Tilläggsdirektiv till Utredningen om utländska kvinnors rätt att få abort i Sverige (S 2003:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2004.

Förlängd tid för uppdraget

I enlighet med regeringens bemyndigande den 23 oktober 2003 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att utländska kvinnor, som inte är bosatta i Sverige och som inte är asylsökande, får rätt att göra abort i Sverige under förutsättning att de själva står för kostnaderna (dir. 2003:134). Uppdraget skall enligt direktivet redovisas senast den 31 december 2004.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2005.

            (Socialdepartementet)