Tilläggsdirektiv till Rådet för kommunala analyser och jämförelser (Fi 2002:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 13 juni 2002 (dir. 2002:91) tillkallade statsrådet med ansvar för frågor om kommunal ekonomi ett råd med uppdrag att hantera frågan om utvecklingen av en kommunal databas. I uppdraget ingick bl.a. att analysera förutsättningarna för att inhämta den information som behövs till den kommunala databasen från alternativa utförare. Rådet skall enligt direktiven redovisa resultaten av sitt arbete årligen i maj 2003, maj 2004 och september 2005.

Rådet har redovisat delresultat av sitt arbete i maj 2003 och maj 2004.

Utredningstiden förlängs. Rådet skall redovisa slutresultatet av sitt arbete senast den 15 december 2005, och uppdraget skall vara slutfört den 31 december 2005.

            (Finansdepartementet)