Tilläggsdirektiv till Försvarsförvaltningsutredningen (Fö 2004:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2005

Ändring av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 december 2004 tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att utföra en översyn av lednings- och myndighetsorganisationen inom Försvarsmakten och de totalförsvarsgemensamma myndigheterna (dir. 2004:181). Utredningen antog namnet Försvarsförvaltningsutredningen.

Försvarsförvaltningsutredningen skall inte behandla Försvarsmaktens regionala verksamhet i sitt arbete och inte heller lämna något delbetänkande om denna. Utredningens uppdrag ändras därför att regeringen behandlar den regionala verksamheten i propositionen Avveckling av militärdistriktsorganisationen (prop. 2004/05:160).

                     (Försvarsdepartementet)