Tilläggsdirektiv till utredningen om utvärdering av vissa regelreformerade marknader (N 2004:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2004.

Förlängt utredningsuppdrag

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 december 2003 tillkallade chefen för Näringsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att utifrån de utvärderingar som gjorts av regelreformeringar inom tele-, el-, post-, inrikesflyg-, taxi- och järnvägsmarknaden, utvärdera de långsiktiga effekterna för konsumenterna, näringslivet, arbetsmarknaden och samhällsekonomin (dir. 2003:151). Utredaren skall även, utifrån de genomförda utvärderingarna, föreslå de åtgärder som kan behövas för att ytterligare förbättra marknadernas funktion. Utredningen skall enligt nu gällande direktiv redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2004.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 17 januari 2005.

            (Näringsdepartementet)