Regeringens proposition 2004/05:78

Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till Prop.
sjöss 2004/05:78

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 februari 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition behandlas frågor om ersättning vid oljeskador som orsakas genom utsläpp från tankfartyg. Det föreslås att Sverige skall tillträda 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.

Genom protokollet upprättas en ny internationell oljeskadefond, 2003 års kompletterande oljeskadefond. Denna fond skall betala ersättning för oljeskador när den ersättning som betalas av den ansvarige fartygsägaren och 1992 års oljeskadefond inte är tillräcklig för att täcka uppkomna skador. Sammanlagt kommer enligt dessa tre steg ett belopp om 750 miljoner särskilda dragningsrätter (cirka 7,7 miljarder kr) att finnas tillgängligt för ersättning åt skadelidande som drabbas av oljeskador.

Ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll gör att det behövs ändringar i de bestämmelser om rätt till ersättning för oljeskador som gäller i Sverige. Propositionen innehåller förslag till sådana lagändringar. Framför allt föreslås att lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden ersätts av en ny lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna. Övriga lagförslag innebär främst mindre justeringar som föranleds av ett tillträde till fondprotokollet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning Prop. 2004/05:78
1 Förslag till riksdagsbeslut.................................................................. 4
2 Lagtext ............................................................................................... 5
  2.1 Förslag till lag om ersättning från de internationella  
    oljeskadefonderna ............................................................... 5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1975:1083) om

uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja ................ 49

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om

    immunitet och privilegier i vissa fall ................................ 51
  2.4 Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)........... 53
3 Ärendet och dess beredning............................................................. 54
4 Gällande bestämmelser om ansvarighet och ersättning för  
  oljeskador till sjöss .......................................................................... 55
  4.1 Internationella regler......................................................... 55
  4.2 Den svenska regleringen ................................................... 56
5 2003 års fondprotokoll .................................................................... 57
  5.1 Bakgrunden till 2003 års fondprotokoll............................ 57
  5.2 Det huvudsakliga innehållet i 2003 års fondprotokoll...... 58
6 Frågor om ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll.............. 62
  6.1 Skall Sverige tillträda 2003 års fondprotokoll? ................ 62

6.2Hur skall 2003 års fondprotokoll införlivas med svensk

rätt?.................................................................................... 64

7 Lagändringar vid ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll...65

7.1En ny lag om ersättning från de internationella

  oljeskadefonderna ............................................................. 65
7.2 Oljeskadefondernas regressrätt ......................................... 67

7.3Erkännande och verkställighet av domar mot

  oljeskadefonderna ............................................................. 69
7.4 Skyldigheten att lämna uppgifter om mottagen olja......... 72

7.5Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier

    i vissa fall .......................................................................... 73
  7.6 Sjölagen (1994:1009)........................................................ 75
8 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................... 75
9 Ekonomiska och andra konsekvenser.............................................. 76
10 Författningskommentar ................................................................... 78

10.1Förslaget till lag om ersättning från de internationella

oljeskadefonderna ............................................................. 78

10.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:1083) om

uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja ................ 83

10.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om

  immunitet och privilegier i vissa fall ................................ 84
10.4 Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)........ 85
Bilaga 1 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om
  upprättandet av en internationell fond för ersättning av  

2

  skada orsakad av förorening genom olja (2003 års Prop. 2004/05:78
  fondprotokoll)........................................................................ 86
Bilaga 2 Resolution om en översyn av det internationella  
  ansvarighets- och ersättningssystemet för oljeskador ......... 112
Bilaga 3 Sammanfattning av departementspromemorian  
  Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador  
  till sjöss (Ds 2004:23).......................................................... 113
Bilaga 4 Promemorians lagförslag..................................................... 114
Bilaga 5 Förteckning över remissinstanser........................................ 120
Bilaga 6 Lagrådsremissens lagförslag ............................................... 121
Bilaga 7 Lagrådets yttrande ............................................................... 132
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 februari 2005 .... 134

3

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2004/05:78

Regeringen föreslår att riksdagen

dels godkänner 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (2003 års fondprotokoll; avsnitt 6.1),

dels antar regeringens förslag till

1.lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,

2.lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,

3.lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

4.lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

4

2 Lagtext Prop. 2004/05:78

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

Härigenom föreskrivs följande.

Internationella bestämmelser som skall gälla som svensk lag

1 § Som svensk lag skall gälla originaltexterna av

1.bestämmelserna i artiklarna 1–4, 6–10, 12 och 13 i 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (1992 års fondkonvention), med de ändringar som har gjorts genom Internationella sjöfartsorganisationens resolution LEG.2(82) den 18 oktober 2000 om ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, och

2.bestämmelserna i artiklarna 1–12, 15 och 18 i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (2003 års fondprotokoll).

Detta gäller dock inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser.

De engelska originaltexterna till 1992 års fondkonvention, resolutionen och 2003 års fondprotokoll i de delar som anges i första stycket finns tillsammans med svenska översättningar intagna som bilaga 1–4 till denna lag. Originaltexterna skall ha samma giltighet.

Oljeskadefondernas regressrätt

2 § Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i ersättning enligt artikel 4 i 1992 års fondkonvention eller som 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond har betalat enligt artikel 4 i 2003 års fondprotokoll, får respektive fond kräva åter av en person som anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e–g sjölagen (1994:1009) endast under de förutsättningar som anges i dessa lagrum. I övrigt får fonderna kräva åter ett utbetalat ersättningsbelopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

Behörig domstol  
3 § Talan om ersättning för oljeskada, som enligt artikel 7.1 eller 7.3 i  
1992 års fondkonvention eller enligt artikel 7 i 2003 års fondprotokoll får  
tas upp i Sverige, skall väckas vid den domstol som enligt 21 kap. 5 § 5
 

tredje stycket sjölagen (1994:1009) är behörig att ta upp talan mot Prop. 2004/05:78 fartygets ägare i anledning av samma olycka.

Underrättelse om rättegång

4 § I fråga om underrättelser som avses i artikel 7.6 i 1992 års fondkonvention och i artikel 7.1 i 2003 års fondprotokoll skall bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om kungörande av rättegång tillämpas.

Erkännande och verkställighet av dom

5 § I fråga om erkännande och verkställighet av en dom mot 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond skall rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) tillämpas, om domen har meddelats i en stat där förordningen gäller.

Leder en tillämpning av Bryssel I-förordningen till att domen inte erkänns eller verkställs här i landet, skall frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

6 § När en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention tillämpas det förfarande som föreskrivs i 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009).

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Har domen meddelats av en domstol i en stat där Bryssel I-förordningen gäller, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i förordningen och i lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Genom lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

3.Den gamla lagen gäller fortfarande, om den händelse som kan utgöra grund för ersättning har inträffat före den nya lagens ikraftträdande.

6

Bilaga 1 Prop. 2004/05:78

Artiklarna 1–4, 6–10, 12 och 13 i 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage

Internationell konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

(Supplementary to the International (utgörande tillägg till 1969 års
Convention on Civil Liability for internationella konvention om
Oil Pollution Damage, 1969)   ansvarighet för skada orsakad av
              förorening genom olja)    
The States Parties to the present De fördragsslutande staterna,  
Convention,                        
Being parties to the International vilka har   tillträtt den
Convention on Civil Liability for internationella konventionen om
Oil Pollution Damage, adopted at ansvarighet för skada orsakad av
Brussels on 29 November 1969,   förorening genom olja, som antogs
              i Bryssel den 29 november 1969,
Concious of the dangers of vilka är medvetna om de risker
pollution posed by the world-wide för förorening som har uppstått
maritime carriage of oil in bulk,   genom den världsomspännande
              transporten till sjöss av olja som
              last i bulk,          
Convinced of the need to ensure vilka är   övertygade om
that adequate compensation is nödvändigheten att säkerställa att
available to persons who suffer skälig ersättning kan beredas dem
damage caused by pollution som tillfogas   skada genom
resulting from the escape or förorening vilken orsakats av att
discharge of oil from ships,   olja läckt ut eller tömts ut från
              fartyg,            
Considering that the Inter- vilka anser att den internationella
national Convention of 29 konventionen av den 29 november
November 1969, on Civil Liability 1969 om ansvarighet för skada
for Oil Pollution Damage, by orsakad av förorening genom olja
providing a   régime for innebär ett avsevärt framsteg
compensation for pollution damage genom att den skapat ett system för
in Contracting States and for the ersättning av   skada genom
costs of measures, wherever taken, förorening i de fördragsslutande
to prevent or minimize such staterna och för kostnader för
damage, represents a considerable åtgärder för att förhindra eller
progress towards the achievement begränsa sådan skada, oavsett var
of this aim,           sådana åtgärder vidtagits,    
Considering however that this vilka emellertid anser att detta

7

régime does not afford full system icke alltid bereder full Prop. 2004/05:78
compensation for victims of oil ersättning åt dem som lidit skada
pollution damage in all cases while orsakad av förorening genom olja
it imposes an additional financial medan det däremot lägger en ökad
burden on shipowners,     ekonomisk börda på fartygsägarna,
Considering further that the vilka därjämte anser att de
economic consequences of oil ekonomiska följderna av skada
pollution damage resulting from orsakad av förorening genom olja
the escape or discharge of oil som läckt ut eller tömts ut under
carried in bulk at sea by ships transport till sjöss i bulk ej bör
should not exclusively be borne by uteslutande bäras av sjöfarts-
the shipping industry but should in näringen utan bör delvis bäras av
part be borne by the oil cargo oljelastintressenterna,    
interests,                          
Convinced of the need to vilka är övertygade om behovet
elaborate a compensation and av att upprätta ett ersättnings-
indemnification system supple- system som tillägg till den
mentary to the International internationella konventionen om
Convention on Civil Liability for ansvarighet för skada orsakad av
Oil Pollution Damage with a view förorening genom olja i syfte att
to ensuring that full compensation säkerställa att full ersättning kan
will be available to victims of oil beredas dem som lidit skada på
pollution incidents and that the grund av förorening genom olja
shipowners are at the same time och att samtidigt befria fartygs-
given relief in respect of the ägarna från de ökade ekonomiska
additional   financial burdens förpliktelser som de ålagts genom
imposed on them by the said nämnda konvention,      
Convention,                        
Taking note of the Resolution on vilka beaktar den resolution om
the Establishment of an upprättandet av en internationell
International Compensation Fund fond för ersättning av skada
for Oil Pollution Damage which orsakad av förorening genom olja
was adopted on 29 November 1969 vilken antogs den 29 november
by the International Legal 1969 av den internationella
Conference on Marine Pollution juridiska konferensen rörande
Damage,           skador orsakade av förorening till
              havs,              
Have agreed as follows:     har överenskommit om följande:
General Provisions     Allmänna bestämmelser    
Article 1           Artikel 1            
For the purposes of this I denna konvention förstås med
Convention –                        
1. “Liability Convention” means 1. “Ansvarighetskonventionen”:
the International Convention on den internationella konventionen
Civil Liability for Oil Pollution om ansvarighet för skada orsakad
Damage, adopted at Brussels on 29 av förorening genom olja, som
November 1969.       antogs i Bryssel den 29 november
              1969.             8
                           
2. “Ship”, “Person”, “Owner”, 2. “Fartyg”, “person”, “ägare”, Prop. 2004/05:78  
“Oil”, “Pollution Damage”, “olja”, “skada genom förorening”,  
“Preventive Measures”, “Incident” “förebyggande åtgärder”, “olycka”  
and “Organization”, have the same och “organisation” detsamma som  
meaning as in Article I of the anges i artikel I i ansvarighets-  
Liability Convention, provided konventionen, dock att “olja”, där  
however that, for the purposes of detta uttryck förekommer i dessa  
these terms, “oil” shall be confined definitioner, endast avser bestän-  
to persistent hydrocarbon mineral diga mineraloljor som innehåller  
oils.                 kolväte.                
3. “Contributing Oil”   means 3. “Avgiftspliktig olja”:   råolja  
crude oil and fuel oil as defined in och eldningsolja i enlighet med  
sub-paragraphs (a) and (b) below: definitionerna under (a) och (b)  
                  nedan:                
(a) “Crude Oil” means any liquid (a) “Råolja” varje flytande  
hydrocarbon mixture occurring kolväteblandning som förekommer  
naturally in the earth whether or i naturligt tillstånd i jorden,  
not treated to render it suitable for oberoende av om den är behandlad  
transportation. It   also includes för att bli tjänlig för transport.  
crude oils from which certain Uttrycket inbegriper också råoljor  
distillate fractions have   been från vilka vissa destillations-  
removed (sometimes referred to as produkter har avlägsnats (ibland  
“topped crudes”) or to which benämnda “topped crudes”) eller  
certain distillate fractions have till vilka har tillsatts vissa  
been added (sometimes referred to destillationsprodukter   (ibland  
as “spiked” or   “reconstituted” benämnda “spiked crudes” eller  
crudes).               “reconstituted crudes”).        
(b) “Fuel Oil” means heavy (b) “Eldningsolja” tunga destillat  
distillates or residues from crude eller rester av råolja eller  
oil or blends of such materials blandningar av sådana produkter,  
intended for use as a fuel for the som är avsedda för användning  
production of heat or power of a som bränsle för framställning av  
quality equivalent to the värme eller kraft och som är av en  
“American Society for Testing and kvalitet som motsvarar den som av  
Materials’   Specification   for American Society for Testing and  
Number Four   Fuel   Oil Materials betecknas eldningsolja nr  
(Designation D 396-69)”, or 4 (beteckning D 396-69) eller  
heavier.               tjockare.                
4. “Unit of Account” or 4. “Beräkningsenhet”   eller  
“Monetary Unit” means the unit of “monetär   enhet”: allt   efter  
account or monetary unit as the omständigheterna den beräknings-  
case may be, referred to in Article enhet eller den monetära enhet som  
V of the Liability Convention, as avses i artikel V i ansvarighets-  
amended by the Protocol thereto konventionen i dess lydelse enligt  
adopted on 19 November 1976. det den 19 november 1976 antagna  
                  protokollet.              
5. “Ship’s tonnage” has the same 5. “Fartygets dräktighet”:  
meaning as in Article V, paragraph detsamma som anges i artikel V  
10, of the Liability Convention. tionde stycket i ansvarighets-  
                  konventionen.            
6. “Ton”, in relation to oil, 6. “Ton”: när uttrycket   avser 9
                                   
means a metric ton.     olja, ton enligt metersystemet.   Prop. 2004/05:78
7. “Guarantor” means any person 7. “Garant”: den som meddelar  
providing insurance or other försäkring eller ställer annan  
financial security to cover an ekonomisk säkerhet för att täcka  
owner’s liability in pursuance of ägarens ansvarighet enligt artikel  
Article VII, paragraph 1, of the VII första stycket i ansvarighets-  
Liability Convention.     konventionen.          
8. “Terminal installation” means 8. “Terminal”: anläggning för  
any site for the storage of oil in lagring av olja i bulk där olja som  
bulk which is capable of receiving transporterats sjöledes kan tas  
oil from waterborne transportation, emot, däri inbegripet varje  
including any facility situated off- anordning som icke är landbaserad  
shore and linked to such site.   och som är förenad med sådan  
            anläggning.              
9. Where an incident consists of 9. Består en olycka av en serie  
a series of occurrences, it shall be händelser skall den anses ha  
treated as having occurred on the inträffat vid tidpunkten för den  
date of the first such occurrence. första av dessa händelser.      
Article 2           Artikel 2              
1. An International Fund for 1. Härmed upprättas en  
compensation   for pollution internationell fond för ersättning av  
damage, to be named “The skada genom förorening. Fonden  
International   Oil Pollution skall kallas Internationella fonden  
Compensation   Fund” and för ersättning av skada orsakad av  
hereinafter referred to as “The förorening genom olja, i det  
Fund”, is hereby established with följande benämnd “fonden”. Den  
the following aims:     har följande ändamål:        
(a) to provide compensation for (a) att bereda ersättning för skada  
pollution damage to the extent that genom förorening i den mån det  
the protection afforded by the skydd som ges enligt ansvarighets-  
Liability Convention is inadequate; konventionen är otillräckligt;    
(b) to give relief to shipowners in (b) att befria fartygsägarna från  
respect of the additional financial de ökade ekonomiska förpliktelser  
burden imposed on them by the som de ålagts genom ansvarighets-  
Liability Convention, such relief konventionen; denna befrielse skall  
being subject to conditions vara beroende av villkor som  
designed to ensure compliance uppställts för att säkerställa  
with safety at sea and other efterlevnaden av   konventioner  
conventions;         rörande säkerheten till sjöss och  
            andra konventioner;        
(c) to give effect to the related (c) att   förverkliga därmed  
purposes set out in this sammanhängande   målsättningar  
Convention.         som anges i denna konvention.    
2. The Fund shall in each 2. Fonden skall i fördrags-  
Contracting State be recognized as slutande stat erkännas som juridisk  
a legal person capable under the person med behörighet enligt lagen  
laws of that State of assumig rights i den staten att förvärva rättigheter  
and obligations and of being a och åta sig skyldigheter samt att  
party in legal proceedings before vara part i rättegång inför domstol i 10
                           
the courts of that State. Each denna stat. Fördragsslutande stat Prop. 2004/05:78  
Contracting State shall recognize skall erkänna fondens direktör (i  
the Director of the Fund det följande benämnd “direktören”)  
(hereinafter referred to as “The som ställföreträdare för fonden.    
Director”) as the legal                
representative of the Fund.                  
Article 3         Artikel 3            
This Convention shall apply:                  
1. With regard to compensation 1. I fråga om ersättning enligt  
according to Article 4, exclusively artikel 4 är denna konvention  
to pollution damage caused on the tillämplig endast på skada genom  
territory including the territorial förorening som uppkommit inom  
sea of a Contracting State, and to fördragsslutande stats område, däri  
preventive measures taken to inbegripet   dess territorialvatten,  
prevent or minimize such damage; och på förebyggande åtgärder som  
            vidtagits för att förhindra eller  
            begränsa sådan skada.      
2. With regard to indemnification 2. I fråga om gottgörelse till  
of shipowners and their guarantors fartygsägare och deras garanter  
according to Article 5, exclusively enligt artikel 5 är konventionen  
in respect of pollution damage tillämplig endast på skada genom  
caused on the territory, including förorening,   vilken uppkommit  
the territorial sea, of a State party inom sådan stats område som  
to the Liability Convention by a tillträtt ansvarighetskonventionen,  
ship registered in or flying the flag däri inbegripet dess territorial-  
of a Contracting State and in vatten, och orsakats av ett fartyg  
respect of preventive measures som är registrerat i fördrags-  
taken to prevent or minimize such slutande stat eller som för sådan  
damage.         stats flagga, samt på förebyggande  
            åtgärder som vidtagits för att  
            förhindra eller begränsa sådan  
            skada.              
Compensation and indemnification Ersättning och gottgörelse      
Article 4         Artikel 4            
1. For the purpose of fulfilling its 1. För att fullgöra sin uppgift  
function under Article 2, paragraph enligt artikel 2 första stycket (a)  
1(a), the Fund shall pay skall fonden utge ersättning till  
compensation to any person envar som lidit skada genom  
suffering pollution damage if such förorening, om denne icke har  
person has been unable to obtain kunnat få full ersättning för skadan  
full and adequate compensation for enligt ansvarighetskonventionen.  
the damage under the terms of the                
Liability Convention,                    
(a) because no liability for the (a) på grund av att det icke  
damage arises under the Liability föreligger någon ansvarighet för  
Convention;         skadan enligt ansvarighetskonven- 11
                         
