Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet (Fi 2004:17)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 30 juni 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Den 23 september 2004 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle göra en översyn av Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet (dir. 2004:118). För att säkerställa en effektiv framtida tillsyn på området skall utredaren

· utvärdera utgångspunkter och metoder för dagens tillsyn utifrån gällande näringsrättslig reglering, särskilt tillsyn av vinstutdelningsförbudet och närliggande reglering

· kartlägga utvecklingstendenser av betydelse, både i Sverige och i andra medlemsländer inom EU

· analysera vilka krav som bör ställas på tillsynen samt lämna förslag på utgångspunkter och allmänna principer för det framtida tillsynsarbetet, särskilt med beaktande av vinstutdelningsförbudet och närliggande reglering

· analysera vilka befogenheter och resurser som är nödvändiga för att dessa krav skall kunna tillgodoses samt lämna förslag i denna del

· vid behov lämna förslag på sådana förändringar av den näringsrättsliga regleringen av försäkringsrörelse som krävs för att den framtida tillsynen skall vara effektiv.

Utredarens uppdrag skall enligt direktiven redovisas senast den 31 juli 2005.

Utredningstiden bör nu förlängas med två och en halv månad. Detta innebär att utredarens uppdrag skall redovisas senast den 15 oktober 2005.

            (Finansdepartementet)