Tilläggsdirektiv till Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott (N 2004:14)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 maj 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa någon form av ansvar för fordonsägaren när hans eller hennes fordon används vid en överträdelse av bestämmelser om högsta tillåtna hastighet eller någon annan trafikregel, vars efterlevnad kan övervakas genom automatiska system (dir. 2004:74). Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 30 september 2005.

Med ändring av den beslutade tiden skall utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2005.

           (Näringsdepartementet)