            tionen;                
(b) because the owner liable for (b) på grund av att den ägare som
the damage under the Liability är ansvarig för skadan enligt
Convention is financially incapable ansvarighetskonventionen icke kan
of meeting his obligations in full tillfullo infria sina ekonomiska
and any financial security that may förpliktelser och att ekonomisk
be provided under Article VII of säkerhet, som kan ha ställts enligt
that Convention does not cover or artikel VII i nämnda konvention,
is insufficient to satisfy the claims icke gäller för skadan eller icke
for compensation for the damage; räcker till för att tillgodose
an owner being treated as ersättningsanspråken; ägaren skall
financially incapable of meeting anses ekonomiskt ur stånd att infria
his obligations and a financial sina förpliktelser och ekonomisk
security being   treated as säkerhet skall anses otillräcklig om
insufficient if the person suffering den skadelidande, sedan han
the damage has been unable to vidtagit alla skäliga åtgärder för att
obtain full satisfaction of the utnyttja de rättsliga medel som är
amount of compensation due under tillgängliga för honom, icke har
the Liability Convention after kunnat     ut hela det
having taken all reasonable steps to ersättningsbelopp som han har rätt
pursue the legal remedies available till enligt ansvarighetskonven-
to him;           tionen;                
(c) because the damage exceeds (c) på grund av att skadan
the owner’s liability under the överstiger ägarens ansvarighet
Liability Convention as limited sådan denna   begränsats enligt
pursuant to Article V, paragraph 1, artikel V första stycket i
of that Convention or under the ansvarighetskonventionen   eller
terms of any other international enligt annan internationell konven-
Convention in force or open for tion, som är i kraft eller är öppen
signature, ratification or accession för undertecknande, ratifikation
at the date of this Convention.   eller anslutning den dag denna
            konvention är dagtecknad.  
Expenses reasonably incurred or Skäliga utgifter och förluster
sacrifices reasonably made by the som ägaren frivilligt ådragit sig för
owner voluntarily to prevent or att förhindra eller begränsa skada
minimize pollution damage shall genom   förorening skall vid
be treated as pollution damage for tillämpningen   av denna artikel
the purposes of this Article.   anses som skada genom förorening.
2. The Fund shall incur no 2. Fonden är ej ansvarig enligt
obligation under the preceding föregående stycke om      
paragraph if:                            
(a) it proves that the pollution (a) den visar att skadan genom
damage resulted from an act of förorening orsakades av krigs-
war, hostilities, civil war or handling, fientligheter, inbördes-
insurrection or was caused by oil krig eller uppror eller orsakades av
which has escaped or been olja, som läckt ut eller tömts ut från
discharged from a warship or other krigsfartyg eller annat fartyg, vilket
ship owned or operated by a State äges eller brukas av en stat och vid
and used, at the time of the tidpunkten för olyckan användes
incident, only on Government non- endast i statlig verksamhet för
commercial service; or     annat ändamål än affärsdrift; eller

Prop. 2004/05:78

12

(b) the claimant cannot prove (b) den som gör anspråk på Prop. 2004/05:78  
that the damage resulted from an ersättning icke kan visa att skadan  
incident involving one or more orsakades av en olycka som berör  
ships.               ett eller flera fartyg.      
3. If the Fund proves that the 3. Visar fonden att skadan  
pollution damage resulted wholly genom förorening helt eller delvis  
or partially either from an act or orsakades genom uppsåtlig  
omission done with intent to cause handling eller uppsåtlig under-  
damage by the person who suffered låtenhet av den skadelidande eller  
the damage or from the negligence av vårdslöshet av denne, kan  
of that person, the Fund may be fonden befrias helt eller delvis från  
exonerated wholly or partially from sin skyldighet att betala ersättning  
its obligation to pay compensation till denne. Sådan befrielse skall  
to such person provided, however, dock ej äga rum i fråga om sådana  
that there shall be no such förebyggande åtgärder som avses i  
exoneration with regard to such första stycket. Fonden skall under  
preventive measures   which are alla förhållanden vara befriad från  
compensated under pararaph 1. The ansvarighet i den utsträckning som  
Fund shall in any event be fartygsägaren kan ha varit befriad  
exonerated to the extent that the från ansvarighet enligt artikel III  
shipowner   may have been tredje stycket i ansvarighets-  
exonerated   under Article III, konventionen.        
paragraph 3, of the Liability              
Convention.                          
4. (a) Except as otherwise 4. (a) Om ej annat föreskrivs  
provided in subparagraph (b) of under (b) i detta stycke, är det  
this paragraph, the aggregate sammanlagda ersättningsbelopp  
amount of compensation payable som fonden skall utge enligt denna  
by the Fund under this Article shall artikel för en och samma olycka  
in respect of any one incident be begränsat så att summan av  
limited, so that the total sum of that nämnda belopp och det ersättnings-  
amount and the amount of belopp, som faktiskt betalats enligt  
compensation actually paid under ansvarighetskonventionen för  
the Liability Convention for skada genom förorening som  
pollution damage caused in the uppkommit inom fördragsslutande  
territory of the Contracting States, stats område, inbegripet varje  
including any sums in respect of belopp som fonden är skyldig att  
which the Fund is under an gottgöra ägaren enligt artikel 5  
obligation to indemnify the owner första stycket i denna konvention,  
pursuant to Article 5, paragraph 1, icke får överstiga 60 miljoner  
of this Convention, shall not beräkningsenheter eller 900 milj–  
exceed 60 million units of account oner monetära enheter.      
or 900 million monetary units.                
(b) The aggregate amount of (b) Det sammanlagda ersätt-  
compensation payable by the Fund ningsbelopp som får betalas av  
under this Article for pollution fonden enligt denna artikel för  
damage resulting from a natural skada genom förorening, som  
phenomenon of an   exceptional, orsakats av en naturhändelse av  
inevitable and irresistible character osedvanlig karaktär vilken icke  
shall not exceed 60 million units of kunnat undvikas och vars följder  
account or 900 million monetary icke kunnat förhindras, får icke 13
                           
units.         överstiga 60 miljoner beräknings- Prop. 2004/05:78  
          enheter eller 900 miljoner monetära  
          enheter.                  
5. Where the amount of 5. Om summan av styrkta  
established claims against the Fund fordringar mot fonden överstiger  
exceeds the aggregate amount of det högsta ersättningsbelopp som  
compensation payable under får betalas enligt fjärde stycket,  
paragraph 4, the amount available skall det     tillgängliga beloppet  
shall be distributed in such a fördelas på sådant sätt att  
manner that the proportion between förhållandet   mellan varje styrkt  
any established claim and the fordran och det ersättningsbelopp  
amount of compensation actually som fordringsägaren   faktiskt  
recovered by the claimant under erhåller   enligt ansvarighets-  
the Liability Convention and this konventionen och   denna  
Convention shall be the same for konvention är detsamma för alla  
all claimants.       fordringsägare.            
6. The Assembly of the Fund 6. Fondens församling (i det  
(hereinafter referred to as “the följande   benämnd   ‘‘försam-  
Assembly”) may, having regard to lingen’’) får, med beaktande av de  
the experience of incidents which erfarenheter   som   vunnits av  
have occurred and in particular the inträffade   olyckor och särskilt  
amount of damage resulting storleken av de skador som  
therefrom and to changes in the orsakats av dessa olyckor samt av  
monetary values, decide that the förändringar i penningvärdet,  
amount of 30 million units of besluta att ändra det belopp om 30  
account or 450 million monetary miljoner beräkningsenheter eller  
units referred to in paragraph 4, 450 miljoner monetära enheter som  
sub-paragraphs (a) and (b), shall be avses i fjärde stycket (a) och (b).  
changed; provided, however, that Detta belopp får dock icke i något  
this amount shall in no case exceed fall överstiga 60 miljoner beräk-  
60 million units of account or ningsenheter eller 900 miljoner  
900 million monetary units or be monetära enheter eller understiga  
lower than 30 million units of 30 miljoner beräkningsenheter eller  
account or 450 million monetary 450 miljoner monetära enheter. Det  
units. The changed amount shall ändrade beloppet skall tillämpas på  
apply to incidents which occur olyckor som inträffar efter den dag  
after the date of the decision då beslutet om ändringen fattats.  
effecting the change.                          
7. The Fund shall, at the request 7. På begäran av fördrags-  
of a Contracting State, use its good slutande stat skall fonden i  
offices as necessary to assist that erforderlig omfattning ställa sina  
State to secure promptly such tjänster till förfogande för denna  
personnel, material and services as stat för att hjälpa denna att snabbt  
are necessary to enable the State to förfoga över personal, materiel och  
take measures to prevent or tjänster som staten behöver för att  
mitigate pollution damage arising kunna vidta åtgärder syftande till  
from an incident in respect of att förhindra eller begränsa skada  
which the Fund may be called upon genom förorening, som orsakats av  
to pay compensation under this en olycka   beträffande vilken  
Convention.       fonden kan komma att få betala  
          ersättning enligt denna konvention. 14
                             
8. The Fund may on conditions 8. På de villkor som skall Prop. 2004/05:78
to be laid down in the Internal föreskrivas i fondens reglemente
Regulations provide credit facilities får fonden ställa kreditmöjligheter
with a view to the taking of till förfogande för att möjliggöra att
preventive measures against förebyggande åtgärder vidtas mot
pollution damage arising from a skada genom förorening, som
particular incident in respect of orsakats av en olycka beträffande
which the Fund may be called upon vilken fonden kan komma att få
to pay compensation under this betala ersättning enligt denna
Convention.       konvention.          
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Article 6         Artikel 6          
1. Rights to compensation under 1. Rätt till ersättning enligt
Article 4 or indemnification under artikel 4 eller gottgörelse enligt
Article 5 shall be extinguished artikel 5 upphör om talan icke
unless an action is brought väckts enligt bestämmelserna i
thereunder or a notification has dessa artiklar eller underrättelse
been made pursuant to Article 7, icke lämnats enligt artikel 7 sjätte
paragraph 6, within three years stycket inom tre år från den dag då
from the date when the damage skadan uppkom. Talan får dock
occurred. However, in no case shall icke i något fall väckas sedan sex
an action be brought after six years år förflutit från dagen för den
from the date of the incident which olycka som orsakade skadan.
caused the damage.                
2. Notwithstanding paragraph 1, 2. Utan hinder av vad som
the right of the owner or his stadgas i första stycket skall
guarantor to seek indemnification ägarens eller hans garants rätt till
from the Fund pursuant to Article gottgörelse från   fonden enligt
5, paragraph 1, shall in no case be artikel 5 första stycket icke i något
extinguished before the expiry of a fall upphöra tidigare än sex
period, of six months as from the månader från den dag då ägaren
date on which the owner or his eller hans garant fick vetskap om
guarantor acquired knowledge of att talan väckts mot honom enligt
the bringing of an action against ansvarighetskonventionen.  
him under the Liability              
Convention.                    
Article 7         Artikel 7          
1. Subject to the subsequent 1. Om ej annat följer av vad som
provisions of this Article, any stadgas i denna artikel får talan mot
action against the Fund for fonden om ersättning enligt artikel
compensation under Article 4 or 4 eller gottgörelse enligt artikel 5 i
indemnification under Article 5 of denna konvention endast väckas
this Convention shall be brought vid domstol som enligt artikel IX i
only before a court competent ansvarighetskonventionen är
under Article IX of the Liability behörig att pröva talan mot den
Convention in respect of actions ägare vilken är ansvarig för skada
                      15
against the owner who is or who genom förorening, som orsakats av
would, but for the provisions of ifrågavarande olycka, eller vilken
Article III, paragraph 2, of that skulle ha varit ansvarig om icke
Convention, have been liable for bestämmelserna i artikel III andra
pollution damage caused by the stycket i ansvarighetskonventionen
relevant incident.       ägt tillämpning.            
2. Each Contracting State shall 2. Varje fördragsslutande stat
ensure that its courts possess the skall tillse att dess domstolar har
necessary jurisdiction to entertain erforderlig behörighet att pröva
such actions against the Fund as sådan talan mot fonden som avses i
are referred to in paragraph 1.   första stycket.              
3. Where an action for 3. Har talan om ersättning för
compensation for pollution damage skada genom förorening   väckts
has been brought before a court mot fartygsägare   eller dennes
competent under Article IX of the garant vid domstol som är behörig
Liability Convention against the enligt artikel IX i ansvarighets-
owner of a ship or his guarantor, konventionen, är denna domstol
such court shall have exclusive såvitt angår samma skada ensam
jurisdictional competence over any behörig att pröva talan mot fonden
action against the Fund for om ersättning eller gottgörelse
compensation or indemnification enligt bestämmelserna i artikel 4
under the provisions of Article 4 or eller 5 i denna konvention. Har
5 of this Convention in respect of emellertid talan om ersättning för
the same damage. However, where skada genom förorening   väckts
an action for compensation for enligt ansvarighetskonventionen
pollution damage under the vid domstol i stat, som tillträtt
Liability Convention has been ansvarighetskonventionen men ej
brought before a court in a State denna konvention, skall talan mot
Party to the Liability Convention fonden enligt artikel 4 eller artikel
but not to this Convention, any 5 första stycket i denna konvention
action against the Fund under enligt kärandens   val väckas
Article 4 or under Article 5, antingen vid domstol i den stat där
paragraph 1, of this Convention fonden har sitt säte eller vid enligt
shall at the option of the claimant artikel IX i ansvarighetskonven-
be brought either before a court of tionen behörig domstol i stat, som
the State where the Fund has its har tillträtt förevarande konvention.
headquarters or before any court of                    
a State Party to this Convention                    
competent under Article IX of the                    
Liability Convention.                        
4. Each Contracting State shall 4. Varje fördragsslutande stat
ensure that the Fund shall have the skall tillse att fonden har rätt att
right to intervene as a party to any inträda som part i rättegång som
legal proceedings instituted in enligt artikel IX i ansvarighets–
accordance with Article IX of the konventionen föres mot fartygs–
Liability Convention before a ägare eller dennes garant vid
competent court of that State behörig domstol i ifrågavarande
against the owner of a ship or his stat.                  
guarantor.                            
5. Except as otherwise provided 5. Utom i de fall som anges i
in paragraph 6, the Fund shall not sjätte stycket är   fonden icke

Prop. 2004/05:78

16

be bound by any judgment or bunden av dom eller beslut i Prop. 2004/05:78
decision in proceedings to which it rättegång, i vilken den icke har
has not been a party or by any varit part, eller av förlikning, i
settlement to which it is not a vilken den icke deltagit.    
party.                        
6. Without prejudice to the 6. Har talan om ersättning för
provisions of paragraph 4, where skada genom förorening väckts
an action under the Liability enligt ansvarighetskonventionen
Convention for compensation for mot en ägare eller dennes garant
pollution damage has been brought vid behörig   domstol i
against an owner or his guarantor fördragsslutande stat, skall part i
before a competent court in a målet vara berättigad enligt den
Contracting State, each party to the nationella lagen i denna stat att
proceedings shall be entitled under underrätta fonden om rättegången,
the national law of that State to utan att detta får medföra
notify the Fund of the proceedings. inskränkning av vad som stadgas i
Where such notification has been fjärde stycket.   Om sådan
made in accordance with the underrättelse givits i överens–
formalities required by the law of stämmelse med de föreskrifter i
the court seized and in such time formellt avseende som uppställs i
and in such manner that the Fund lagen i den stat där talan väckts och
has in fact been in a position inom sådan tid och på sådant sätt
effectively to intervene as a party att fonden har kunnat på ett
to the proceedings, any judgment verkningsfullt sätt inträda som part
rendered by the court in such i rättegången, skall dom som
proceedings shall, after it has meddelats av domstolen i sådan
become final and enforceable in the rättegång sedan den vunnit laga
State where the judgment was kraft och kan verkställas i den stat
given, become binding upon the där den meddelades, vara bindande
Fund in the sense that the facts and för fonden i den betydelsen att
findings in that judgment may not domstolens avgörande i saken icke
be disputed by the Fund even if the får ifrågasättas av fonden även om
Fund has not actually intervened in fonden faktiskt icke har inträtt i
the proceedings.       rättegången.          
Article 8           Artikel 8          
Subject to any decision Dom som meddelats mot fonden
concerning the distribution referred av domstol som är behörig enligt
to in Article 4, paragraph 5, any artikel 7 första och tredje styckena
judgment given against the Fund skall, om domen kan verkställas i
by a court having jurisdiction in den stat där den meddelades och
accordance with Article 7, där ej längre kan överklagas med
paragraphs 1 and 3, shall, when it ordinära rättsmedel, erkännas och
has become enforceable in the verkställas i alla fördragsslutande
State of origin and is in that State stater under de förutsättningar som
no longer subject to ordinary forms anges i artikel X i ansvarighets-
of review, be recognized and konventionen samt med iakt-
enforceable in each   Contracting tagande av beslut om fördelningen
State on the same conditions as are enligt artikel 4 femte stycket i
prescribed in Article   X of the denna konvention.       17
                       
Liability Convention. Prop. 2004/05:78
Article 9 Artikel 9

1.Subject to the provisions of Article 5, the Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the Liability Convention against the owner or his guarantor.

2.Nothing in this Convention shall prejudice any rigth of recourse or subrogation of the Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraph. In any event the right of the Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation or indemnification has been paid.

3.Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Convention.

Contributions

Article 10

1. Contributions to the Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 11, paragraph 1, as regards initial contributions and in Article 12, paragraphs 2(a) or (b),

1.Med iakttagande av vad som stadgas i artikel 5 inträder fonden, såvitt avser belopp som den betalat

iersättning för skada genom förorening enligt artikel 4 första stycket i denna konvention, i den rätt som den som sålunda erhållit ersättning kan ha enligt ansvarighetskonventionen mot ägaren eller dennes garant.

2.Bestämmelserna i denna konvention inskränker ej fondens regress- eller subrogationsrätt mot annan person än som avses i föregående stycke. Under alla förhållanden skall fondens subrogationsrätt mot sådan person icke vara mindre förmånlig än den rätt som tillkommer en försäkringsgivare för den som erhållit ersättning eller gottgörelse.

3.Har fördragsslutande stat eller myndighet i sådan stat enligt bestämmelser i nationell lag betalat ersättning för skada genom förorening skall staten eller myndigheten inträda i den rätt som den som erhållit ersättning skulle ha haft enligt denna konvention. Detta får dock icke hindra att andra subrogations- eller regressrätter som kan finnas görs gällande mot fonden.

