Konstitutionsutskottets betänkande

2006/07:KU24

Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Förslagen är bl.a. föranledda av att Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet gemensamt har bildat Sveriges Kommuner och Landsting. Med förslagen anpassas lagtexterna efter namnändringarna.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1974:731) om rättegången i arbetstvister,

2. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:113.

Stockholm den 7 juni 2007

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m), Henrik von Sydow (m), Morgan Johansson (s), Eva Bengtson Skogsberg (m), Stefan Tornberg (c), Yilmaz Kerimo (s), Mauricio Rojas (fp), Helene Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson (kd), Anna Bergkvist (m), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c) och Mikael Johansson (mp).

Redogörelse för ärendet

Regeringen redogör i propositionen för ärendets beredning fram till dess att propositionen beslutades.

Enligt regeringen är lagförslagen av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande inte behövts.

Någon motion har inte väckts i anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Propositionen

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bildade i mars 2007 ett gemensamt förbund, Sveriges Kommuner och Landsting. Som en följd härav finns behov av att göra vissa lagändringar. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bör bytas ut mot Sveriges Kommuner och Landsting i 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och i 1 § första stycket 2 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) har upphört att existera. Således bör organisationens namn tas bort i lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1974:731) om rättegången i arbetstvister,

2.    lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag