Tilläggsdirektiv till Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 2005.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 november 2004 tillkallade finansministern en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett system med s.k. tonnageskatt för sjöfartsnäringen (dir. 2004:165). Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag före utgången av november 2005.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall istället redovisa sitt uppdrag senast den 31 januari 2006.
            (Finansdepartementet)