Avgifter

Artikel 10

1. Avgifter till fonden skall, i fråga om varje fördragsslutande stat, betalas av envar som, under det kalenderår som avses i artikel 11 första stycket såvitt avser grundavgifter och under det

kalenderår som avses i artikel 12

18

as regards annual contributions, has andra stycket (a) eller (b) såvitt Prop. 2004/05:78
received in total quantities avser   årsavgifter, mottagit
exceeding 150,000 tons:     sammanlagt mer än 150 000 ton
(a) in the ports or terminal (a)   avgiftspliktig olja   som
installations in the territory of that transporterats till sjöss till hamn
State contributing oil carried by sea eller terminal inom den statens
to such ports or terminal område; och            
installations; and                        
(b) in any installations situated in (b)   avgiftspliktig olja i
the territory of that Contracting anläggning som är belägen inom
State contributing oil which has den fördragsslutande   statens
been carried by sea and discharged område, om   denna   olja
in a port or terminal installation of transporterats till sjöss och lossats i
a non-Contracting State, provided hamn eller terminal i stat som icke
that contributing oil shall only be är fördragsslutande stat, dock att
taken into account by virtue of this denna olja endast skall tagas med i
sub-paragraph on first receipt in a beräkningen enligt denna bestäm-
Contracting State after its melse när den första gången mottas
discharge in that non-Contracting i fördragsslutande stat efter att ha
State.           lossats i icke fördragsslutande stat.
2. (a) For the purposes of 2. (a) Om   den mängd
paragraph 1, where the quantity of avgiftspliktig olja som någon under
contributing oil received in the ett kalenderår mottagit inom
territory of a Contracting State by fördragsslutande stats område
any person in a calendar year when sammantaget med den mängd
aggregated with the quantity of avgiftspliktig olja som det året
contributing oil received in the mottagits i samma fördragsslutande
same Contracting State in that year stat av annan med vilken han är i
by any associated person or intressegemenskap   överstiger
persons exceeds, 150,000 tons, 150 000 ton, skall han betala avgift
such person shall pay contributions enligt första stycket för den mängd
in respect of the actual quantity som han faktiskt mottagit även om
received by him notwithstanding denna mängd inte översteg 150 000
that that quantity did not exceed ton.                
150,000 tons.                          
(b) “Associated persons” means (b) Med “annan med vilken han
any subsidiary or commonly är i intressegemenskap” förstås
controlled entity. The question varje dotterbolag eller gemensamt
whether a person comes within this kontrollerad enhet. Frågan om
definition shall be determinded by någon omfattas av denna definition
the national law of the State skall avgöras enligt vederbörande
concerned.         stats nationella lag.        
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 12

1. With a view to assessing for each person referred to in Article 10 the amount of annual contributions due, if any, and

Artikel 12

1. För att fastställa den årsavgift som, om årsavgifter skall utgå, skall betalas av person som avses i

artikel 10, skall församlingen, med

19

taking account of the necessity to beaktande av nödvändigheten att Prop. 2004/05:78  
maintain sufficient liquid funds, the tillräckliga likvida medel finns, för  
Assembly shall for each calendar varje kalenderår göra en beräkning  
year make an estimate in the form i form av en budget av:      
of a budget of:                        
(i) Expenditure         (i) utgifter            
(a) costs and expenses of the (a) kostnader och utgifter för  
administration of the Fund in the fondens förvaltning under året samt  
relevant year and any deficit from eventuellt underskott   från  
operations in preceding years;     verksamheten under föregående år;  
(b) payments to be made by the (b) utbetalningar från fonden  
Fund in the relevant year for the under året för betalning av  
satisfaction of claims against the fordringar mot fonden enligt artikel  
Fund due under Article 4 or 5, 4 eller 5, däri inbegripet  
including repayment on loans återbetalning av lån som tidigare  
previously taken by the Fund for upptagits av fonden för att betala  
the satisfaction of such claims, to sådana fordringar, i   den  
the extent that the aggregate utsträckning de fordringar som  
amount of such claims in respect of avser en och samma olycka  
any one incident does not exceed sammanlagt ej överstiger 1 miljon  
1 million units of account or beräkningsenheter eller 15 miljoner  
15 million monetary units;     monetära enheter;          
(c) payments to be made by the (c) utbetalningar från fonden  
Fund in the relevant year for the under året för betalning av  
satisfaction of claims against the fordringar mot fonden enligt artikel  
Fund due under Article 4 or 5, 4 eller 5, däri inbegripet åter-  
including repayments on loans betalning av lån som tidigare  
previously taken by the Fund for upptagits av fonden för att betala  
the satisfaction of such claims, to sådana fordringar, i   den  
the extent that the aggregate utsträckning de fordringar som  
amount of such claims in respect of avser en och samma olycka  
any one incident is in excess of sammanlagt överstiger 1 miljon  
1 million units of account or beräkningsenheter eller 15 miljoner  
15 million monetary units;     monetära enheter;          
(ii) Income         (ii) inkomster          
(a) surplus funds from operations (a) överskott från verksamheten  
in preceding years, including any under föregående år,   däri  
interest;           inbegripet eventuell ränta;      
(b) initial contributions to be (b) grundavgifter som   skall  
paid in the course of the year;     betalas under året;          
(c) annual contributions, if (c) årsavgifter, om sådana  
required to balance the budget;   erfordras för att balansera  
            budgeten;            
(d) any other income.     (d) andra inkomster.        
2. For each person referred to in 2. Årsavgiftens storlek skall för  
Article 10 the amount of his annual envar som avses i artikel 10  
contribution shall be determined by fastställas av församlingen.  
the Assembly and shall be Avgiften skall i fråga om varje  
calculated in respect of each fördragsslutande stat beräknas:    
Contracting State:                      
(a) in so far as the contribution is (a) i den utsträckning avgiften är 20
                         
for the satisfaction of payments avsedd att   användas till betalning Prop. 2004/05:78  
referred to in paragraph 1(i)(a) and av fordringar som avses i första  
(b) on the basis of a fixed sum for stycket (i)(a) och (b), på grundval  
each ton of contributing oil av ett bestämt belopp per ton  
received in the relevant State by avgiftspliktig olja   som den  
such persons during the preceding avgiftsskyldige under föregående  
calendar year; and     kalenderår mottagit i ifrågavarande  
            stat; och                
(b) in so far as the contribution is (b) i den utsträckning avgiften är  
for the satisfaction of payments avsedd att användas till betalning  
referred to in paragraph 1(i)(c) of av fordringar som avses i första  
this Article on the basis of a fixed stycket (i)(c) i denna artikel, på  
sum for each ton of contributing oil grundval av ett bestämt belopp per  
received by such person during the ton avgiftspliktig olja som den  
calendar year preceding that in avgiftsskyldige   mottagit under  
which the incident in question kalenderåret före   det  
occurred, provided that State was a ifrågavarande olycka inträffade, om  
party to this Convention at the date denna stat vid tidpunkten för  
of the incident.       olyckan   hade tillträtt denna  
            konvention.              
3. The sums referred to in 3. De belopp som avses i andra  
paragraph 2 above shall be arrived stycket erhålles genom att dela det  
at by dividing the relevant total sammanlagda avgiftsbelopp som  
amount of contributions required erfordras med den sammanlagda  
by the total amount of contributing mängden avgiftspliktig olja som  
oil received in all Contracting mottagits i alla fördragsslutande  
States in the relevant year.     stater under ifrågavarande år.    
4. The Assembly shall decide the 4. Församlingen skall besluta hur  
portion of the annual contribution stor del av årsavgiften som  
which shall be immediately paid in omedelbart skall betalas kontant  
cash and decide on the date of och fastställa   datum för  
payment. The remaining part of betalningen. Återstoden skall  
each annual contribution shall be betalas på anfordran av direktören.  
paid upon notification by the                    
Director.                            
5. The Director may, in cases 5. Direktören får i de fall och  
and in accordance with conditions under de förutsättningar som skall  
to be laid down in the Internal anges i fondens reglemente begära  
Regulations of the Fund, require a att en   avgiftsskyldig ställer  
contributor to provide financial ekonomisk säkerhet för de belopp  
security for the sums due from him. som han är skyldig att betala.    
6. Any demand for payments 6. Varje krav på betalning enligt  
made under paragraph 4 shall be fjärde stycket skall för var och en  
called rateably from all individual av de avgiftsskyldiga avse samma  
contributors.       kvotdel av avgiften.        
Article 13         Artikel 13                
1. The   amount of any 1. Avgiftsbelopp som avses i  
contribution due under Article 12 artikel 12 och som är förfallet skall  
and which is in arrear shall bear löpa med ränta enligt räntefot, som 21
                             
interest at a rate which shall be fastställes av församlingen för Prop. 2004/05:78
determined by the Assembly for varje kalenderår,   varvid olika
each calendar year provided that räntefot får fastställas för olika
different rates may be fixed for förhållanden.            
different circumstances.                      
  2. Each Contracting State shall 2. Varje fördragsslutande stat
ensure that any obligation to skall tillse att förpliktelse att betala
contribute to the Fund arising avgift till fonden enligt denna
under this Convention in respect of konvention för olja som mottagits
oil received within the territory of inom den statens område fullgöres.
that State is fulfilled and shall take Den skall   vidta lämpliga
any appropriate measures under its lagstiftningsåtgärder för att dessa
law, including the imposing of förpliktelser effektivt skall full-
such sanctions as it may deem göras, däri inbegripet införande av
necessary, with a view to the sådana påföljder som den anser
effective execution of any such erforderliga. Åtgärderna får dock
obligation; provided, however, that rikta sig endast mot dem som är
such measures shall only be skyldiga att betala avgift till
directed against those persons who fonden.              
are under an obligation to                  
contribute to the Fund.                      
  3. Where a person who is liable 3. Om den som är skyldig att
in accordance with the provisions betala avgift till fonden enligt
of Articles 10 and 11 to make artiklarna 10 och 11 helt eller
contributions to the Fund does not delvis är i dröjsmål med
fulfil his obligations in respect of betalningen när   tre månader
any such contribution or any part förflutit från   förfallodagen, skall
thereof and is in arrear for a period direktören på fondens vägnar vidta
exceeding three months, the alla erforderliga åtgärder mot
Director shall take all appropriate denne för att indriva det förfallna
actions against such person on beloppet. Är den avgiftsskyldige
behalf of the Fund with a view to uppenbart obestånd eller
the recovery of the amount due. föreligger eljest skäl därtill, kan
However, where the defaulting emellertid församlingen på förslag
contributor is manifestly insolvent av direktören besluta att ingen
or the circumstances otherwise so åtgärd skall vidtas mot den
warrant, the Assembly may, upon avgiftsskyldige eller att redan
recommendation of the Director, påbörjade åtgärder icke skall
decide that no action shall be taken fullföljas.              
or continued against the                  
contributor.                          

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22

Bilaga 2 Prop. 2004/05:78

Artiklarna 1–6, 8–12, 14 och 15 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Protocol of 1992 to Amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971

1992 års ändringsprotokoll till

1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

The Parties to the present Protocol, Parterna till detta protokoll  
Having   considered   the som har beaktat 1971 års
International Convention on the internationella   konvention om
Establishment of an International upprättandet av en internationell
Fund for Compensation for Oil fond för ersättning av skada
Pollution Damage, 1971, and the orsakad av förorening genom olja
1984 Protocol thereto,     och 1984 års protokoll till denna,
Having noted that the 1984 som har noterat att 1984 års
Protocol to that Convention, which protokoll till denna konvention,
provides for improved scope and som föreskriver förbättrad tillämp-
enhanced compensation, has not ning och ökad ersättning, inte har
entered into force,       trätt i kraft,          
Affirming the importance of som bekräftar vikten av att
maintaining the viability of the vidmakthålla det internationella
international oil pollution liability ansvarighets- och ersättnings-
and compensation system,     systemet för oljeskador,    
Aware of the need to ensure the som är medvetna om behovet av
entry into force of the content of att tillförsäkra att innehållet i 1984
the 1984 Protocol as soon as års protokoll träder i kraft så snart
possible,           som möjligt,          
Recognizing the advantage for som inser fördelen för staterna
the States Parties of arranging for att under en övergångstid låta den
the amended Convention to coexist ändrade konventionen tillämpas
with and be supplementary to the samtidigt som och vara ett tillägg
original Convention for a till den ursprungliga konventionen,
transitional period,                    
Convinced that the economic som är övertygade om att de
consequences of pollution damage ekonomiska verkningarna av
resulting from the carriage of oil in skador genom förorening till följd
bulk at sea by ships should av transport av olja i bulk till sjöss
continue to be shared by the med fartyg bör delas mellan sjö-
shipping industry and by the oil fartsnäringen och oljelastintressena
cargo interests,       och            
Bearing in mind the adoption of som är medvetna om 1992 års
the Protocol of 1992 to amend the ändringsprotokoll till 1969 års
International Convention on Civil internationella   konvention om

23

Liability for Oil Pollution Damage, 1969,

Have agreed as follows:

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter referred to as the ”1971 Fund Convention”. For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1971 Fund Convention, such reference shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article 1 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1.Paragraph 1 is replaced by the following text:

1.”1992 Liability Convention” means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

2.After paragraph 1 a new paragraph is inserted as follows:

1bis. ”1971 Fund Convention” means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971. For States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that Protocol.

3.Paragraph 2 is replaced by the following text:

2.”Ship”, ”Person”, ”Owner”, ”Oil”, ”Pollution Damage”, ”Preventive Measures”, ”Incident” and ”Organization” have the same meaning as in Article I of the 1992

ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Den konvention som ändras genom detta protokoll är 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, i det följande kallad ”1971 års fondkonvention”. För stater som är anslutna till 1976 års protokoll till 1971 års fondkonvention skall hänvisningen anses omfatta 1971 års fondkonvention som den har ändrats genom det protokollet.

Artikel 2

Artikel 1 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1.Första stycket ersätts med följande text.

1.”1992 års ansvarighetskonvention”: 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

2.Efter första stycket införs ett nytt stycke, 1 bis, enligt följande.

1bis. ”1971 års fondkonvention”: 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. För stater som är bundna av 1976 års protokoll till den konventionen skall hänvisningen anses omfatta 1971 års konvention som den har ändrats genom det protokollet.

3.Andra stycket ersätts med följande text.

2.”Fartyg”, ”person”, ”ägare”, ”olja”, ”skada genom förorening”, ”förebyggande åtgärder”, ”olycka” och ”organisation” har samma betydelse som i artikel I i 1992 års

Prop. 2004/05:78

24

Liability Convention.   ansvarighetskonvention. Prop. 2004/05:78
  4. Paragraph 4 is replaced by the   4. Fjärde stycket ersätts med
following text:     följande text.    
4. ”Unit of account” has the same 4. ”Beräkningsenhet” har samma
meaning as in Article V, paragraph betydelse som i artikel V nionde
9, of the 1992 Liability stycket i 1992 års ansvarighets-
Convention.     konvention.    
  5. Paragraph 5 is replaced by the   5. Femte stycket ersätts med
following text:     följande text.    
5. ”Ship’s tonnage” has the same 5. ”Fartygstonnage” har samma
meaning as in Article V, paragraph betydelse som i artikel V tionde
10, of the 1992 Liability stycket i 1992 års ansvarighets-
Convention.     konvention.    
  6. Paragraph 7 is replaced by the   6. Sjunde stycket ersätts med
following text:     följande text.    
7. ”Guarantor” means any person 7. ”Garant” avser varje person som
providing insurance or other meddelar försäkring eller ställer
financial security to cover an annan ekonomisk säkerhet för att
owner’s liability in pursuance of täcka ägarens ansvar enligt artikel
Article VII, paragraph 1, of the VII första stycket i 1992 års
1992 Liability Convention. ansvarighetskonvention.  

Article 3

Article 2 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

Artikel 3

Artikel 2 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

Första stycket ersätts med följande text.

1.An international Fund for 1. En internationell fond för

compensation for pollution damage, to be named ”The International Oil Pollution Compensation Fund 1992” and hereinafter referred to as ”the Fund” is hereby established with the following aims:

(a)to provide compensation for pollution damage to the extent that the protection afforded by the 1992 Liability Convention is inadequate;

(b)to give effect to the related purposes set out in this Convention.

Article 4

Article 3 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following text:

This Convention shall apply

ersättning av skada genom förorening, vilken skall kallas ”1992 års internationella oljeskadefond” och som i det följande kallas ”fonden” upprättas härmed för följande syften.

a)För att ge ersättning för skador genom förorening i den utsträckning de inte ersätts enligt 1992 års ansvarighetskonvention och

b)för att uppfylla de ändamål som anges i denna konvention.

Artikel 4

Artikel 3 i 1971 års fondkonvention ersätts med följande text.

Denna konvention gäller endast

25

exclusively:                         Prop. 2004/05:78
(a) to pollution damage caused: a) skada genom förorening som  
            har uppkommit          
(i) in the territory, including the i) inom en fördragsslutande stats  
territorial sea, of a Contracting område, inklusive dess territorial-  
State, and           vatten och            
(ii) in the exclusive economic ii) inom en fördragsslutande stats  
zone of a Contracting State, exklusiva ekonomiska zon, som  
established in accordance with fastställts i enlighet med folkrättens  
international law, or, if a regler, eller, om staten inte har  
Contracting   State has not fastställt någon sådan zon, inom ett  
established such a zone, in an area område utanför och angränsande  
beyond and adjacent to the till den statens territorialvatten  
territorial sea of that State vilket har bestämts av den staten i  
determined by that State in enlighet med folkrättens regler och  
accordance with international law vilket inte sträcker sig längre ut än  
and extending not more than 200 200 nautiska mil från de baslinjer  
nautical miles from the baseline varifrån statens territorialvatten  
from which the breadth of its mäts,            
territorial sea is measured;                  
(b) to preventive measures, b) förebyggande åtgärder, var de  
wherever taken, to prevent or än vidtas, för att förhindra eller  
minimize such damage.     begränsa sådan skada.      
Article 5           Artikel 5            
The heading to Articles 4 to 9 of I rubriken till artiklarna 4–9 i  
the 1971 Fund Convention is 1971 års fondkonvention tas orden  
amended by deleting the words ”och gottgörelse” bort.      
”and indemnification”.                    
Article 6           Artikel 6            
Article 4 of the 1971 Fund Artikel 4 i 1971 års fond-  
Convention is amended as follows: konvention ändras enligt följande.  
1. In paragraph 1 the five 1. I första stycket skall de fem  
references to   ”the Liability hänvisningarna till ”ansvarighets-  
Convention” are replaced by konventionen” bytas ut mot  
references to ”the 1992 Liability hänvisningar till ”1992 års  
Convention”.         ansvarighetskonvention”.      
2. Paragraph 3 is replaced by the 2. Tredje stycket ersätts med  
following text:         följande text.          
3. If the Fund proves that the 3. Visar fonden att skadan genom  
pollution damage resulted wholly förorening helt eller delvis orsaka-  
or partially either from an act or des genom uppsåtlig handling eller  
omission done with the intent to uppsåtlig underlåtenhet av den  
cause damage by the person who skadelidande eller vårdslöshet av  
suffered the damage or from the denne, kan fonden befrias helt eller  
negligence of that person, the Fund delvis från sin skyldighet att betala  
may be exonerated wholly or ersättning till denne. I varje fall  
partially from its obligations to pay skall fonden befrias från sin 26
                         
compensation to such person. The skyldighet i den utsträckning som Prop. 2004/05:78  
Fund shall in any event be fartygsägaren kan vara befriad  
exonerated under Article III, enligt artikel III tredje stycket i  
paragraph 3, of the 1992 Liability 1992 års ansvarighetskonvention.  
Convention. However, there shall Fonden är emellertid aldrig befriad  
be no such exoneration of the Fund från sin skyldighet vad gäller  
with regard to preventive measures. förebyggande åtgärder.        
3. Paragraph 4 is replaced by the 3. Fjärde stycket ersätts med  
following text:         följande text.            
4. (a) Except as otherwise provided 4. a) Om inte annat föreskrivs i b)  
in subparagraps (b) and (c) of this eller c) i detta stycke är det  
paragraph, the aggregate amount of sammanlagda belopp som fonden  
compensation payable by the Fund skall betala enligt denna artikel  
under this Article shall in respect begränsat för en och samma olycka  
of any one incident be limited, so så att summan av det beloppet och  
that the total sum of that amount det ersättningsbelopp som faktiskt  
and the amount of compensation har betalts enligt 1992 års  
actually paid under the 1992 ansvarighetskonvention för skada  
Liability Convention for pollution genom förorening, som faller inom  
damage within the scope of denna konventions tillämpnings-  
application of this Convention so område enligt artikel 3, inte får  
defined in Article 3 shall not överstiga 135 miljoner beräknings-  
exceed 135 million units of enheter.              
account.                              
(b) Except as otherwise provided b) Om inte annat föreskrivs i c)  
in subparagraph (c), the aggregate får det sammanlagda ersättnings-  
amount of compensation payable belopp som fonden skall ge ut  
by the Fund under this Article for enligt denna artikel inte överstiga  
pollution damage resulting from a 135 miljoner beräkningsenheter för  
natural phenomenon of an en skada genom förorening som  
exceptional   inevitable and orsakats av en naturhändelse av  
irresistible character shall not osedvanlig   karaktär   som inte  
exceed 135 million units of kunnat undvikas   och   vars  
account.             verkningar inte kunnat förhindras.  
(c) The maximum amount of c) Det högsta ersättningsbeloppet  
compensation referred to in enligt a) och b) skall vara 200  
subparagraphs (a) and (b) shall be miljoner beräkningsenheter för  
200 million units of account with olyckor som inträffar under en tid  
respect to any incident occuring då tre stater är bundna av  
during any period when there are konventionen och   mottagen  
three Parties to this Convention in avgiftspliktig olja i dessa stater  
respect of which the combined sammanlagt uppgick till eller  
relevant quantity of contributing oil översteg 600 miljoner ton under  
received by persons in the närmast föregående kalenderår.  
territories of such Parties, during                  
the preceding calendar year,                  
equalled or exceeded 600 million                  
tons.                              
(d) Interest accrued on a fund d) Upplupen ränta på en fond  
constituted in accordance with som upprättats enligt artikel V  
Article V, paragraph 3, of the 1992 tredje stycket i   1992 års 27
                             
