Tilläggsdirektiv till Ungdomsbrottsutredningen (Ju 2002:14)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 3 juni 2004.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 augusti 2002 (dir. 2002:95) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott. Utredningen, som antagit namnet Ungdomsbrottsutredningen, skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast vid utgången av september 2004. Med ändring av denna tidpunkt skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 15 december 2004.
           (Justitiedepartementet)