Tilläggsdirektiv för Matematikdelegationen (U 2003:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 27 maj 2004

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 januari 2003 (dir. 2003:8) tillkallade chefen för Utbildningsdepartementet en delegation med uppdraget att utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen. Uppdraget skall enligt direktiven redovisas senast den 28 maj 2004.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att delegationen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2004.

                     (Utbildningsdepartementet)