Liability Convention, if any, shall ansvarighetskonvention skall inte Prop. 2004/05:78
not be taken into account for the tas med vid beräkningen av det
computation of the maximum högsta belopp som fonden har att
compensation payable by the Fund betala enligt denna artikel.  
under this Article.                  
(e) The amounts mentioned in e) De belopp som anges i denna
this Article shall be converted into artikel skall räknas om till inhemsk
national currency on the basis of valuta på grundval av det värde
the value of that currency by valutan hade i förhållande till den
reference to the Special Drawing särskilda dragningsrätten den dag
Right on the date of decision of the som fondens församling fastställer
Assembly of the Fund as to the som första dag för utbetalningen av
date of payment of compensation. ersättning.          
4. Paragraph 5 is replaced by the 4. Femte stycket ersätts med
following text:         följande text.          
5. Where the amount of established 5. Om summan av styrkta
claims against the Fund exceeds fordringar mot fonden överstiger
the aggregate amount of det sammanlagda ersättnings-
compensation   payable under beloppet enligt fjärde stycket, skall
paragraph 4, the amount available det tillgängliga beloppet fördelas så
shall be distributed in such a att förhållandet mellan en styrkt
manner that the proportion between fordran och det ersättningsbelopp
any established claim and the som fordringsägaren faktiskt
amount of compensation actually erhåller enligt denna konvention är
recovered by the claimant under det samma för alla fordringsägare.
this Convention shall be the same              
for all claimants.                    
5. Paragraph 6 is replaced by the 5. Sjätte stycket ersätts med
following text:         följande text.          
6. The Assembly of the Fund may 6. Fondens församling får i
decide that, in exceptional cases, undantagsfall besluta att ersättning
compensation in accordance with enligt konventionen får betalas
this Convention can be paid even if även om fartygsägaren inte har
the owner of the ship has not upprättat någon fond enligt artikel
constituted a fund in accordance V tredje stycket i 1992 års
with Article V, paragraph 3, of the ansvarighetskonvention. I sådana
1992 Liability Convention. In such fall tillämpas också fjärde stycket
case paragraph 4 (e) of this Article e) i denna artikel.      
applies accordingly.                  
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Article 8         Artikel 8          
Article 6 of the 1971 Fund Artikel 6 i 1971 års
Convention is amended as follows: fondkonvention ändras enligt
            följande.          
1. In paragraph 1 the paragraph 1. I första stycket utgår
number and the words ”or numreringen samt orden ”eller
indemnification under Article 5” gottgörelse enligt artikel 5”.  
are deleted.                     28
                       
2. Paragraph 2 is deleted.   2. Andra stycket upphävs. Prop. 2004/05:78
Article 9     Artikel 9        
Article 7 of the 1971 Fund Artikel 7 i 1971 års
Convention is amended as follows: fondkonvention ändras enligt
      följande.        
1. In paragraphs 1, 3, 4 and 6 the 1. I första, tredje, fjärde och
seven references to ”the Liability sjätte styckena ersätts de sju
Convention” are replaced by hänvisningarna till ”ansvarighets-
reference to ”the 1992 Liability konventionen” med hänvisningar
Convention”.     till ”1992 års ansvarighets-
      konvention”.        
2. In paragraph 1 the words ”or 2. I första stycket utgår orden
indemnification under Article 5” ”eller gottgörelse enligt artikel 5”.
are deleted.              
3. In the first sentence of 3. I tredje stycket första mening-
paragraph 3 the words ”or en utgår orden ”eller gottgörelse”
indemnification” and ”or 5” are och ”eller 5”.        
deleted.              
4. In the second sentence of 4. I tredje stycket andra
paragraph 3 the words ”or under meningen utgår orden ”eller artikel
Article 5, paragraph 1” are deleted. 5 första stycket”.    
Article 10     Artikel 10        
In Article 8 of the 1971 Fund I artikel 8 i 1971 års
Convention the reference to the fondkonvention ersätts hänvis-
”Liability Convention” is replaced ningen till ”ansvarighetskonven-
by a reference to ”the 1992 tionen” med en hänvisning till
Liability Convention”.   ”1992 års ansvarighetskonvention”.
Article 11     Artikel 11        
Article 9 of the 1971 Fund Artikel 9 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as follows: vention ändras enligt följande.
1. Paragraph 1 is replaced by the 1. Första stycket ersätts med
following text:     följande text.        
1. The Fund, shall in respect of any 1. Fonden inträder, såvitt avser
amount of compensation for belopp som fonden har betalat i
pollution damage paid by the Fund ersättning för skada genom
in accordance with Article 4, förorening enligt artikel 4 första
paragraph 1, of this Convention, stycket i denna konvention, i den
acquire by subrogation the rights rätt som den som har fått sådan
that the person so compensated ersättning kan ha enligt 1992 års
may enjoy under the 1992 Liability ansvarighetskonvention mot ägaren
Convention against the owner or eller dennes garant.    
his guarantor.              
2. In paragraph 2 the words ”or 2. I andra stycket utgår orden
indemnification” are deleted.   ”eller gottgörelse”.    

29

Article 12 Artikel 12           Prop. 2004/05:78
Article 10 of the 1971 Fund Artikel 10 i 1971 års fondkon-
Convention is amended as follows: vention ändras enligt följande.  
The opening phrase of paragraph Inledningen i första stycket
1 is replaced by the following text: ersätts med följande text.    
Annual contributions to the Fund Årsavgifter till fonden skall, ifråga
shall be made in respect of each om varje fördragsslutande stat,
Contracting State by any person betalas av var och en som under det
who, in the calendar year referred kalenderår som avses i artikel 12
to in Article 12, paragraphs 2(a) or andra stycket a) eller b) tagit emot
(b), has received in total quantities sammanlagt mer än 150 000 ton
exceeding 150,000 tons:                
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Article 14 Artikel 14            
Article 12 of the 1971 Fund Artikel 12 i 1971 års
Convention is amended as follows: fondkonvention ändras enligt
  följande.            
1. In the opening phrase of 1. I inledningen till första stycket
paragraph 1 the words ”for each utgår orden ”av person som avses i
person referred to in Article 10” are artikel 10”.            
deleted.                
2. In paragraph 1 (i), subpara- 2. I första stycket i) b) och c)
graphs (b) and (c), the words ”or 5” utgår orden ”eller 5” och ersätts
are deleted and the words ”15 orden ”15 miljoner francs” med
million francs” are replaced by the orden ”fyra miljoner beräkningsen-
words ”four million units of heter”.            
account”.                
3. Subparagraph 1(ii)(b) is 3. Första stycket ii) b) upphävs.
deleted.                
4. In paragraph 1(ii), sub- 4. I första stycket ii) blir punkten
paragraph (c) becomes (b) and c) punkt b) och punkten d) blir
subparagraph (d) becomes (c). punkt c).            
5. The opening phrase in 5. Inledningen till andra stycket
paragraph 2 is replaced by the ersätts med följande text.    
following text:                
The Assembly shall decide the total Församlingen skall fastställa det
amount of contributions to be sammanlagda beloppet avgifter till
levied. On the basis of that fonden. På grundval av det beslutet
decision, the Director shall, in skall direktören för varje
respect of each Contracting State, fördragsslutande stat beräkna den
calculate for each person referred årsavgift som var och en som avses
to in Article 10 the amount of his i artikel 10 skall betala    
annual contribution:                
6. Paragraph 4 is replaced by the 6. Fjärde stycket ersätts med
following text: följande text.          
4. The annual contribution shall be 4. Årsavgiften förfaller till betal-
due on the date to be laid down in ning enligt vad som bestäms i
                30

the Internal Regulations of the Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.

7.Paragraph 5 is replaced by the following text:

5.The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulation of the Fund, to make transfers between funds received in accordance with Article 12.2(a) and funds received in accordance with Article 12.2(b).

8.Paragraph 6 is deleted.

Article 15

Article 13 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1.Paragraph 1 is replaced by the following text:

1.The amount of any contribution due under Article 12 and which is in arrear shall bear interest at a rate which shall be determined in accordance with the Internal Regulations of the Fund, provided that different rates may be fixed for different circumstances.

2.In paragraph 3 the words ”Articles 10 and 11” are replaced by the words ”Articles 10 and 12” and the words ”for a period exceeding three months” are deleted.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

fondens interna reglemente. Prop. 2004/05:78 Församlingen får besluta om annat

datum för betalningen.

7.Femte stycket ersätts med följande text.

5.Församlingen får besluta, enligt vad som fastställts i fondens ekonomiska reglemente, att överföra medel mellan de fonder som upprättats enligt artikel 12.2 a) och 12.2 b).

8.Sjätte stycket upphävs.

Artikel 15

Artikel 13 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1.Första stycket ersätts med följande text.

1.Avgiftsbelopp som avses i artikel 12 och som är förfallet till betalning skall löpa med ränta enligt en räntesats som fastställts i fondens interna reglemente. Olika räntesatser får fastställas för olika förhållanden.

2.I tredje stycket ersätts orden ”artiklarna 10 och 11” med orden ”artiklarna 10 och 12”. Orden ”när tre månader förflutit från förfallodagen” utgår.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

31

Bilaga 3 Prop. 2004/05:78

Internationella sjöfartsorganisationens resolution LEG.2(82) den 18 oktober 2000 om ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Resolution LEG.2(82) (adopted on 18 October 2000)

Adoption of amendments of the limits of compensation in the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971

The Legal Committee at its eightysecond session:

Recalling Article 33(b) of the Convention on the International Maritime Organization (hereinafter referred to as the “IMO Convention”) concerning the functions of the Committee,

Mindful of Article 36 of the IMO Convention concerning rules governing the procedures to be followed when exercising the functions conferred on it by or under any international convention or instrument,

Recalling further Article 33 of the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (hereinafter referred to as the “1992 Fund Protocol”) concerning the procedures for amending the limits of the amounts of compensation set out in Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol,

Having considered amendments

Resolution LEG.2(82)

(som antagits den 18 oktober 2000)

Antagande av ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Den juridiska kommittén vid sitt åttioandra möte

som erinrar sig artikel 33 b i konventionen om den internationella sjöfartsorganisationen (härefter IMO-konventionen) som gäller kommitténs uppgifter,

som uppmärksammar artikel 36 i IMO-konventionen avseende regler som gäller de förfaranden som skall tillämpas när den fullgör de funktioner som har ålagts den enligt internationella konventioner eller akter,

som även erinrar sig artikel 33 i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (härefter 1992 års fondprotokoll) avseende de förfaranden för att ändra ansvarsbeloppen som anges i artikel 6.3 i 1992 års fondprotokoll,

som har beaktat de ändringar av

32

to the limits of the amounts of compensation proposed and circulated in accordance with the provisions of Article 33(1) and (2) of the 1992 Fund Protocol,

1.Adopts, in accordance with Article 33(4) of the 1992 Fund Protocol, amendments to the limits of the amounts of compensation set out in Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol, as set out in the Annex to this resolution;

2.Determines, in accordance with Article 33(7) of the 1992 Fund Protocol, that these amendments shall be deemed to have been accepted on 1 May 2002 unless, prior to that date, not less than one quarter of the States that were Contracting States on the date of the adoption of these amendments (being 18 October 2000) have communicated to the Organization that they do not accept these amendments;

3.Further determines that, in accordance with Article 33(8) of the 1992 Fund Protocol, these amendments, deemed to have been accepted in accordance with paragraph 2 above, shall enter into force on 1 November 2003;

4.Requests the Secretary- General, in accordance with Articles 33(7) and 38(2)(vi) of the 1992 Fund Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the amendments contained in the Annex thereto to all States which have signed or acceded to the 1992 Fund Protocol; and

5.Further requests the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its Annex to the Members of the Organization which have not signed or acceded to the 1992 Fund Protocol.

ansvarsbeloppen som har före- Prop. 2004/05:78 slagits och spridits i överens-

stämmelse med reglerna i artikel 33.1 och 33.2 i 1992 års fondprotokoll,

1.antar, i överensstämmelse med artikel 33.4 i 1992 års fondprotokoll, ändringar av de ansvarsbelopp som anges i artikel 6.3 i 1992 års fondprotokoll, i enlighet med vad som framgår av bilagan till denna resolution,

2.beslutar, i enlighet med artikel 33.7 i 1992 års fondprotokoll, att dessa ändringar skall anses godtagna den 1 maj 2002 om inte, före detta datum, minst en fjärdedel av de stater som var fördragsslutande stater den dag då dessa ändringar antogs (18 oktober 2000) har underrättat organisationen om att de inte godtar dessa ändringar;

3.beslutar vidare att, i enlighet med artikel 33.8 i 1992 års fondprotokoll, dessa ändringar, som

anses godtagna enligt punkten
2 ovan, skall träda i kraft den
1 november 2003,  

4.anhåller om att generalsekreteraren, i enlighet med artiklarna 33.7 och 38.2 vi i 1992 års fondprotokoll, översänder vidimerade kopior av denna resolution och av de ändringar som innefattas i dess bilaga till alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till 1992 års fondprotokoll, och

5.anhåller även om att generalsekreteraren översänder kopior av denna resolution och dess bilaga till de medlemmar av organisationen som inte har undertecknat eller anslutit sig till 1992 års fondprotokoll.

33

Annex Resolutionsbilaga Prop. 2004/05:78

Amendments of the limits of compensation in the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971

Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol is amended as follows:

the reference in paragraph 4(a) to “135 million units of account” shall read “203,000,000 units of account”;

the reference in paragraph 4(b) to “135 million units of account” shall read “203,000,000 units of account”; and

the reference in paragraph 4(c) to “200 million units of account” shall read “300,740,000 units of account”.

Ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Artikel 6.3 i 1992 års fondprotokoll ändras enligt följande.

Hänvisningen i punkt 4 a till “135 miljoner beräknings-

enheter” skall lyda
“203 000 000 beräknings-
enheter”;    

hänvisningen i punkt 4 b till “135 miljoner beräkningsenheter” skall lyda “203 000 000 beräkningsenheter”; och

hänvisningen i punkt 4 c till “200 miljoner beräkningsenheter” skall lyda “300 740 000 beräkningsenheter”.

34

Bilaga 4 Prop. 2004/05:78

Artiklarna 1–12, 15 och 18 i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (2003 års fondprotokoll)

Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992

The Contracting States to the present Protocol,

Bearing in mind the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter “the 1992 Liability Convention”),

Having considered the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter “the 1992 Fund Convention”),

Affirming the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

Noting that the maximum compensation afforded by the 1992 Fund Convention might be insufficient to meet compensation needs in certain circumstances in some Contracting States to that Convention,

Recognizing that a number of Contracting States to the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions consider it necessary as a matter of urgency to make available additional funds for compensation through the creation of a supplementary scheme to

2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

De stater som är parter i detta protokoll,

som erinrar om 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (nedan kallad ”1992 års ansvarighetskonvention”),

som har beaktat 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (nedan kallad ”1992 års fondkonvention”),

som bekräftar vikten av att vidmakthålla styrkan i det internationella ansvarighets- och ersättningssystemet för oljeskador, som konstaterar att det högsta ersättningsbelopp som tillhandahålls genom 1992 års fondkonvention kan vara otillräckligt för att möta ersättningsbehoven under vissa omständigheter i vissa av de stater som är parter i den konven-

tionen,

som är medvetna om att ett antal stater som är parter i 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention anser att det är nödvändigt och brådskande att ställa till förfogande ytterligare medel för ersättning genom att

inrätta ett kompletterande system

35

which States may accede if they so wish,

Believing that the supplementary scheme should seek to ensure that victims of oil pollution damage are compensated in full for their loss or damage and should also alleviate the difficulties faced by victims in cases where there is a risk that the amount of compensation available under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions will be insufficient to pay established claims in full and that as a consequence the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, has decided provisionally that it will pay only a proportion of any established claim,

Considering that accession to the supplementary scheme will be open only to Contracting States to the 1992 Fund Convention,

Have agreed as follows:

General provisions

Article 1

For the purposes of this Protocol:

1.“1992 Liability Convention” means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992;

2.“1992 Fund Convention” means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992;

3.“1992 Fund” means the International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, established under the 1992 Fund Convention;

som staterna kan ansluta sig till om de så önskar,

som är av uppfattningen att det kompletterande systemet bör syfta till att garantera att de som drabbas av skada orsakad av förorening genom olja får full ersättning för förlust eller skada; det bör också lindra de svårigheter som skadelidande möter i de fall då det finns en risk för att det ersättningsbelopp som är tillgängligt enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention är otillräckligt för full ersättning av styrkta fordringar, och att 1992 års internationella oljeskadefond, som en följd av detta, provisoriskt beslutat att den endast kommer att betala ut en andel av varje styrkt fordran,

som anser att möjligheten att ansluta sig till det kompletterande systemet skall stå öppen endast för stater som är parter i 1992 års fondkonvention,

har kommit överens om följande.

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I detta protokoll avses med:

1.1992 års ansvarighetskonvention: 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

2.1992 års fondkonvention:

1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.

3.1992 års fond: 1992 års internationella oljeskadefond, upprättad genom 1992 års fondkonvention.

