Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppköpserbjudanden (Ju 2004:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 mars 2004 (dir. 2004:38) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden (2004/25/EG) skall genomföras i svensk rätt. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 april 2005. Med ändring av denna tidpunkt skall uppdraget redovisas senast den 1 juli 2005.

            (Justitiedepartementet)