Tilläggsdirektiv till En nationell narkotikasamordnare (S 2002:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2005

Sammanfattning av uppdraget

Den nationella narkotikasamordnarens (S 2002:03) uppdrag förlängs till att gälla tills vidare. I det fortsatta arbetet skall samordnaren prioritera att narkotikahandlingsplanen (prop. 2005/06:30) och dess genomförande förankras på det lokala planet. Arbetet förutsätter ett löpande och fördjupat samarbete med Alkoholkommittén (S 2001:02).

Uppdraget

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 januari 2002 (dir. 2002:6) tillkallade chefen för Socialdepartementet en särskild nationell narkotikasamordnare (S 2002:03) med uppdrag att genomföra och följa upp den narkotikahandlingsplan för perioden 2002 - 2005 som regeringen beslutade samma dag (prop. 2001/02:91).

Regeringen har den 10 november 2005 beslutat proposition Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30). I propositionen redovisar regeringen sin syn på den samlade narkotikapolitiken samt lägger fast grundvalarna för hur samhällets insatser för perioden 2006 - 2010 bör genomföras, samt för hur insatserna skall följas upp. Den nationella narkotikasamordnaren skall fortsätta sitt arbete med att stödja och samordna insatser inom narkotikaområdet.

I narkotikahandlingsplanen föreslås att målet för den svenska narkotikapolitiken även i fortsättningen skall vara ett narkotikafritt samhälle. Huvudinriktningen för narkotikapolitiken skall vara målinriktade och samordnade insatser för att begränsa både utbudet och efterfrågan av narkotika. Förstärkta insatser behövs för att förstärka den politiska prioriteringen av narkotikafrågan på alla nivåer, förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och organisationer, förbättra det förebyggande arbetet genom bl.a. metod- och kompetensutveckling, utveckla vårdinsatserna genom bl.a. metod- och kompetensutveckling samt forskning, utveckla behandlingsperspektivet inom kriminalvården, effektivisera insatserna på kontrollområdet, förbättra metoderna för att följa både narkotikautvecklingen och samhällets insatser samt för att öka det internationella samarbetet.

I propositionen redovisar regeringen också att den särskilde nationella narkotikasamordnaren kommer att få ett fortsatt förordnande för att initiera och samordna insatserna inom handlingsplanens ram. Det är angeläget att etablera en mer långsiktig struktur för att föra en narkotikapolitik inom ramen för narkotikahandlingsplanen. Regeringen har för avsikt att under handlingsplansperioden återkomma med en plan för hur det fortsatta arbetet skall organiseras och genomföras.

Utvidgning och förlängning av tiden för uppdraget

Samordnaren skall ha ett aktivt och fördjupat samarbete med den kommitté som är tillsatt för att genomföra den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (S 2001:02). Den nationella narkotikasamordnaren skall vidare samverka med berörda departement, myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och föreningslivet i övrigt, inklusive ungdomarnas egna organisationer, m.fl. Samordnaren skall dock inte heller fortsättningsvis ta över ansvar som i dag åvilar något departement eller annan myndighet.

En viktig uppgift för narkotikasamordnaren är att i ett aktivt samspel med bl.a. kommunal- och landstingspolitiker bedriva ett narkotikapolitiskt opinionsarbete och stimulera insatserna på regional och lokal nivå. Handlingsplanen betonar att samordning och samverkan av insatser över sektorsgränser behöver utvecklas liksom uppföljning och utvärdering av de insatser som vidtas.

Utöver detta krävs insatser för en mer narkotikaspecifik metodutveckling när det gäller både prevention och vård. Vid behov kan också vissa forskningsprojekt som är av särskild betydelse för handlingsplanens genomförande initieras.

Årlig redovisning

Samordnaren skall årligen redovisa sin verksamhet till regeringen. En första rapport skall lämnas senast den 31 december 2006.

            (Socialdepartementet)