Prop. 2004/05:78

36

4.“Contracting State” means a Contracting State to this Protocol, unless stated otherwise;

5.When provisions of the 1992 Fund Convention are incorporated by reference into this Protocol, “Fund” in that Convention means “Supplementary Fund”, unless stated otherwise;

6.“Ship”, “Person”, “Owner”, “Oil”, “Pollution Damage”, “Preventive Measures” and “Incident” have the same meaning as in Article I of the 1992 Liability Convention;

7.“Contributing Oil”, “Unit of Account”, “Ton”, “Guarantor” and “Terminal installation” have the same meaning as in Article 1 of the 1992 Fund Convention, unless stated otherwise;

8.“Established claim” means a claim which has been recognised by the 1992 Fund or been accepted as admissible by decision of a competent court binding upon the 1992 Fund not subject to ordinary forms of review and which would have been fully compensated if the limit set out in Article 4(4), of the 1992 Fund Convention had not been applied to that incident;

9.“Assembly” means the Assembly of the International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003, unless otherwise indicated;

10.“Organization” means the International Maritime Organization;

11.“Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization.

Article 2

1. An International Supplementary Fund for compensation for pollution damage, to be named “The International Oil Pollution Compensation Supplementary

4.fördragsslutande stat: en stat som är part i detta protokoll, om inte annat anges.

5.När bestämmelser i 1992 års fondkonvention införlivas med detta protokoll genom hänvisning skall med fond i den konventionen avses kompletterande fond, om inte annat anges.

6.Fartyg, person, ägare, olja, skada genom förorening, förebyggande åtgärder och olycka har samma betydelse som i artikel I i 1992 års ansvarighetskonvention.

7.Avgiftspliktig olja, beräkningsenhet, ton, garant och terminal har samma betydelse som

iartikel 1 i 1992 års fondkonvention, om inte annat anges.

8.styrkt fordran: en fordran som har godkänts av 1992 års fond, eller godtagits genom ett för 1992 års fond bindande beslut av behörig domstol vilket inte längre kan överklagas med ordinära rättsmedel, och som skulle ha ersatts fullt ut om inte den gräns som anges i artikel 4.1 i 1992 års fondkonvention hade tillämpats för den aktuella olyckan.

9.församling: församlingen för 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond, om inte annat anges.

10.organisation: Internationella sjöfartsorganisationen.

11. generalsekreterare: organisationens generalsekreterare.

Artikel 2

1. En internationell kompletterande fond för ersättning av skada genom förorening, som skall heta ”2003 års internationella kompletterande oljeskadefond”

Prop. 2004/05:78

37

Fund, 2003” (hereinafter “the Supplementary Fund”), is hereby established.

2. The Supplementary Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal person capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Each Contracting State shall recognise the Director of the Supplementary Fund as the legal representative of the Supplementary Fund.

Article 3

This Protocol shall apply exclusively:

(a) to pollution damage caused:

(i)in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

(ii)in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its

territorial sea is measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

(nedan kallad ”den kompletterande Prop. 2004/05:78 fonden”) upprättas härmed.

2. Den kompletterande fonden skall i varje fördragsslutande stat erkännas som juridisk person med behörighet enligt lagen i den staten att förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter samt att vara part i rättegång inför domstol i denna stat. Varje fördragsslutande stat skall erkänna den kompletterande fondens direktör som ställföreträdare för den kompletterande fonden.

Artikel 3

Detta protokoll gäller endast

a) skada genom förorening som har uppkommit

i)inom en fördragsslutande stats territorium, inbegripet dess territorialvatten, och

ii)inom en fördragsslutande stats exklusiva ekonomiska zon, som fastställts i enlighet med folkrättens regler, eller, om en fördragsslutande stat inte har fastställt någon sådan zon, inom ett område utanför och angränsande till den statens territorialvatten, vilket har bestämts av den staten i enlighet med folkrättens regler och vilket inte sträcker sig längre ut än 200 sjömil från de baslinjer varifrån statens territorialvatten mäts,

b) förebyggande åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra eller begränsa sådan skada.

38

Supplementary compensation

Article 4

1.The Supplementary Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for an established claim for such damage under the terms of the 1992 Fund Convention, because the total damage exceeds, or there is a risk that it will exceed, the applicable limit of compensation laid down in Article 4(4) of the 1992 Fund Convention in respect of any one incident.

2.(a) The aggregate amount of compensation payable by the Supplementary Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount together with the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention within the scope of application of this Protocol shall not exceed 750 million units of account.

(b) The amount of 750 million units of account mentioned in paragraph 2(a) shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date determined by the Assembly of the 1992 Fund for conversion of the maximum amount payable under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions.

3.Where the amount of established claims against the Supplementary Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 2, the amount available shall be

Kompletterande ersättning

Artikel 4

1.Den kompletterande fonden skall betala ersättning till var och en som har lidit skada genom förorening, om denna person inte har kunnat få full ersättning för en styrkt fordran beträffande sådan skada enligt 1992 års fondkonvention, på grund av att de sammanlagda skadorna överstiger, eller riskerar att överstiga, den tillämpliga ersättningsgränsen enligt artikel 4.4 i 1992 års fondkonvention för en och samma olycka.

2.a) Det sammanlagda ersättningsbelopp som den kompletterande fonden skall betala enligt denna artikel är för en och samma olycka begränsat så att summan av detta belopp och det ersättningsbelopp som faktiskt har betalats enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention inom tillämpningsområdet för detta protokoll inte överstiger 750 miljoner beräkningsenheter.

b) Det belopp om 750 miljoner beräkningsenheter som anges i punkt 2 a skall räknas om till inhemsk valuta på grundval av det värde valutan hade i förhållande till den särskilda dragningsrätten den dag som fastställs av församlingen för 1992 års fond för omräkning av det högsta ersättningsbelopp som får betalas enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention.

3. Om summan av styrkta fordringar mot den kompletterande fonden överstiger det sammanlagda ersättningsbelopp som får betalas enligt punkt 2, skall det tillgängliga beloppet fördelas så att

Prop. 2004/05:78

39

distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Protocol shall be the same for all claimants.

4. The Supplementary Fund shall pay compensation in respect of established claims as defined in Article 1(8), and only in respect of such claims.

Article 5

The Supplementary Fund shall pay compensation when the Assembly of the 1992 Fund has considered that the total amount of the established claims exceeds, or there is a risk that the total amount of established claims will exceed the aggregate amount of compensation available under Article 4(4) of the 1992 Fund Convention and that as a consequence the Assembly of the 1992 Fund has decided provisionally or finally that payments will only be made for a proportion of any established claim. The Assembly of the Supplementary Fund shall then decide whether and to what extent the Supplementary Fund shall pay the proportion of any established claim not paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention.

förhållandet mellan varje styrkt Prop. 2004/05:78 fordran och det ersättningsbelopp

som fordringsägaren faktiskt erhåller enligt detta protokoll är detsamma för alla fordringsägare.

4. Den kompletterande fonden skall betala ersättning för styrkta fordringar enligt definitionen i artikel 1.8, och endast för sådana fordringar.

Artikel 5

Den kompletterande fonden skall betala ersättning när församlingen för 1992 års fond har funnit att det sammanlagda beloppet av styrkta fordringar överstiger, eller att det föreligger risk för att det sammanlagda beloppet av styrkta fordringar kommer att överstiga, det ersättningsbelopp som finns tillgängligt enligt artikel 4.4 i 1992 års fondkonvention och att församlingen för 1992 års fond, som en följd av detta, har beslutat interimistiskt eller slutligt att utbetalningar endast kommer att göras för en del av varje styrkt fordran. Den kompletterande fondens församling skall därefter besluta huruvida och i vilken utsträckning den kompletterande fonden skall betala den del av en styrkt fordran som inte har ersatts enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention.

Article 6

1. Subject to Article 15(2) and (3), rights to compensation against the Supplementary Fund shall be extinguished only if they are extinguished against the 1992 Fund under Article 6 of the 1992 Fund Convention.

Artikel 6

1. Om inte annat följer av artikel

15.2 och 15.3 upphör rätten till ersättning från den kompletterande fonden endast om rätten har upphört i förhållande till 1992 års fond enligt artikel 6 i 1992 års

fondkonvention.

40

2. A claim made against the

1992 Fund shall be regarded as a claim made by the same claimant against the Supplementary Fund.

Article 7

1.The provisions of Article 7(1), (2), (4), (5) and (6) of the 1992 Fund Convention shall apply to actions for compensation brought against the Supplementary Fund in accordance with Article 4(1) of this Protocol.

2.Where an action for compensation for pollution damage has been brought before a court competent under Article IX of the 1992 Liability Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional competence over any action against the Supplementary Fund for compensation under the provisions of Article 4 of this Protocol in respect of the same damage. However, where an action for compensation for pollution damage under the 1992 Liability Convention has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Liability Convention but not to this Protocol, any action against the Supplementary Fund under Article 4 of this Protocol shall at the option of the claimant be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State to this Protocol competent under Article IX of the 1992 Liability Convention.

3.Notwithstanding paragraph 1, where an action for compensation for pollution damage against the 1992 Fund has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Fund Convention

2. En fordran som riktas mot

1992 års fond skall betraktas som en fordran framställd av samma fordringsägare mot den kompletterande fonden.

Artikel 7

1.Bestämmelserna i artikel 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 och 7.6 i 1992 års fondkonvention skall tillämpas i fråga om en talan om ersättning som har väckts mot den kompletterande fonden i enlighet med artikel 4.1 i detta protokoll.

2.Om en talan om ersättning för skada genom förorening har väckts mot fartygsägaren eller dennes garant vid en domstol som är behörig enligt artikel IX i 1992 års ansvarighetskonvention, är denna domstol med avseende på samma skada ensam behörig att pröva en talan mot den kompletterande fonden om ersättning enligt bestämmelserna i artikel 4 i detta protokoll. Om emellertid talan om ersättning för skada genom förorening har väckts enligt 1992 års ansvarighetskonvention vid en domstol i en stat som har tillträtt 1992 års ansvarighetskonvention men inte detta protokoll, skall en talan mot den kompletterande fonden enligt artikel 4 i detta protokoll enligt kärandens val väckas antingen vid en domstol i den stat där den kompletterande fonden har sitt säte eller vid en enligt artikel IX i 1992 års ansvarighetskonvention behörig domstol i en stat som har tillträtt detta protokoll.

3.Om en talan mot 1992 års fond om ersättning för skada genom förorening har väckts vid en domstol i en stat som är part i 1992 års fondkonvention men inte

idetta protokoll, skall, utan hinder

Prop. 2004/05:78

41

but not to this Protocol, any related action against the Supplementary Fund shall, at the option of the claimant, be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State competent under paragraph 1.

Article 8

1.Subject to any decision concerning the distribution referred to in Article 4(3) of this Protocol, any judgment given against the Supplementary Fund by a court having jurisdiction in accordance with Article 7 of this Protocol, shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each Contracting State on the same conditions as are prescribed in Article X of the 1992 Liability Convention.

2.A Contracting State may apply other rules for the recognition and enforcement of judgments, provided that their effect is to ensure that judgments are recognised and enforced at least to the same extent as under paragraph 1.

Article 9

1.The Supplementary Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Supplementary Fund in accordance with Article 4(1), of this Protocol, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.

2.The Supplementary Fund

av punkt 1, en anknytande talan Prop. 2004/05:78
mot den kompletterande fonden,
efter kärandens val, väckas

antingen vid en domstol i den stat där den kompletterande fonden har sitt säte eller vid en fördragsslutande stats domstol som är behörig enligt punkt 1.

Artikel 8

1.En dom som har meddelats mot den kompletterande fonden av en domstol som är behörig enligt artikel 7 i detta protokoll skall, om domen kan verkställas i den stat där den meddelades och där inte längre kan överklagas med ordinära rättsmedel, erkännas och verkställas i alla fördragsslutande stater under de förutsättningar som anges i artikel X i 1992 års ansvarighetskonvention samt med iakttagande av beslut om fördelningen enligt artikel 4.3 i detta protokoll.

2.En fördragsslutande stat får tillämpa andra bestämmelser om erkännande och verkställighet av domar, om tillämpningen av dessa bestämmelser leder till att domar erkänns och verkställs i minst samma utsträckning som i enlighet med punkt 1.

Artikel 9

1. Den kompletterande fonden inträder, såvitt avser belopp som den kompletterande fonden har betalat i ersättning för skada genom förorening enligt artikel 4.1 i detta protokoll, i den rätt som den som har fått sådan ersättning kan ha enligt 1992 års ansvarighetskonvention mot ägaren eller dennes garant.

2. Den kompletterande fonden

42

shall acquire by subrogation the rights that the person compensated by it may enjoy under the 1992 Fund Convention against the 1992 Fund.

3.Nothing in this Protocol shall prejudice any right of recourse or subrogation of the Supplementary Fund against persons other than those referred to in the preceding paragraphs. In any event the right of the Supplementary Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation has been paid.

4.Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Supplementary Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Protocol.

Contributions

Article 10

1. Annual contributions to the Supplementary Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 11(2)(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:

(a)in the ports or terminal installations in the territory of that State contributing oil carried by sea to such ports or terminal installations; and

(b)in any installations situated in the territory of that Contracting State contributing oil which has been carried by sea and discharged

inträder i den rätt som den som har Prop. 2004/05:78 fått ersättning från den

kompletterande fonden kan ha enligt 1992 års fondkonvention mot 1992 års fond.

3.Bestämmelserna i detta protokoll inskränker inte den kompletterande fondens regress- eller subrogationsrätt mot annan person än som avses i de föregående punkterna. Under alla förhållanden skall den kompletterande fondens subrogationsrätt mot en sådan person inte vara mindre förmånlig än den rätt som tillkommer en försäkringsgivare för den som erhållit ersättning.

4.Om en fördragsslutande stat eller en myndighet i en sådan stat enligt bestämmelser i nationell lag har betalat ersättning för skada genom förorening skall staten eller myndigheten inträda i den rätt som den som har fått ersättning skulle ha haft enligt detta protokoll. Detta får dock inte hindra att andra subrogations- eller regressrätter som kan finnas görs gällande mot den kompletterande fonden.

Avgifter

Artikel 10

1. Årsavgifter till den kompletterande fonden skall, i fråga om varje fördragsslutande stat, betalas av var och en som under det kalenderår som avses i artikel 11.2 a eller 11.2 b tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton

a)avgiftspliktig olja som transporterats till sjöss till en hamn eller en terminal inom den statens område, och

b)avgiftspliktig olja i en

anläggning som är belägen inom den fördragsslutande statens

område, om denna olja

43

in a port or terminal installation of a non-Contracting State, provided that contributing oil shall only be taken into account by virtue of this subparagraph on first receipt in a Contracting State after its discharge in that non-Contracting State.

2. The provisions of Article 10(2), of the 1992 Fund Convention shall apply in respect of the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund.

Article 11

1. With a view to assessing the amount of annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:

(i) Expenditure

(a)costs and expenses of the administration of the Supplementary Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years;

(b)payments to be made by the Supplementary Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Supplementary Fund due under Article 4, including repayments on loans previously taken by the Supplementary Fund for the satisfaction of such claims;

(ii) Income

(a)surplus funds from operations in preceding years, including any interest;

(b)annual contributions, if required to balance the budget;

(c)any other income.

2. The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied. On the basis of that

transporterats till sjöss och lossats i en hamn eller en terminal i en stat som inte är fördragsslutande stat, varvid denna olja endast skall tas med i beräkningen enligt denna bestämmelse när den första gången tas emot i en fördragsslutande stat efter att ha lossats i en stat som inte är en fördragsslutande stat.

2.Bestämmelserna i artikel 10.2

i1992 års fondkonvention skall gälla i fråga om skyldigheten att betala avgifter till den kompletterande fonden.

Artikel 11

1. För att fastställa den årsavgift som, om årsavgifter skall utgå, skall betalas, skall församlingen med beaktande av nödvändigheten av att tillräckliga likvida medel finns, för varje kalenderår göra en beräkning i form av en budget av:

i) utgifter

a)kostnader och utgifter för den kompletterande fondens förvaltning under året samt eventuellt underskott från verksamheten under föregående år,

b)utbetalningar från den kompletterande fonden under året för betalning av fordringar mot den kompletterande fonden enligt artikel 4, däri inbegripet återbetalning av lån som tidigare har tagits upp av den kompletterande fonden för att betala sådana fordringar.

ii)inkomster

a)överskott från verksamheten under föregående år, däri

inbegripet eventuell ränta,

b)årsavgifter, om sådana erfordras för att balansera budgeten, och

c)andra inkomster.

2. Församlingen skall fastställa det sammanlagda beloppet av de avgifter som skall tas ut. På

Prop. 2004/05:78

44

decision, the Director of the Supplementary Fund shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in Article 10, the amount of that person’s annual contribution:

(a)insofar as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(a) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such person during the preceding calendar year; and

(b)insofar as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(b) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident in question occurred, provided that State was a Contracting State to this Protocol

at the date of the incident.

3.The sums referred to in paragraph 2 shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States in the relevant year.

4.The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Supplementary Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.

5.The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Supplementary Fund, to make transfers between funds received in accordance with paragraph 2(a) and funds received in accordance with paragraph 2(b).

grundval av det beslutet skall den Prop. 2004/05:78 kompletterande fondens direktör

för varje fördragsslutande stat beräkna den årsavgift som var och en som avses i artikel 10 skall betala,

a)i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till betalning av fordringar som avses i punkt 1 i a, på grundval av ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som den avgiftsskyldige under föregående kalenderår mottagit i ifrågavarande stat, och

b)i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till betalning av fordringar som avses i punkt 1 i b, på grundval av ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som den avgiftsskyldige mottagit under kalenderåret före det då ifrågavarande olycka inträffade, om denna stat vid tidpunkten för olyckan var part i detta protokoll.

3.De belopp som avses i punkt 2 erhålls genom att dela det sammanlagda avgiftsbelopp som erfordras med den sammanlagda mängden avgiftspliktig olja som mottagits i alla fördragsslutande stater under ifrågavarande år.

4.Årsavgiften förfaller till betalning enligt vad som bestäms i den kompletterande fondens interna föreskrifter. Församlingen får besluta om ett annat datum för betalningen.

5.Församlingen får besluta, enligt vad som fastställs i den kompletterande fondens ekonomiska föreskrifter, att överföra medel mellan de fonder som upprättats enligt punkt 2 a och 2 b.

45

Article 12

1.The provisions of Article 13 of the 1992 Fund Convention shall apply to contributions to the Supplementary Fund.

2.A Contracting State itself may assume the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund in accordance with the procedure set out in Article 14 of the 1992 Fund Convention.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 15

1.If in a Contracting State there is no person meeting the conditions of Article 10, that Contracting State shall for the purposes of this Protocol inform the Director of the Supplementary Fund thereof.

2.No compensation shall be paid by the Supplementary Fund for pollution damage in the territory, territorial sea or exclusive economic zone or area determined in accordance with Article 3(a)(ii), of this Protocol, of a Contracting State in respect of a given incident or for preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage, until the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund according to Article 13(1) and paragraph 1 of this Article have been complied with in respect of that Contracting State for all years prior to the occurrence of that incident.

The Assembly shall determine in the Internal Regulations the circumstances under which a Contracting State shall be considered as having failed to comply with its obligations.

3.Where compensation has

Artikel 12

1.Bestämmelserna i artikel 13 i 1992 års fondkonvention tillämpas på avgifter till den kompletterande fonden.

2.En fördragsslutande stat kan själv ta på sig skyldigheten att betala avgifter till den kompletterande fonden i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14 i 1992 års fondkonvention.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 15

1.Om det i en fördragsslutande stat inte finns någon person som uppfyller kraven i artikel 10, skall den fördragsslutande staten, vid tillämpningen av detta protokoll, informera den kompletterande fondens direktör om detta.

