Tilläggsdirektiv till utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället (Fö 2002:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 7 april 2004.

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället skall genomföra den utvärdering som regeringen anmälde till riksdagen i proposition Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 2001/02:158) vad avser de bedömningar som regeringen gjorde inom informationssäkerhetsområdet.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 juli 2002 (dir. 2002:103) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet den 11 juli 2002 en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur signalskyddsverksamheten i samhället skall utformas. Utredaren lämnade en delrapport avseende detta uppdrag den 28 februari 2003. Regeringen beslutade om tilläggsdirektiv för utredningen den 20 februari 2003 (dir. 2003:29) angående uppdrag att lämna förslag till hur den nationella strategin för informationssäkerhetsarbetet för utvecklas och hur Sveriges engagemang i det internationella arbetet inom informationssäkerhetsområdet bör utformas i framtiden. Utredaren fick också i uppdrag att följa myndigheternas uppbyggnad av den informationssäkerhetsverksamhet som regeringen har givit myndigheterna i uppgift enligt propositionen Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 2001/02:158). En delrapport skulle lämnas senast den 1 mars 2004.

I propositionen Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 2001/02:158 s. 105) redovisade regeringen att de nya uppgifterna på informationssäkerhetsområdet skulle fördelas på de myndigheter som redan hade närliggande verksamhet. Regeringen anmälde också att man hade för avsikt att efter två år göra en utvärdering av denna fördelning av uppgifterna inom informationssäkerhetsområdet. Regeringen uteslöt inte att det skulle kunna finnas andra organisatoriska lösningar eller andra verksamheter inom informationssäkerhetsområdet som skulle kunna behövas ses över.

Uppdraget

Utredningen skall genomföra den utvärdering som regeringen anmälde till riksdagen i propositionen Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 2001/02:158 s. 105) vad avser de bedömningar när det gäller uppgiftsfördelningen som regeringen gjorde inom informationssäkerhetsområdet. Utvärderingen skall redovisas i utredningens slutrapport senast den 6 maj 2005.

           (Försvarsdepartementet)