Tilläggsdirektiv till Timplanedelegationen (U 1999:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 14 april 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 november 1999 har chefen för dåvarande Utbildningsdepartementet tillkallat en delegation med uppgift att förbereda, leda, stödja och utvärdera en försöksverksamhet där ett antal kommuner inom ramen för den totala garanterade undervisningstiden får organisera utbildningen i grundskolan utan timplan (dir. 1999:90). Delegationen skall enligt direktiven slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2005.

Utredningstiden för delegationens uppdrag förlängs. Delegationen skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober 2005.

                   (Utbildnings- och kulturdepartementet)