2.Den kompletterande fonden skall inte betala ersättning för skada genom förorening inom en fördragsslutande stats territorium, territorialvatten eller exklusiva ekonomiska zon eller område som bestämts i enlighet med artikel 3 a

iii detta protokoll för en bestämd olycka eller för förebyggande åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra eller begränsa sådan skada, innan skyldigheten att underrätta den kompletterande fondens direktör i enlighet med artikel 13.1 och punkt 1 i denna artikel har fullgjorts av den fördragsslutande staten för alla år före denna olycka.

Församlingen skall i de interna föreskrifterna fastställa under vilka omständigheter en fördragsslutande stat skall anses ha brustit i sina skyldigheter.

3. Om ersättning har vägrats

Prop. 2004/05:78

46

been denied temporarily in accordance with paragraph 2, compensation shall be denied permanently in respect of that incident if the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund under Article 13(1) and paragraph 1 of this Article, have not been complied with within one year after the Director of the Supplementary Fund has notified the Contracting State of its failure to report.

4. Any payments of contributions due to the Supplementary Fund shall be set off against compensation due to the debtor, or the debtor’s agents.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Transitional provisions

Article 18

1.Subject to paragraph 4, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 20% of the total amount of annual contributions pursuant to this Protocol in respect of that calendar year.

2.If the application of the provisions in Article 11(2) and (3) would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 20% of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 20% of the total annual contributions to the Supplementary Fund in respect of that year.

tillfälligt i enlighet med punkt 2, skall ersättning vägras slutligt i fråga om den olyckan om skyldigheterna att underrätta den kompletterande fondens direktör enligt artikel 13.1 och punkt 1 i denna artikel inte har fullgjorts inom ett år efter det att den kompletterande fondens direktör har underrättat den fördragsslutande staten om dess underlåtenhet att rapportera.

4. Alla avgifter som skall betalas till den kompletterande fonden skall räknas av från ersättning som skall betalas till gäldenären eller dennes företrädare.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Övergångsbestämmelser

Artikel 18

1.Om inte annat följer av punkt 4, skall det sammanlagda beloppet av årsavgifter för avgiftspliktig olja som har tagits emot i en enskild fördragsslutande stat under ett kalenderår inte överstiga 20 % av det totala beloppet av årsavgifter enligt detta protokoll för det kalenderåret.

2.Om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 11.2 och 11.3 leder till att det sammanlagda beloppet av avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i en enskild fördragsslutande stat för ett kalenderår överstiger 20 % av summan av årsavgifter, skall de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i den staten minskas proportionellt så att deras sammanlagda avgifter motsvarar 20 % av den totala summan av årsavgifter till den kompletterande fonden för det året.

Prop. 2004/05:78

47

3.If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.

4.The provisions in paragraphs 1 to 3 shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year, including the quantities referred to in Article 14(1), has reached 1 000 million tons or until a period of 10 years after the date of entry into force of this Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

3.Om de avgifter som skall Prop. 2004/05:78 betalas av de avgiftsskyldiga i en

fördragsslutande stat skall minskas enligt punkt 2, skall de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i övriga fördragsslutande stater ökas proportionellt så att den totala summan av avgifter som skall betalas av de som är skyldiga att betala avgifter till den kompletterande fonden för kalenderåret i fråga kommer att uppgå till den summa av avgifter som har beslutats av församlingen.

4.Bestämmelserna i punkterna

1–3 skall tillämpas till dess att den totala mängden avgiftspliktig olja som har tagits emot i de fördragsslutande staterna under ett kalenderår, med de mängder som anges i artikel 14.1 inräknade, uppgår till 1 000 miljoner ton, dock längst till dess att tio år har gått från det att detta protokoll trädde i kraft.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

48

Prop. 2004/05:78

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Med olja avses i denna lag råolja och eldningsolja.

Med råolja avses varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli tjänlig för transport. I uttrycket inbegripes också råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda “topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda “spiked crudes” eller “reconstituted crudes”).

Med eldningsolja avses tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare.

Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag avses med

olja: råolja och eldningsolja,

råolja: varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli lämplig för transport, och råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes” eller ”reconstituted crudes”),

eldningsolja: tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

1992 års fondkonvention: 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja,

2003 års fondprotokoll: 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.

49

Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den oljemängd som han har tagit emot.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat, som har tillträtt den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja eller som har tillträtt 1992 års ändringsprotokoll till konventionen.

2 §1

Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den mottagna oljemängden.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat som har tillträtt 1992 års fondkonvention eller 2003 års fondprotokoll.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Senaste lydelse 1995:1083 (jfr 1996:11).

Prop. 2004/05:78

50

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om   Prop. 2004/05:78
   
  immunitet och privilegier i vissa fall            
Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall2 skall ha följande lydelse.            
Nuvarande lydelse                
              Bilaga3
       
Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig internationell
för följande   överenskommelse    
                 
Internationella organ Fysiska personer              
   
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Internationella olje- --- Konventionen den 18  
skadefonden och 1992   december   1971 om
års internationella   upprättande   av en
oljeskadefond   internationell fond för
      ersättning av skador
      orsakade   av föro-
      rening genom olja
      samt det   den 27  
      november   1992 av-
      slutade ändringsproto-
      kollet till   konven-
      tionen.            

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig internationell
för följande     överenskommelse    
             
Internationella organ Fysiska personer          
   
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Internationella --- Konventionen den 18  
oljeskadefonden, 1992   december 1971 om
års internationella   upprättandet av en
oljeskadefond och   internationell fond för
2003 års internation-   ersättning av skada
ella kompletterande   orsakad av förorening
2 Lagen omtryckt 1994:717.            
3 Senaste lydelse 2004:1029 (jfr 2004:1307).       51
oljeskadefond genom olja, konven- Prop. 2004/05:78
  tionen den 27 novem-
  ber 1992 om upprätt-
  andet av en inter-
  nationell fond för
  ersättning av skada
  orsakad av förorening
  genom olja och proto-
  kollet den 16 maj 2003
  till denna konvention.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

52

2.4Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 11 § och rubriken närmast före 10 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse
      10 kap.
Ersättning från 1992 års Ersättning från de internationella
internationella oljeskadefond oljeskadefonderna
      11 §4

Om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond finns bestämmelser i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

Bestämmelser om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond och 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond finns i lagen (2005:000) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4 Senaste lydelse 1995:1081 (jfr 1996:11).

Prop. 2004/05:78

53

Prop. 2004/05:78

3 Ärendet och dess beredning

Vid en diplomatkonferens anordnad av Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) den 12–16 maj 2003 i London antogs ett protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (2003 års fondprotokoll). Genom protokollet upprättas en internationell kompletterande oljeskadefond. Protokollet i dess engelska lydelse och en översättning till svenska, som har gjorts i Justitiedepartementet, finns i bilaga 1. Vid konferensen antogs också en resolution om en översyn av det internationella ansvarighets- och ersättningssystemet. Resolutionen i en svensk översättning, som har gjorts i Justitiedepartementet, finns i bilaga 2.

Efter antagandet av 2003 års fondprotokoll utarbetades i Justitiedepartementet promemorian Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss, Ds 2004:23. I promemorian föreslås att Sverige skall tillträda protokollet. Vidare föreslås en ny lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna samt vissa andra lagändringar. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 3. Promemorians lagförslag finns i bilaga 4.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i ärendet (Ju2004/4429/L3).

I denna proposition föreslår nu regeringen att Sverige skall tillträda 2003 års fondprotokoll och att riksdagen därför godkänner protokollet. Samtidigt lämnas förslag till de lagändringar som föranleds av ett svenskt tillträde till protokollet.

I ärendet har förekommit överläggningar med företrädare för ansvariga ministerier och departement i Danmark, Finland och Norge. Viss information har också inhämtats från 1971 respektive 1992 års internationella oljeskadefond.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 16 december 2004 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 6.

Lagrådet har ifrågasatt behovet av den föreslagna 7 § i lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna och dessutom föreslagit att övergångs- och ikraftträdandebestämmelserna förtydligas och ändras i redaktionellt hänseende. Lagrådets yttrande finns i bilaga 7. Regeringen har följt Lagrådets förslag. Regeringen återkommer till Lagrådets synpunkter i avsnitt 7.1 och i författningskommentaren. I förhållande till lagrådsremissen har i övrigt endast vissa mindre justeringar gjorts.

54

4 Gällande bestämmelser om ansvarighet och Prop. 2004/05:78
  ersättning för oljeskador till sjöss  

4.1Internationella regler

Internationella överenskommelser med regler om ersättning för skador som orsakats genom utsläpp från oljetankfartyg har funnits sedan slutet av 1960-talet. År 1969 antogs en internationell konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (1969 års ansvarighetskonvention). Denna konvention kompletterades år 1971 med en internationell konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (1971 års fondkonvention).

År 1992 antogs ändringsprotokoll till vardera konventionen. Dessa ändringsprotokoll skapade två nya internationella konventioner: 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (1992 års ansvarighetskonvention) respektive 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (1992 års fondkonvention). Sverige ratificerade konventionerna den 25 maj 1995. De trädde i kraft den 30 maj 1996. De instrument som tillsammans utgör 1992 års fondkonvention finns i bilaga 1–2 till propositionens förslag till lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna (avsnitt 2.1).

I det följande redogörs översiktligt för innehållet i 1992 års konventioner. För en mer fullständig bild av ansvarighets- och ersättningssystemet hänvisas framför allt till prop. 1994/95:169.

I denna proposition används ordet ”ansvarsbelopp” som ett samlingsbegrepp för begränsningsbeloppen enligt 1992 års ansvarighetskonvention och för den beloppsgräns som gäller i fråga om den ersättning som kan betalas enligt 1992 års fondkonvention. Ansvarsbeloppen anges i beräkningsenheten särskild dragningsrätt, SDR. Vid omräkning till svenska kronor har utgångspunkten i propositionen varit att 1 SDR motsvarar 10 kr 20 öre.

Ansvarighetskonventionen är tillämplig på oljeskador som har orsakats genom utsläpp av beständig olja från tankfartyg och som uppkommer i en konventionsstats territorium, inbegripet territorialhavet, och i dess exklusiva ekonomiska zon. Skadeståndsansvaret är kanaliserat till ägaren av det fartyg som släppt ut den skadegörande oljan. Ansvaret är strikt, det vill säga fartygsägaren är ansvarig oberoende av uppsåt eller oaktsamhet. Ägaren är fri från ansvar i vissa speciella situationer, bland annat om skadan beror på en krigshändelse eller på sabotage av utomstående. Ansvarigheten är begränsad till ett belopp som bestäms av fartygets bruttodräktighet. Det högsta begränsningsbelopp som kan komma i fråga för en fartygsägare uppgår sedan den 1 november 2003 till 89 770 000 särskilda dragningsrätter (SDR), det vill säga cirka 915 miljoner kr. Rätten till ansvarsbegränsning går förlorad om fartygsägaren själv har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och med insikt om att skadan sannolikt skulle uppstå.

Ägaren av ett tankfartyg som transporterar mer än 2 000 ton beständig olja som last är skyldig att täcka sitt ansvar enligt konventionen med

55

försäkring eller annan ekonomisk säkerhet. En skadelidande har rätt att Prop. 2004/05:78 rikta sina ersättningsanspråk direkt mot fartygsägarens försäkringsgivare

eller den som annars ställt säkerhet för fartygsägarens ansvar.

Genom fondkonventionen har 1992 års internationella oljeskadefond upprättats. Oljeskadefonden betalar kompletterande ersättning till de skadelidande som inte har kunnat få full ersättning enligt ansvarighetskonventionen. En situation då fonden kan få betala ersättning är när skadornas omfattning överskrider det begränsningsbelopp som gäller för fartygsägarens ansvarighet.

Den högsta sammanlagda ersättning som kan betalas i anledning av en och samma olycka enligt ansvarighetskonventionen och fondkonventionen uppgår sedan den 1 november 2003 till 203 miljoner SDR, cirka 2,1 miljarder kr, se bilaga 3 till lagförslaget i avsnitt 2.1. Fondens ansvarighet är begränsad till skillnaden mellan detta belopp och vad som har betalats av fartygsägaren eller dennes garant enligt ansvarighetskonventionen.

De ekonomiska medel som oljeskadefonden behöver för att fullgöra sina uppgifter tillförs den genom att avgifter läggs på sjötransporterad råolja eller tjock eldningsolja. Avgift skall betalas av envar fysisk eller juridisk person som i en stat som är medlem i oljeskadefonden under ett kalenderår har tagit emot mer än 150 000 ton olja av angivet slag. De stater som är medlemmar i oljeskadefonden ansvarar för att denna får uppgifter om mängden mottagen olja och vilka som har mottagit den.

Oljeskadefonden har en församling som högsta beslutande organ. Frågor om skadereglering behandlas av en verkställande kommitté. Den löpande verksamheten sköts av ett sekretariat under ledning av en direktör.

Den 9 november 2004 var 86 stater samtidigt parter i både 1992 års ansvarighetskonvention och fondkonvention.

4.2Den svenska regleringen

Sverige är, som redan har nämnts, part i 1992 års ansvarighetskonvention och fondkonvention.

Ansvarighetskonventionen är införlivad med svensk rätt genom 10 kap. sjölagen (1994:1009). Vissa av bestämmelserna i 10 kap. har gjorts tillämpliga också i fråga om oljeutsläpp från andra fartyg än tankfartyg. Detta innebär att ägaren av till exempel ett torrlastfartyg som släpper ut bunkerolja är strikt ansvarig för de skador oljan orsakar i Sverige eller i svensk ekonomisk zon. Fartygsägaren har i dessa fall rätt att begränsa sitt ansvar enligt reglerna om globalbegränsning i 9 kap. sjölagen.

Fondkonventionen har införlivats med svensk rätt genom att vissa av dess bestämmelser enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden skall gälla som svensk lag.

Skyldigheten att lämna den internationella oljeskadefonden de uppgifter som den behöver för beräkning av avgifter till fonden fullgörs i Sverige av Sjöfartsverket på grundval av uppgifter som verket får från oljemottagarna. Skyldigheten att förse Sjöfartsverket med dessa uppgifter

56

regleras i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande Prop. 2004/05:78 av olja.

5 2003 års fondprotokoll

5.1Bakgrunden till 2003 års fondprotokoll

Det internationella ansvarighets- och ersättningssystem som skapats av 1992 års konventioner, och före dem av 1969 års ansvarighetskonvention och 1971 års fondkonvention, har tjänat sitt syfte väl. I merparten av de olyckor som har inträffat under de nästan 30 år det internationella ansvarighets- och ersättningssystemet har varit i kraft, har de skadelidande fått full ersättning inom rimlig tid.

Vid vissa olyckor har emellertid ansvarsbeloppen visat sig vara otillräckliga. I dessa fall har de skadelidande fått vidkännas en proportionell reducering av ersättningen. Detta har stöd i artikel V.4 i ansvarighetskonventionen och i artikel 4.5 i fondkonventionen.

Denna likabehandlingsprincip har också fått till följd att när osäkerhet råder om skadornas totala omfattning, beslutar oljeskadefonderna att tills vidare bara betala ut en på visst sätt reducerad ersättning för varje styrkt fordran. Dessa beslut omprövas sedan regelbundet.

I de fall där de skadelidande har drabbats av en preliminär nedsättning av ersättningen utvecklar sig skadebilden förhoppningsvis på ett sådant sätt att full ersättning kan betalas. Detta har dock inte alltid varit fallet. Vid sådana tillfällen har de skadelidande alltså också slutligt fått sin ersättning reducerad.

I vissa olyckor har det förekommit att utbetalning av full ersättning varit möjlig enbart för att vissa grupper av skadelidande har valt att inte driva sina anspråk för att på så sätt motverka att andra skadelidande drabbas av en minskad ersättning. Om det är en stat som håller tillbaka sina i och för sig berättigade anspråk innebär detta att kostnaderna för skadorna sannolikt får stanna på staten i stället för att – som när ansvarsbeloppen räcker till – bäras av de branscher som enligt ansvarighets- och ersättningssystemet skall stå risken för skada.

För att snabbt åstadkomma en lösning på problemen med otillräckliga ansvarsbelopp beslutade sig parterna i 1992 års fondkonvention därför för att utöka det befintliga ansvarighets- och ersättningssystemet med ett tredje ersättningssteg i form av en internationell kompletterande oljeskadefond. Ett arbete med denna inriktning inleddes under våren 2001 i en särskild arbetsgrupp inom 1992 års internationella oljeskadefond.

Arbetet med att utveckla regler för den kompletterande oljeskadefonden överflyttades efter en tid till IMO. Arbetet avslutades med en internationell konferens under tiden 12–16 maj 2003. Vid denna antogs 2003 års protokoll till 1992 års fondkonvention (2003 års fondprotokoll).

Avslutningsvis kan nämnas att Europeiska gemenskapens kommission i slutet av år 2000 lade fram ett förslag till en förordning om en

kompletterande europeisk oljeskadefond (KOM[2000]802slutlig).

57

Förslaget har inte varit föremål för förhandlingar sedan försommaren Prop. 2004/05:78 2001. Det förefaller inte aktuellt att återuppta förhandlingarna.

5.2Det huvudsakliga innehållet i 2003 års fondprotokoll

2003 års fondprotokoll innehåller i 31 artiklar bestämmelser om bland annat tillämpningsområde, kompletterande ersättning, preskription, avgifter, organisation och förvaltning. I detta avsnitt redogörs för protokollets huvudsakliga innehåll. Protokollets samtliga bestämmelser återges i bilaga 1. En utförligare genomgång av innehållet i protokollet finns i Ds 2004:23 s. 27–38 och i dess bilaga 3.

Förhållandet till 1992 års ansvarighetskonvention och fondkonvention

2003 års fondprotokoll är, som redan har framgått, avsett att fungera som ett komplement till ansvarighets- och ersättningssystemet enligt 1992 års konventioner genom att utgöra dess tredje steg.

2003 års fondprotokoll är ett självständigt instrument. Det kan emellertid bara tillträdas av de stater som är parter i 1992 års fondkonvention (artikel 19.3 i fondprotokollet).

Upprättandet av 2003 års kompletterande oljeskadefond

Genom artikel 2 i 2003 års fondprotokoll upprättas en internationell kompletterande fond från vilken ersättning skall kunna betalas för oljeskador. Fonden benämns 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond (”The International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003”). Fonden är en juridisk person som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt vara part i rättegång.

2003 års kompletterande oljeskadefonds uppgifter

Den kompletterande oljeskadefonden har till uppgift att betala ersättning till skadelidande som inte har kunnat få full ersättning enligt bestämmelserna i 1992 års fondkonvention på grund av att skadorna överstiger, eller riskerar att överstiga, ansvarsbeloppet i den konventionen, det vill säga 203 miljoner SDR.

Den kompletterande oljeskadefonden kommer att betala ersättning enbart för styrkta fordringar (artikel 4.1 och 4.4). Med styrkt fordran (”established claim”) avses ett krav som har godkänts av 1992 års oljeskadefond eller godtagits som ersättningsgillt av behörig domstol genom ett avgörande som är bindande för 1992 års oljeskadefond (artikel 1.8). Den kompletterande oljeskadefonden kommer inte att göra någon egen bedömning av om ett krav är i och för sig ersättningsgillt.

