Tilläggsdirektiv till Inregränslagsutredningen (Fi 2004:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 maj 2004 (dir. 2004:65) tillkallade finansministern en särskild utredare med uppdrag att se över Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU. Utredningen har antagit namnet Inregränslagsutredningen. Utredningen skulle enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2005.

Utredningstiden förlängs; Utredningen skall i stället redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2006.

           (Finansdepartementet)