Tilläggsdirektiv till utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning (Ju 2004:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 februari 2004 tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i 34 § konsumentkreditlagen (1992:830) om en kontohavares betalningsansvar för obehörig användning av kontokort samt överväga en förstärkning av konsumentskyddet vid uppkoppling mot Internet, då omkoppling till ett dyrare nummer skett utan abonnentens godkännande (s.k. modemkapning) (Dir. 2004:10). Utredaren har redovisat sistnämnda fråga i delbetänkandet Konsumentskydd vid modemkapning (SOU 2005:20). Enligt direktiven skulle utredaren redovisa uppdraget i dess helhet senast den 31 mars 2005.

Tiden för redovisning av uppdraget förlängs till och med den 30 november 2005.

           (Justitiedepartementet)