Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter för färdiglagad mat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg (S 2005:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 februari 2005 tillkallade vård- och äldreomsorgsministern en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur avgifter för färdiglagad mat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg skall kunna hanteras på ett enklare och mer enhetligt sätt. Enligt direktiven (dir. 2005:15) skall utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2005.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2006.

            (Socialdepartementet)