Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av den svenska fiskerikontrollen (Jo 2004:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2004

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen bemyndigade den 15 april 2004 chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera den svenska fiskerikontrollen. Enligt direktiven (dir. 2004:45) skall uppdraget redovisas senast den 31 december 2004.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 7 mars 2005.

           (Jordbruksdepartementet)