Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter för foder-, livsmedels- och djurskyddstillsyn (Jo 2004:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2005

Sammanfattning

Utredaren skall utöver det ursprungliga uppdraget lämna förslag till ett avgiftssystem för foderkontroll i primärproduktionsledet samt utreda om förslaget till avgiftssystem för foder-, livsmedels- och djurskyddstillsyn påverkar svenska företags konkurrensförhållande gentemot företag i andra delar av EU. Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2005.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 14 oktober 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag bl.a. att lämna förslag till ett avgiftssystem för foder-, livsmedels- och djurskyddstillsyn.

Avgifter för foderkontroll i primärproduktionen

Den nuvarande foderkontrollen består i huvudsak av kontroller av större foderfabrikanter genom Statens jordbruksverks försorg. Dessa kontroller finansieras med avgifter. Avgifterna fastställs och disponeras av Statens jordbruksverk.

En mer regelmässig kontroll av foderkvaliteten på gårdsnivå kommer att krävas i framtiden. Detta kommer att innebära att en tillsynsmyndighet skall genomföra riskbaserade offentliga kontroller av foder på gårdar. Dessa kontroller genomförs genom revisioner, inspektioner och provtagning. Även kontrollen på gårdsnivå, liksom den nuvarande mer begränsade kontrollen, bör finansieras genom avgifter.

Avgiftssystemets konkurrensneutralitet inom EU

Systemen för finansiering av de olika tillsynsområdena inom utredningens ram varierar inom EU. Frågan om finansieringssystem har med några undantag i allt väsentligt lämnats till medlemsstaterna att hantera med hänvisning till subsidiaritetsprincipen. I vissa länder är därför viss tillsyn skattefinansierad medan samma tillsyn i en angränsande medlemsstat kan vara avgiftsfinansierad.

Tilläggsuppdraget

Utredaren skall utöver det ursprungliga uppdraget lämna förslag till utformning av ett avgiftssystem för foderkontroll i primärproduktionsledet. Utredaren skall också utreda om förslaget till avgiftssystem kan påverka svenska företags konkurrensförhållande gentemot företag i medlemsstater som valt en annan finansieringsform.

Förlängd tid för uppdraget

Utredaren skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 1 april 2005. Med anledning av tilläggsuppdragen förlängs utredningstiden, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2005.

                     (Jordbruksdepartementet)