Tilläggsdirektiv till Utredningen om tidsbegränsat uppehållstillstånd för dokumentlösa asylsökande (UD 2004:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juli 2004.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 februari 2004 har migrationsministern tillkallat en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur utlänningslagen skall kunna ändras för att asylsökande som bedöms vara i behov av skydd här och som inte medverkar till att klarlägga sin identitet och sin resväg skall kunna beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd. Utredaren skall bl.a. kartlägga och analysera förekomsten av dokumentslöshet bland asylsökande och överväga andra åtgärder för att tidigt i asylprocessen kunna klarlägga identitet och resväg. Uppdraget skall enligt direktiven vara slutfört senast den1 september 2004.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2004.

            (Utrikesdepartementet)