Detta innebär bland annat dels att en skadelidande inte kan rikta krav direkt mot den kompletterande fonden, dels att en skadelidande vid avslag på ett krav mot 1992 års oljeskadefond inte kan vända sig med sitt anspråk till den kompletterande oljeskadefonden för att försöka få det

tillgodosett därifrån.

58

För att underlätta för skadelidande anses ett anspråk som riktas mot 1992 års oljeskadefond också som ett anspråk mot 2003 års kompletterande oljeskadefond (artikel 6).

Ansvarsbeloppet

Tillsammans med 1992 års konventioner tillhandahålls genom 2003 års fondprotokoll ett belopp på 750 miljoner SDR (artikel 4.2 a), cirka 7,7 miljarder kr.

Om skadornas totala omfattning överstiger detta belopp skall ersättningen till envar skadelidande sättas ned proportionellt (artikel 4.3).

Preskription

Rätten till ersättning enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention går förlorad om inte talan om anspråket väcks inom tre år från skadans uppkomst, dock senast inom sex år från skadehändelsen.

Också rätten till ersättning från den kompletterande oljeskadefonden kan preskriberas. En skadelidande behöver dock inte bevaka preskriptionstiden gentemot båda organisationerna. Ett krav mot den kompletterande oljeskadefonden preskriberas nämligen endast om kravet är preskriberat i förhållande till 1992 års oljeskadefond (artikel 6.1). En preskriptionsavbrytande åtgärd mot 1992 års oljeskadefond har alltså denna verkan även i förhållande till den kompletterande oljeskadefonden.

Behörig domstol samt erkännande och verkställighet av domar

Av artikel 7 i 2003 års fondprotokoll följer bland annat att en talan mot den kompletterande oljeskadefonden skall väckas vid en domstol i den stat där oljeskadan uppkom. Vidare innebär regleringen bland annat att den kompletterande oljeskadefonden skall kunna intervenera i en tvist mellan en skadelidande och fartygsägaren eller dennes garant.

En dom mot 2003 års kompletterande oljeskadefond skall, när den blivit verkställbar i ursprungsstaten och vunnit laga kraft där, erkännas och verkställas i varje fördragsslutande stat på samma villkor som anges i artikel X i 1992 års ansvarighetskonvention (artikel 8.1). Detta innebär att erkännande och verkställighet skall vägras om domen har erhållits genom svikligt förfarande eller om svaranden inte har fått skäligt rådrum och en rimlig möjlighet att föra sin talan. Bestämmelserna i 2003 års fondprotokoll motsvarar artikel 8 i 1992 års fondkonvention.

Frågor om domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar omfattas till följd av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) av gemenskapens exklusiva behörighet (se om denna förordning prop. 2001/02:146). Detta förhållande ligger bakom en särskild bestämmelse i 2003 års fondprotokoll enligt vilken de fördragsslutande staterna får tillämpa särskilda regler för erkännande och verkställighet, förutsatt att reglerna har som effekt att domar erkänns och verkställs minst i samma utsträckning som enligt huvudregeln i fondprotokollet (artikel 8.2).

Prop. 2004/05:78

59

Denna regel i fondprotokollet gör det alltså möjligt att på vissa villkor tillämpa Bryssel I-förordningen när det är fråga om erkännande och verkställighet av en dom mot den kompletterande oljeskadefonden.

Finansieringen av 2003 års kompletterande oljeskadefond

De medel som 2003 års kompletterande oljeskadefond behöver för att fullgöra sina åligganden skall tillföras den genom att avgifter läggs på sjötransporterad olja som tas emot i de stater som är parter i 2003 års fondprotokoll.

Skyldigheten att betala avgifter till den kompletterande oljeskadefonden regleras i artiklarna 10 och 11. Dessa bestämmelser bygger på artiklarna 10 och 12 i 1992 års fondkonvention. Avgiftsskyldigheten åvilar således envar som under ett kalenderår har tagit emot mer än 150 000 ton avgiftspliktig olja i en fördragsslutande stat. När det gäller avgiftssystemet i övrigt hänvisas till prop. 1973:140 s. 109 f. och 145 samt till prop. 1994/95:169 s. 37.

Avgiftssystemet enligt 1992 års fondkonvention och 2003 års fondprotokoll bygger på principen att oljemottagarna skall betala samma avgift per ton mottagen olja. 2003 års fondprotokoll innehåller dock en bestämmelse om begränsning av avgiftsskyldigheten som kan medföra ett undantag från denna princip. Bestämmelsen har artikel 36 ter i 1992 års fondkonvention som förebild och innebär att de avgifter som en stats avgiftspliktiga skall betala till den kompletterande oljeskadefonden inte får överstiga 20 % av fondens behov av avgifter (artikel 18.1 och 18.2). Överskrids denna andel skall den överskjutande delen fördelas mellan de avgiftsskyldiga i övriga protokollsstater till lika del så att fondens fastställda behov av avgifter kan tillgodoses (artikel 18.3). Begränsningssystemet skall vara i kraft till dess att mängden olja som tas emot i protokollsstaterna uppgår till 1 miljard ton. Systemet kan dock längst vara i kraft till dess att 10 år har förflutit från protokollets ikraftträdande (artikel 18.4). En liknande bestämmelse finns i 1992 års fondkonvention, men har upphört att gälla (se prop. 1994/95:169 s. 42 f.)

En nyhet i förhållande till 1992 års fondkonvention är en regel enligt vilken det i varje stat skall anses ha tagits emot minst 1 miljon ton avgiftspliktig olja (artikel 14). Detta innebär att avgifter kommer att tillföras den kompletterande oljeskadefonden från alla stater som är medlemmar i fonden. I de stater där ingen olja tas emot eller olja tas emot i mängder som inte överstiger 150 000 ton för någon mottagare innebär detta att staten blir ensam avgiftsbetalare.

Skyldigheten att lämna uppgifter om mottagen olja till den kompletterande oljeskadefonden

Enligt 2003 års fondprotokoll är det protokollsstaterna som är ansvariga för att den kompletterande oljeskadefonden förses med uppgifter om mängden mottagen olja (artikel 13). Den rapportering som sker enligt 1992 års fondkonvention skall emellertid också anses innefatta rapportering till den kompletterande oljeskadefonden (artikel 13.1 i fondprotokollet jämförd med artikel 15 i 1992 års fondkonvention).

Prop. 2004/05:78

60

I ljuset av tidigare erfarenheter ansågs det vid tillkomsten av 2003 års Prop. 2004/05:78 fondprotokoll nödvändigt att införa någon form av sanktion mot en stat

som brister i sin skyldighet att rapportera till den kompletterande oljeskadefonden om mottagna mängder olja. Protokollet innehåller därför en bestämmelse enligt vilken ersättning kan vägras för skador som uppkommit i en stat som inte har fullgjort sin rapporteringsskyldighet (artikel 15).

Av bestämmelsen följer att ingen ersättning tills vidare skall betalas av den kompletterande oljeskadefonden till skadelidande i den försumliga staten (artikel 15.2). Om bristen inte har läkts inom ett år från det att förhållandet har påtalats skall ersättningen vägras permanent (artikel 15.3). Av bestämmelsen framgår att det är alla skadelidande i den försumliga staten som nekas ersättning och således inte bara staten i fråga. De skadelidandes medborgarskap eller hemvist har ingen betydelse i sammanhanget.

Ändring av ansvarsbeloppen

2003 års fondprotokoll innehåller i likhet med 1992 års ansvarighetskonvention och fondkonvention ett förenklat förfarande för ändring av ansvarsbeloppen (artikel 24). Förfarandet motsvarar med några avvikelser bestämmelserna i dessa konventioner och för en närmare beskrivning av detta kan hänvisas till prop. 1994/95:169 s. 40– 41. Skillnaderna ligger i att det förenklade ändringsförfarandet enligt 2003 års fondprotokoll är snabbare och kan utnyttjas med kortare mellanrum. Detta är naturligtvis till fördel för de skadelidande.

Den kompletterande oljeskadefondens organisation och förvaltning

Den kompletterande oljeskadefonden är organiserad och förvaltas på samma sätt som 1992 års oljeskadefond. Den kommer således att ha en församling, som kan inrätta underordnade organ, och ett sekretariat under ledning av en direktör (artikel 16). Det förutsätts att de båda fonderna kan ha ett gemensamt sekretariat och en gemensam direktör (artikel 17).

Ikraftträdande

2003 års protokoll träder i kraft tre månader efter den dag då åtta stater har tillträtt protokollet och IMO:s generalsekreterare har underrättats av direktören för 1992 års internationella oljeskadefond att de personer som enligt artikel 10 i fondprotokollet skulle vara skyldiga att betala avgifter till fonden under närmast föregående kalenderår har tagit emot sammanlagt minst 450 miljoner ton avgiftspliktig olja (artikel 21).

En stat som tillträder protokollet är skyldig att i samband därmed förse IMO:s generalsekreterare med information om mängden mottagen avgiftspliktig olja, och vilka som mottagit oljan, under föregående kalenderår och årligen därefter till dess att 2003 års fondprotokoll träder i kraft (artikel 20).

61

Den 3 december 2004 hade åtta stater tillträtt 2003 års fondprotokoll: Prop. 2004/05:78 Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Japan, Norge, Spanien och

Tyskland. Protokollet träder därmed i kraft den 3 mars 2005.

6Frågor om ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll

6.1 Skall Sverige tillträda 2003 års fondprotokoll?  
       
  Regeringens förslag: Riksdagen godkänner 2003 års fondprotokoll.    
       
  Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens (se  
promemorian s. 39).  
  Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan  
erinran. Föreningen Svenskt Näringsliv har emellertid – utan att för den  
sakens skull motsätta sig att Sverige tillträder 2003 års fondprotokoll –  
velat peka på att fondprotokollets bestämmelser om begränsning av  
avgiftsskyldigheten kan snedvrida konkurrensen mellan oljeimportörer.  
  Skälen för regeringens förslag: Det finns anledning att till en början  
uppmärksamma en EG-rättslig aspekt på frågan om ett svenskt tillträde  
till 2003 års fondprotokoll.  
  Som har påtalats i avsnitt 5.2 har EG exklusiv behörighet i frågor som  
gäller domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar.  
2003 års fondprotokolls regler på dessa områden påverkar förordningen.  
Av EG-domstolens rättspraxis följer att medlemsstaterna därför inte utan  
vidare kan tillträda fondprotokollet. Fondprotokollet medger inte att EG  
tillträder det. EG:s behörighet måste därför utövas genom  
medlemsstaterna. För detta ändamål har den Europeiska unionens råd –  
med Europaparlamentets samtycke – bemyndigat medlemsstaterna att i  
EG:s intresse tillträda fondprotokollet.5 Beslutet innebär också att  
medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att inom rimlig tid  
och om möjligt före den 30 juni 2004 (för vissa medlemsstater gäller den  
31 december 2005) uttrycka sitt samtycke till att bli parter i  
fondprotokollet.  
  Rådets beslut gör det möjligt för medlemsstaterna att tillträda 2003 års  
fondprotokoll, men beslutet innebär, som konstateras i promemorian,  
ingen skyldighet att göra det. Beslutanderätten i tillträdesfrågan ligger  
kvar hos de enskilda medlemsstaterna.  
  Som tidigare framgått har några EU-stater, bland annat Danmark och  
Finland, redan tillträtt 2003 års fondprotokoll. Mot bakgrund av rådets  
5 Rådets beslut 2004/246/EG av den 2 mars 2004 om bemyndigande för medlemsstaterna  
att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2003 års  
protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond  
för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, och om bemyndigande för Öster-  
rike och Luxemburg att i Europeiska gemenskapens intresse ansluta sig till de instrument  
som ligger till grund för protokollet. Beslutet har ändrats genom rådets beslut 2004/664/EG  
av den 24 september 2004 om anpassning av beslut 2004/246/EG med anledning av Tjeck-  
iens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slo-  
vakiens anslutning till Europeiska unionen. 62

beslut 2004/246/EG bör man kunna räkna med att många andra EU-stater inom kort kommer att tillträda fondprotokollet och att samtliga EU-stater inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att vara parter i fondprotokollet.

Bland staterna utanför EU har som tidigare framgått Norge och Japan tillträtt 2003 års fondprotokoll. Vidare kan det antas att länder som Australien och Kanada arbetar med siktet inställt på ett tidigt tillträde till fondprotokollet.

I promemorian redogörs utförligt för skälen för och emot ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll (s. 39–46). Som anförs där skulle ett svenskt tillträde till fondprotokollet innebära att ersättningsskyddet för dem som drabbas av oljeskador i Sverige stärks påtagligt. Det centrala elementet i 2003 års fondprotokoll, det kraftigt höjda ansvarsbeloppet, 750 miljoner SDR (ca 7,7 miljarder kr), innebär en betydande förstärkning av det ersättningsrättsliga skyddet vid oljeskador. Förutsättningarna för att skadelidande även vid de allvarligaste olyckorna skall få full ersättning förbättras härigenom avsevärt.

Risken för att ett omfattande oljeutsläpp sker i farvatten nära Sverige och skadar svenska intressen måste, som framhålls i promemorian, naturligtvis tas på fullt allvar. Oljetransporterna främst till och från olika hamnar och terminaler i Östersjön har ökat kraftigt under senare tid och kan förväntas öka ytterligare under kommande år. Större utsläpp från oljetankfartyg som trafikerar Östersjön kan få mycket allvarliga följder för Sverige. Beträffande vissa havs- och kustområden torde för övrigt redan mindre mängder av olja kunna orsaka betydande skador. Inte minst för svenskt vidkommande är därför förbättringen av det befintliga ersättningssystemet genom 2003 års fondprotokoll angelägen.

I promemorian anförs emellertid att den begränsning av avgiftsskyldigheten som medges i artikel 18 är en nackdel med 2003 års fondprotokoll. Regeringen har samma uppfattning. Begränsningsmöjligheten kan, som Föreningen Svenskt Näringsliv pekar på i sitt remissyttrande, snedvrida konkurrensvillkoren mellan företag som tar emot olja i olika länder. Sverige motsatte sig därför begränsningsregeln vid de förhandlingar som ledde fram till protokollets antagande. Begränsningsmöjligheten blev emellertid det pris som det var nödvändigt att betala för att uppnå den höga ansvarsnivån i fondprotokollet (se promemorian s. 33 f. och s. 44 f. angående bakgrunden till begränsningsregeln). Bland annat med hänsyn till regelns temporära karaktär (se avsnitt 5.2) utgör den enligt regeringens bedömning inte något tungt vägande skäl mot att Sverige tillträder fondprotokollet. Majoriteten av remissinstanserna har också godtagit – eller inte haft någon erinran mot – promemorians ståndpunkt i denna fråga.

I promemorian redogörs vidare för svårigheterna att med säkerhet överblicka de ekonomiska konsekvenserna av ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll för dem som är skyldiga att betala avgifter till den kompletterande oljeskadefonden. Avgifternas storlek beror på antalet framtida olyckor och hur omfattande skador dessa leder till. Avgiftsnivån påverkas också av hur många stater som vid varje enskilt tillfälle är parter i fondprotokollet och vilken mängd avgiftspliktig olja som tas emot i dessa stater. Självfallet omöjliggör osäkerheten i dessa faktorer några mer exakta beräkningar av den framtida ekonomiska bördan för

Prop. 2004/05:78

63

svenska oljemottagare. I promemorian görs dock vissa uppskattningar Prop. 2004/05:78 som resulterar i bedömningen att den ekonomiska bördan inte blir

oskälig. Regeringen delar den bedömningen, som inte heller har motsagts av någon remissinstans.

Regeringens slutsats med hänsyn till det nu anförda är, i likhet med promemorians ståndpunkt, att skälen för ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll är mycket starkare än de skäl som kan anföras mot ett tillträde. Särskilt starkt för ett tillträde talar den väsentliga förbättring för de skadelidande som fondprotokollet innebär. Det har också, som framhålls i promemorian, ett särskilt värde att den kompletterande ersättningsordningen inrättas globalt, vilket skapar en bred bas för uttag av avgifter till den kompletterande oljeskadefonden. Denna bas har då dessutom bättre möjligheter att breddas än vid ett geografiskt mera begränsat ersättningssystem.

Regeringen föreslår därför att Sverige tillträder 2003 års fondprotokoll. Ett tillträde till protokollet måste följa reglerna i 10 kap. regeringsformen. Detta innebär att riksdagen först måste godkänna fondprotokollet eftersom ett svenskt tillträde förutsätter lagändringar.

6.2 Hur skall 2003 års fondprotokoll införlivas med  
    svensk rätt?  
       
  Regeringens förslag: Bestämmelserna i 2003 års fondprotokoll    
  inkorporeras med svensk rätt.    
  Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se  
promemorian s. 47).  
  Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan  
erinran.  
  Skälen för regeringens förslag: En internationell överenskommelse  
som Sverige tillträder blir inte omedelbart en del av den svenska interna  
rättsordningen utan måste på något sätt införlivas med denna. För detta  
ändamål finns två olika metoder, nämligen transformering och  
inkorporering. Den förstnämnda metoden innebär att bestämmelserna i  
den internationella överenskommelsen ges motsvarighet i svenska  
föreskrifter. Inkorporeringsmetoden däremot innebär att det i en  
författning föreskrivs att bestämmelserna i överenskommelsen skall gälla  
som svensk lag. För en närmare beskrivning av dessa båda metoder  
hänvisas till prop. 1994/95:169 s. 53 f.  
  Det gällande ansvarighets- och ersättningssystemet för oljeskador har  
införlivats med svensk rätt genom användning av båda dessa metoder.  
1992 års ansvarighetskonvention har tranformerats till svensk rätt genom  
bestämmelserna i 10 kap. sjölagen (1994:1009) medan 1992 års  
fondkonvention har inkorporerats genom lagen (1973:1199) om  
ersättning från den internationella oljeskadefonden (se avsnitt 4.2).  
  Det är enligt regeringens uppfattning lämpligast att välja samma  
lagstiftningsteknik när det gäller 2003 års fondprotokoll som valdes i  
fråga om 1992 års fondkonvention. Regeringen föreslår därför i likhet  
med promemorian att fondprotokollet inkorporeras med svensk rätt.  
Ingen remissinstans har haft något att erinra mot denna ståndpunkt. 64
       

Inkorporeringen bör omfatta de bestämmelser i fondprotokollet som inte Prop. 2004/05:78 uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser

(jfr prop. 1994/95:169 s. 55). I avsnitt 7.1 anges vilka bestämmelser som med denna utgångspunkt bör omfattas av inkorporeringen.

7Lagändringar vid ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll

7.1En ny lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

Regeringens förslag: Den nuvarande lagen från år 1973 om ersättning från den internationella oljeskadefonden ersätts med en ny lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna, det vill säga 1992 års oljeskadefond och 2003 års kompletterande oljeskadefond.

Bestämmelserna i den nuvarande lagen som rör 1992 års oljeskadefond förs med några undantag över till den nya lagen. I den nya lagen anges att artiklarna 1–12 samt 15 och 18 i 2003 års fondprotokoll skall gälla som svensk lag. Det införs också några särskilda bestämmelser som kompletterar dessa artiklar.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (se promemorian s. 49).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

Skälen för regeringens förslag

En ny fondlag

Som tidigare har sagts har bestämmelserna i 1971 års fondkonvention inkorporerats genom lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden (1973 års fondlag). Lagen ändrades i samband med införlivandet av 1992 års fondkonvention och den höjning av ansvarsbeloppen i denna konvention som trädde i kraft den 1 november 2003.

