Margareta B Kjellin (m), Ylva Johansson (s), Lars-Ivar Ericson (c), Thomas Nihlén (mp), Rosita Runegrund (kd), Eva Olofsson (v) och Maria Lundqvist-Brömster (fp).

Redogörelse för ärendet

I proposition 2005/06:215 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa föreslås att riksdagen ska godkänna det internationella hälsoreglementet som antogs i Genève den 23 maj 2005 (IHR 2005). Vidare föreslås att en ny lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa införs. En ny bestämmelse i smittskyddslagen (2004:168) föreslås också. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. IHR 2005 i svensk översättning finns i bilaga 3.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Europeiska kommissionen har den 26 september 2006 lämnat ett meddelande till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om IHR 2005, KOM (2006) 552 slutlig.

Utskottets överväganden

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen.

Propositionen

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna det internationella hälsoreglementet som antogs i Genève den 23 maj 2005 (IHR 2005). Syftet med IHR 2005 är att skydda mot internationella hot mot människors hälsa samtidigt som de åtgärder stater vidtar inte ska utgöra ett större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad som är motiverat av hälsoskäl. IHR 2005 är till skillnad från det nu gällande internationella hälsoreglementet inte uppbyggt kring speciellt angivna sjukdomar. Tillämpningsområdet har utvidgats genom IHR 2005 och omfattar nu samtliga allvarliga hot mot människors hälsa som kan spridas internationellt.

Lagändringar krävs för att Sverige ska kunna genomföra IHR 2005 fullt ut. I propositionen föreslås införandet av en ny lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa som föreslås ersätta den nuvarande karantänslagen (1989:290) vilken tillkom för att uppfylla åtagandena enligt det nu gällande internationella hälsoreglementet. Den nya lagen syftar till att skydda mot internationella hot mot människors hälsa och avser risk för att smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder. Regeringen föreslår i lagen att Socialstyrelsen utses till nationell kontaktpunkt som ska rapportera misstänkta hot till Världshälsoorganisationen (WHO). Den nya lagen föreslås, på motsvarande sätt som karantänslagen, bl.a. innehålla bestämmelser om åtgärder som får vidtas när fartyg respektive luftfartyg ankommer till Sverige, bestämmelser om hälsointyg och andra intyg, m.m. En ny bestämmelse i smittskyddslagen föreslås också.

Den nya lagen och den nya bestämmelsen i smittskyddslagen föreslås träda i kraft den 15 juni 2007.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens bedömning att ett internationellt samarbete är nödvändigt för att förhindra global spridning av smittsamma sjukdomar. Genom IHR 2005 har Världshälsoorganisationen, som regeringen anför, skapat ett regelsystem som ger förutsättningar för en mer effektiv hantering av nya hälsohot. Riksdagen bör således godkänna IHR 2005. Utskottet ställer sig också bakom förslaget till lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Slutligen tillstyrker utskottet regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:215 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa:

1.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente som antogs i Genève den 23 maj 2005.

2.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

3.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Internationellt hälsoreglemente (2005)