Civilutskottets betänkande

2006/07:CU13

Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:27, vari föreslås att vissa ändringar i bl.a. bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Förslagen innebär att vissa bokföringsskyldiga vid tillämpningen av sådana bestämmelser i bokföringslagen och årsredovisningslagen som hänför sig till nettoomsättningens storlek till nettoomsättningen skall lägga till bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2007.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

2. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

4. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),

5. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:27.

Stockholm den 13 mars 2007

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp) och Eva Sonidsson (s).

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen och utskottets ställningstagande

Under våren 2006 antog riksdagen vissa ändringar i redovisningslagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2007 (prop. 2005/06:116, bet. LU28, rskr. 330). Som aviserades i den propositionen har det därefter inom Justitiedepartementet upprättats en promemoria med förslag om att bl.a. ideella föreningar skall beakta vissa andra intäkter än intäkter från sålda varor och utförda tjänster när de regler i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) som knyter an till begreppet ”nettoomsättning” tillämpas. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för förslagen i förevarande proposition.

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – vissa ändringar i bl.a. bokföringslagen, årsredovisningslagen och stiftelselagen (1994:1220). Förslagen innebär att vid tillämpningen av bestämmelser i bokföringslagen och årsredovisningslagen som hänför sig till nettoomsättningens storlek skall ideella föreningar, registrerade trossamfund, registrerade organisatoriska delar av sådana samfund, samfällighetsföreningar, vilt- och fiskevårdsområdesföreningar och stiftelser till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Vid bedömningen av om en stiftelse uppfyller det gränsvärde som gäller för skyldigheten att ha minst en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen skall motsvarande tillägg göras till nettoomsättningen. Övriga föreslagna ändringar i handelsregisterlagen (1974:157) och lagen (2006:595) om europakooperativ är av rättelsekaraktär.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2007.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. Beträffande regeringens lagförslag 1, 2 och 3 bör noteras att SFS 2006:870, SFS 2006:871 och SFS 2006:874 trätt i kraft den 1 januari 2007.

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2006/07:27 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.    lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

2.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3.    lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

4.    lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),

5.    lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag