Tilläggsdirektiv till 24-timmarsdelegationen (Fi 2003:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005

Förkortad tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 juni 2003 (dir. 2003:81) tillkallade det statsråd som ansvarade för allmänna frågor om statsförvaltningen en delegation med uppdrag att stimulera utvecklingen och användningen av elektroniska tjänster i offentlig sektor. Delegationen, som har antagit namnet 24-timmarsdelegationen, skall enligt direktiven redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 november 2006.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 juni 2005 (dir. 2005:65) tillkallade det statsråd som ansvarar för allmänna frågor om statsförvaltningen en särskild utredare med uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att en ny förvaltningspolitisk myndighet skall kunna inrättas den 1 januari 2006. Enligt direktiven skall 24-timmarsdelegationens uppgifter föras över till den nya myndigheten.

Med ändring av tidigare beslut skall delegationen avsluta sitt arbete och redovisa resultatet senast den 31 december 2005.

            (Finansdepartementet)