Tilläggsdirektiv till Utredningen för genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. (S 2003:14)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2004.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 december 2003 (dir. 2003:168) har statsrådet Johansson tillkallat en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till nationellt genomförande av Världshälsoorganisationens (WHO:s) ramkonvention om tobakskontroll, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror (EUT L 152, 20.6.2003, s 16, Celex 32003L0033) och av rådets rekommendation 2003/54/EG om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll (EGT L 22, 25.1.2003, s. 31, Celex 32003H0054). Kommittén skall enligt direktiven slutföra sitt arbete senast den 1 juli 2004.

Med ändring av denna tidpunkt skall kommittén i stället slutredovisa sitt arbete senast den 1 september 2004.

            (Socialdepartementet)