Tilläggsdirektiv till Utredningen om begränsning av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2004.

Förlängd tid för del av uppdraget.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 april 2004 tillkallade chefen för Socialdepartementet en särskild utredare med uppdrag att dels undersöka möjligheten att begränsa rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453)för medborgare från ett annat EU-land som kommer till Sverige för att söka arbete, dels utreda möjligheten att införa kvalificeringsregler för rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och för rätt till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen skall enligt direktiven redovisa den första delen av uppdraget senast den 31 december 2004 och den andra delen senast den 1 maj 2005.

Utredningstiden förlängs så att båda delarna i stället skall redovisas senast den 1 maj 2005.

            (Socialdepartementet)