Förberedelser för en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden samt avveckling av Utlänningsnämnden

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2004

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall i samverkan med Domstolsverket förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden. Utlänningsnämnden skall upphöra och överprövningen av Migrationsverkets beslut skall i stället ske i länsrätt och kammarrätt.

Den nya instans- och processordningen skall kunna träda i kraft den 1 januari 2006.

Utredaren skall, i samarbete med Utlänningsnämnden, förbereda och genomföra avvecklingen av Utlänningsnämnden så att myndigheten kan upphöra den 31 december 2005.

Uppdragets slutförande gäller med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av den proposition om införande av den nya instans- och processordningen samt en ny utlänningslag som regeringen avser lämna våren 2005.

Bakgrund

I november år 2001 gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden, där dessa ärenden kan överprövas i de allmänna förvaltningsdomstolarna i stället för i Utlänningsnämnden.

Den 6 juni 2002 beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. Lagrådet avstyrkte förslaget. Med anledning av Lagrådets kritik tillsatte regeringen den 6 mars 2003 en parlamentarisk kommitté med uppgift att göra en översyn av vissa av utlänningslagens materiella bestämmelser och anpassa dessa till en övergång från handläggning hos förvaltningsmyndigheter till ett system där överprövningen sker i domstol. Den 22 juni 2004 lämnade kommittén sitt betänkande Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv (SOU 2004:74).

Regeringens avsikt är att under hösten år 2004 besluta en ny lagrådsremiss med förslag till en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden. Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen under år 2005.

Regeringen har den 11 november 2004 gett Domstolsverket i uppdrag att förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden (Ju2004/9859/DOM).

Uppdraget

Inrättande av en ny instans- och processordning

En särskild utredare skall i samverkan med Domstolsverket förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden fr.o.m. den 1 januari 2006. Utredaren skall även samverka med andra berörda myndigheter.

Innan riksdagen fattat beslut med anledning av regeringens kommande proposition innehållande förslag att lägga ner Utlänningsnämnden och inrätta en ny instans- och processordning i utlänningsärenden är utgångspunkten det förslag, som lades av Kommittén om ny instans- och processordning i utlänningsärenden (SOU 1999:16), att överprövningen av Migrationsverkets beslut skall ske i Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län och Länsrätten i Göteborg samt att länsrätternas beslut skall kunna överklagas till Kammarrätten i Stockholm, som sista instans.

Utredaren skall samverka med Domstolsverket bland annat vad gäller den nya organisationens utformning och verksamhet, förslag till eventuella instruktionsändringar samt i fråga om behov av särskild kompetens och hur det behovet i så fall kan tillgodoses.

Avveckling av Utlänningsnämnden

Utredaren skall förbereda och genomföra avvecklingen av Utlänningsnämnden i samarbete med nämnden.

Utlänningsnämnden skall upphöra den 31 december 2005. Ärendebalansen hos nämnden skall, i den utsträckning det är möjligt, då vara nedarbetad.

Utredaren skall fr.o.m. den 1 januari 2006 ansvara för kvarvarande avvecklingsfrågor. Ansvaret för avvecklingen ligger t.o.m. den 31 december 2005 hos Utlänningsnämnden. Utredaren skall dock ha arbetsgivaransvaret för den personal som eventuellt sägs upp av Utlänningsnämnden redan före den 1 januari 2006 och som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen.

Utredaren skall fortlöpande avrapportera till regeringen hur arbetet fortskrider.

I denna del av uppdraget ingår att
- utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera arbetet,
- fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet (TA) och så långt möjligt aktivt medverka till att övertalig personal kan få nytt arbete eller finna en annan acceptabel lösning i enskilda fall,
- utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Arbetsgivarverket, Riksförsäkringsverket, Statens pensionsverk, företagshälsovården samt, i fråga om arkivet, Riksarkivet,
- vidta övriga administrativa åtgärder efter den 31 december 2005, t.ex. att avveckla lokaler och utrustning och att verkställa slutlig arkivläggning, samt
- avsluta alla kontrakt och andra åtaganden.

Utredaren skall hålla berörda arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att lämna synpunkter.

Utredaren skall se till att lämpliga former finns för överföring till domstolarna av den ärendebalans som kan komma att finnas på Utlänningsnämnden den dag nämnden upphör.

Redovisning av uppdraget

Uppdragets slutförande gäller med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av den proposition om införande av den nya instans- och processordningen samt en ny utlänningslag som regeringen avser lämna våren 2005.

Utredaren skall lämna en avvecklingsplan för Utlänningsnämnden, inklusive budget, till regeringen senast den 1 maj 2005.

Utredaren skall vid behov rapportera till regeringen om tidigare gjorda bedömningar behöver revideras eller annars åtgärder behöver vidtas för att uppdraget skall kunna utföras enligt tidsplanen.

En slutrapport avseende avvecklingen av Utlänningsnämnden skall lämnas senast den 31 mars 2006.

           (Utrikesdepartementet)