Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005 Sammanfattning av uppdraget

Regeringen beslutade den 16 december 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet och utarbeta förslag till den reglering som bedöms nödvändig. Huvudsyftet är att förenkla, modernisera och effektivisera regelverket.

Utredaren skall enligt direktiven redovisa sitt arbete senast den 1 maj 2006. Utredningstiden förlängs. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2006.

            (Näringsdepartementet)