Tilläggsdirektiv till Utredningen om fiskevårdens finansiering (Jo 2004:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2005

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 september 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på hur fiskevården skall finansieras i framtiden. Samma dag förordnade chefen för Jordbruksdepartementet f.d. landshövdingen Gösta Gunnarsson till särskild utredare. Enligt direktiven (2004:133) skall uppdraget redovisas till regeringen senast den 1 april 2005.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2005.

            (Jordbruksdepartementet)