I 1973 års fondlag anges vilka bestämmelser i 1992 års fondkonvention som skall gälla som svensk lag (1 §). Dessa bestämmelser är artiklarna 1–4, 6–10, 12, 13 och 36 ter. Där ges föreskrifter om skyldigheten för 1992 års oljeskadefond att betala ersättning till skadelidande, om vissa processuella frågor, om domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar samt om skyldigheten att betala avgifter till 1992 års oljeskadefond. I lagen anges att bestämmelserna endast gäller som svensk lag till den del de inte uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes mellanhavanden. Av 1 § följer att de ändringar av konventionens

65

ansvarsbelopp som beslutades genom resolution LEG.2(82) från oktober 2003 också skall gälla som svensk lag.

1973 års fondlag innehåller vidare kompletterande bestämmelser om oljeskadefondens regressrätt mot vissa rättssubjekt (2 §), om rättegången (3 och 4 §§), verkställighet av domar (5 §) och beräkningsenhet (6 §).

Genomförandet av 2003 års fondprotokoll förutsätter – förutom en särskild bestämmelse som anger i vilka delar som fondprotokollet skall gälla som svensk lag – ändringar i samtliga paragrafer i 1973 års fondlag och av lagens rubrik. Det framstår mot den bakgrunden som lämpligast att 1973 års fondlag ersätts med en ny lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Den nya fondlagen bör till sin struktur bygga på den nu gällande lagen. Den nya lagen bör följaktligen först och främst innehålla en bestämmelse som inkorporerar såväl 1992 års fondkonvention som 2003 års fondprotokoll i relevanta delar. Artiklarna 5 och 11 samt de särskilda reglerna om avgiftsbegränsning som finns i artikel 36 ter i 1992 års fondkonvention (jfr avsnitt 5.2) har upphört att gälla. Dessa artiklar bör därför inte inkorporeras genom den nya lagen. I likhet med den nuvarande lagen bör den nya lagen innehålla vissa särskilda kompletterande bestämmelser. Några av dessa behandlas i avsnitt 7.2 och 7.3. Vad gäller den närmare utformningen av den nya lagen i övrigt hänvisas till författningskommentaren.

Här finns dock anledning att beröra en av Lagrådets synpunkter, nämligen den som gäller lagrådsremissens förslag till 7 § lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna. I den föreslagna bestämmelsen anges att i artiklarna 4 och 12 i 1992 års fondkonvention samt i artikel 4 i 2003 års fondprotokoll avses de särskilda dragningsrätter som används av Internationella valutafonden. En motsvarande bestämmelse finns i 6 § i 1973 års fondlag. Lagrådet har ifrågasatt om inte den föreslagna bestämmelsen såsom överflödig bör utgå. Regeringen gör följande överväganden i denna fråga.

Av artikel 1.4 i 1992 års fondkonvention och artikel 1.7 i 2003 års fondprotokoll följer att ordet ”beräkningsenhet” har samma innebörd i dessa överenskommelser som enligt artikel V.9 i 1992 års ansvarighetskonvention. Av den bestämmelsen framgår att den särskilda dragningsrätten är beräkningsenhet i de stater som i likhet med Sverige är medlemmar i Internationella valutafonden.

Regeringen delar Lagrådets uppfattning att bestämmelsen kan anses vara överflödig. Det får anses tillräckligt klart att med beräkningsenheter avses för svensk del de särskilda dragningsrätterna utan att detta behöver anges i en bestämmelse av det slag som föreslagits i lagrådsremissen. Paragrafen tas därför inte med i propositionens lagförslag.

Vilka bestämmelser i 2003 års fondprotokoll bör gälla som svensk lag?

I promemorian föreslås att inkorporeringen av 2003 års fondprotokoll begränsas till de bestämmelser som rör enskildas rättigheter och skyldigheter gentemot den kompletterande oljeskadefonden. Åtgärden bör alltså inte omfatta de bestämmelser som uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes mellanhavanden. Detta innebär att inkorporeringen avser de bestämmelser som innehåller definitioner samt

Prop. 2004/05:78

66

föreskrifter om upprättandet av 2003 års kompletterande oljeskadefond, Prop. 2004/05:78
fondprotokollets geografiska tillämpningsområde, betalning av
kompletterande ersättning, preskription, domstols behörighet,
erkännande och verkställighet av domar, regressrätt, avgiftsplikt,
årsavgifter, dröjsmål med betalning av avgifter och förlust av rätten till
ersättning till följd av försummad uppgiftsskyldighet.  
Vidare följer av promemorians förslag att fondprotokollets regler om
begränsning av skyldigheten att betala avgifter till den kompletterande
oljeskadefonden inkorporeras. Härigenom säkerställs att den
kompletterande oljeskadefonden kan föra talan vid svensk domstol om
svenska oljemottagares skyldighet att tillsammans med andra
avgiftspliktiga svara för den överskjutande delen av avgifterna till den
kompletterande oljeskadefonden (jfr avsnitt 5.2 under Finansieringen av
2003 års kompletterande oljeskadefond och prop. 1994/95:169 s. 55).
Promemorians förslag i dessa delar har godtagits av remissinstanserna.
Regeringen finner för sin del att promemorians förslag bör
genomföras. Vi föreslår därför i likhet med promemorian att artiklarna 1–
12, 15 och 18 i 2003 års fondprotokoll skall gälla som svensk lag.
7.2 Oljeskadefondernas regressrätt  
       
  Regeringens förslag: Bestämmelsen i 2 § i 1973 års fondlag som    
  reglerar 1992 års oljeskadefonds regressrätt förs över till den nya    
  lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.    
  Bestämmelsen utökas med en regel som innebär att 2003 års    
  kompletterande oljeskadefond har rätt till regress i lika stor    
  utsträckning som 1992 års oljeskadefond.    
       
  Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se  
promemorian s. 52).  
  Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan  
erinran. Sjöassuradörernas Förening har dock pekat på att förslaget inte  
leder till nordisk rättslikhet på detta område.  
  Skälen för regeringens förslag: I artikel 9.1 i 1992 års  
fondkonvention och i artikel 9.1 i 2003 års fondprotokoll finns  
bestämmelser om fondernas subrogationsrätt mot en fartygsägare eller  
dennes garant. Dessa bestämmelser skall enligt förslaget i avsnitt 7.1  
gälla som svensk lag. De behöver inte kompletteras med några särskilda  
bestämmelser i den nya lagen om ersättning från de internationella  
oljeskadefonderna.  
  I 2 § i 1973 års fondlag finns regler om 1992 års oljeskadefonds  
regressrätt mot andra rättssubjekt än fartygsägaren och dennes garant. Av  
reglerna framgår att förutsättningarna för 1992 års oljeskadefonds  
regressrätt varierar beroende på mot vem återkravet riktas. Enligt  
paragrafens första mening sammanfaller 1992 års oljeskadefonds  
regressrätt med fartygsägarens enligt 10 kap. 4 § sjölagen, beträffande de  
personer som anges i det lagrummets andra stycke a, b och e–g. Denna  
grupp av personer utgörs bland andra av anställda hos fartygsägaren samt  
lotsar och bärgare. Detta innebär att 1992 års oljeskadefond mot dessa  
personer har en rätt till regress endast om de har orsakat oljeskadan 67
       

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppstå.

När det gäller övriga regressvarande föreskrivs i 2 § andra meningen att 1992 års oljeskadefond får utöva regress mot dem endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Det kan här vara fråga om exempelvis en redare som inte samtidigt äger fartyget, fartygets befraktare eller ett så kallat managementföretag som har hand om fartygets drift i redarens ställe. Mot en person i denna kategori kan återkrav riktas endast om han eller hon har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller ansvarar oberoende av vållande.

Dessa regler svarar mot artikel 9.2 i 1992 års fondkonvention. För en mera fullständig bild av reglerna hänvisas till prop. 1973:140 s. 63 och 181 samt prop. 1994/95:169 s. 61 f. och 65 f.

Som konstateras i promemorian råder det inte någon nordisk rättslikhet i frågan om regressrätten mot andra personer än de som nämns i 2 § första meningen i 1973 års fondlag. Medan den finska regleringen överensstämmer med den svenska gäller både i Danmark och i Norge att återkrav är möjligt utan krav på uppsåt eller grov oaktsamhet på svarandens sida.

Vad härefter gäller omfattningen av 2003 års kompletterande oljeskadefonds regressrätt mot andra än fartygsägaren eller dennes garant finns en bestämmelse i artikel 9.3 i 2003 års fondprotokoll. Den bestämmelsen är sakligt sett identisk med artikel 9.2 i 1992 års fondkonvention. Detta innebär inte nödvändigtvis att de båda oljeskadefonderna enligt svensk rätt måste ha samma rätt till regress, men regeringen anser i likhet med promemorian att det inte finns någon anledning att tillämpa olika kriterier för de båda fondernas respektive regressrätt. De regler som nu gäller för 1992 års oljeskadefond bör mot den bakgrunden föras över till den nya lagen och kompletteras med en regel som utvidgar tillämpningsområdet till att omfatta även 2003 års kompletterande oljeskadefond.

Detta förslag innebär, som Sjöassuradörernas Förening observerat, att skillnaderna mellan regleringarna av oljeskadefondernas regressrätt i de nordiska länderna kommer att bestå. Det är emellertid inte möjligt att utjämna dessa skillnader genom svensk lagstiftning. Den nordiska rättsolikheten på detta område har för övrigt såvitt känt inte inneburit några särskilda olägenheter.

Slutligen finns det anledning att i detta sammanhang anknyta till regeringens proposition med förslag till ny försäkringsavtalslag (prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag) som överlämnades till riksdagen i maj 2004. Den föreslagna nya försäkringsavtalslagen innehåller i likhet med 1927 års försäkringsavtalslag bestämmelser om försäkringsgivares regressrätt. Bestämmelsen i 8 kap. 19 § jämförd med 7 kap. 9 § i förslaget till ny försäkringsavtalslag innebär en utvidgning av regressrätten i förhållande till 25 § i 1927 års lag. Av förslaget följer nämligen att en försäkringsgivare inträder i den försäkrades rätt till skadestånd med anledning av skadan, i den mån skadan omfattas av försäkringen och har ersatts av försäkringsgivaren. Något krav på uppsåt, grov vårdslöshet eller rent strikt ansvar skall inte längre ställas.

Prop. 2004/05:78

68

Om en försäkringsgivares regressrätt utvidgas i enlighet med förslaget Prop. 2004/05:78 till ny försäkringsavtalslag, blir det nödvändigt att göra en följdändring i

den nya lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna för att Sverige skall uppfylla sina internationella åtaganden. Oljeskadefondernas regressrätt får nämligen enligt artikel 9.2 i 1992 års fondkonvention och artikel 9.3 i 2003 års fondprotokoll inte vara mindre förmånlig än den som tillkommer en försäkringsgivare för den som fått ersättning.

7.3Erkännande och verkställighet av domar mot oljeskadefonderna

Regeringens förslag: En dom i ett mål om ersättning för oljeskada som har meddelats mot 2003 års kompletterande oljeskadefond i en stat där Bryssel I-förordningen gäller skall erkännas eller verkställas enligt förordningens bestämmelser. Leder en tillämpning av Bryssel I- förordningen till att domen inte erkänns eller verkställs här i landet, skall frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

För dessa domar tillämpas alltid det förfarande som föreskrivs i Bryssel I-förordningen och i lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden. I fråga om övriga domar tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (se promemorian s. 55).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

Skälen för regeringens förslag

Erkännande och verkställighet av domar mot oljeskadefonderna

I avsnitt 7.1 föreslås att artikel 8 i 1992 års fondkonvention och artikel 8 i 2003 års fondprotokoll skall gälla som svensk lag. Dessa artiklar anger under vilka förutsättningar som en dom mot respektive oljeskadefond skall erkännas och kunna verkställas i en fördragsslutande stat (se avsnitt 5.2 under Behörig domstol samt erkännande och verkställighet av domar).

Som nämns i avsnitt 5.2 medger artikel 8.2 i fondprotokollet att en fördragsslutande stat tillämpar andra regler för erkännande och verkställighet av domar än fondprotokollets. Detta förutsätter dock att de andra reglerna innebär att domar erkänns och verkställs minst i samma utsträckning som enligt fondprotokollets bestämmelser i artikel 8.1. Frågan är om denna särskilda regel i artikel 8.2 påverkar hur fondprotokollet bör införlivas med svensk rätt.

Det kommer sannolikt att vara mycket ovanligt att en fråga uppkommer i Sverige om erkännande eller verkställighet av en utländsk dom mot respektive oljeskadefond. Att en skadelidande har anledning att

69

söka verkställighet i Sverige av en utländsk dom mot den ena eller den andra oljeskadefonden kan knappast förekomma annat än i mycket sällsynta undantagsfall. Trots detta finns det enligt regeringens uppfattning anledning att här något beröra förhållandet mellan regleringen i Bryssel I-förordningen och fondprotokollet.

Bestämmelserna om erkännande och verkställighet i 2003 års fondprotokoll och i Bryssel I-förordningen skiljer sig något åt. Artikel 8.1 i fondprotokollet innebär att en dom mot den kompletterande oljeskadefonden under vissa förutsättningar skall erkännas i en annan fördragsslutande stat. Förutsättningarna är att domen har meddelats av en domstol som är behörig enligt fondprotokollets regler om domsrätt, att den är verkställbar i ursprungslandet och att den har vunnit laga kraft där. Som ytterligare förutsättningar gäller att domen inte har erhållits genom svikligt förfarande och att svaranden har beretts skäligt rådrum och skälig möjlighet att föra sin talan. Om domen erkänns skall den också vara verkställbar i samtliga fördragsslutande stater så snart de formella krav som kan uppställas i dessa är uppfyllda.

Bryssel I-förordningen anger i artiklarna 34 och 35 på vilka grunder erkännande av en dom kan vägras. Sistnämnda artikel avser fall där domen har meddelats i strid med tvingande behörighetsregler i förordningen. Ingen av dessa verkar emellertid vara av relevans för domar på ersättning från den kompletterande oljeskadefonden. Enligt artikel 34 skall erkännande vägras om ett erkännande uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen (ordre public) i den medlemsstat där domen görs gällande (punkt 1) eller om domen har meddelats som tredsko- eller utevarodom och svaranden inte har delgivits stämningsansökan eller annan handling i tillräcklig tid och på ett lämpligt sätt för att kunna förbereda sitt svaromål, såvida inte svaranden haft möjlighet att överklaga men underlåtit detta (punkt 2). Erkännande kan också vägras vid vissa fall av domskonflikter (punkterna 3 och 4). Något uttryckligt krav på att domen skall ha vunnit laga kraft för att kunna erkännas och verkställas uppställs inte. För en närmare beskrivning av Bryssel I-förordningens regler hänvisas till prop. 2001/02:146 s. 28 ff.

Det anförda visar att vägransgrunderna enligt Bryssel I-förordningen och 2003 års fondprotokoll inte är identiska. Även i övrigt finns vissa skillnader mellan regelverken. Som uttalas i promemorian skall skillnaderna inte överdrivas. Det är sannolikt bara i ett begränsat antal fall där en tillämpning av fondprotokollet kan leda till att en dom erkänns i vidare utsträckning än enligt Bryssel I-förordningen. Som utgångspunkt kan man därför räkna med att domar på ersättning från 2003 års kompletterande oljeskadefond i det stora flertalet fall kommer att kunna erkännas och verkställas enligt Bryssel I-förordningen, under förutsättning naturligtvis att övriga förutsättningar för en tillämpning av förordningen är uppfyllda.

Trots detta får man räkna med att det kan förekomma fall där Bryssel I-förordningen till följd av bestämmelsen i artikel 8.2 i 2003 års fondprotokoll inte kan tillämpas fullt ut och att fondprotokollets regler om erkännande och verkställighet därför skall tillämpas. Regeringen anser därför att den nya lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna bör, som föreslås i promemorian, innehålla en bestämmelse där begränsningarna i tillämpningen av Bryssel I-

Prop. 2004/05:78

70

förordningen framgår. Huvudregeln bör vara att Bryssel I-förordningen tillämpas i fråga om erkännande eller verkställighet av en dom i ett mål om ersättning för oljeskada som har meddelats mot 2003 års kompletterande oljeskadefond i en stat där förordningen gäller. Leder emellertid en tillämpning av Bryssel I-förordningen till att domen inte erkänns eller verkställs här i landet, skall frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Beträffande den närmare innebörden av bestämmelsen hänvisas till författningskommentaren.

Förfaranderegler

I 5 § i 1973 års fondlag finns regler om förfarandet vid verkställighet av domar enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention. Det är inte här fråga om förfarandet vid den egentliga verkställigheten. I stället är det fråga om det förfarande som mynnar ut i ett domstolsbeslut om att en utländsk dom får eller inte får verkställas (exekvaturförfarandet). I fråga om detta förfarande hänvisar 5 § i 1973 års fondlag till 21 kap. 6 § sjölagen. Detta lagrum innehåller bland annat bestämmelser om förfarandet när fråga uppkommer om verkställighet i Sverige av en dom som har meddelats i en annan stat som har tillträtt 1992 års ansvarighetskonvention. I fråga om bestämmelsens närmare innehåll hänvisas till förarbetena till paragrafen (prop. 1994/95:169 s. 80) och dess äldre motsvarighet (prop. 1973:140 s. 183).

Genom hänvisningen i 5 § i 1973 års fondlag gäller bestämmelserna i 21 kap. 6 § sjölagen också vid verkställighet här i landet av domar på ersättning från 1992 års oljeskadefond som har meddelats utomlands. Denna regel i 1973 års fondlag bör, som föreslås i promemorian, föras över oförändrad till den nya lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Det saknas i princip anledning att tillämpa något annat förfarande när det gäller verkställighet av domar på ersättning från 2003 års kompletterande oljeskadefond. Utgångspunkten bör därför vara att reglerna i 21 kap. 6 § sjölagen skall tillämpas även i dessa fall. Detta kan emellertid inte gälla utan undantag, eftersom Bryssel I-förordningen innehåller sina egna regler om exekvaturförfarandet. Har domen i fråga meddelats i en stat där Bryssel I-förordningen gäller (samtliga EU-stater med undantag av Danmark) måste därför förordningens förfaranderegler tillämpas. Dessa regler har nämligen enligt EG-rätten företräde framför svensk nationell rätt. Sjölagens förfaranderegler, som inte grundar sig på någon internationell överenskommelse, måste därför vika för Bryssel I- förordningens regler. Exekvaturförfarandet enligt Bryssel I-förordningen påverkas inte heller av bestämmelserna i 2003 års fondprotokoll eftersom fondprotokollet saknar regler om förfarandet (jfr ovan när det gäller de materiella reglerna).

Regeringen anser att Bryssel I-förordningens företräde framför svensk nationell rätt i fråga om förfarandet bör uttryckas tydligare i lagtexten än enligt promemorians förslag. Förfarandet enligt Bryssel I-förordningen skall alltid tillämpas i fråga om domar mot 2003 års kompletterande oljeskadefond som har meddelats i en stat där förordningen gäller. Framför allt med hänsyn till sökanden i ärendet är det rimligt att Bryssel I-förordningens förfaranderegler tillämpas oavsett om frågan om

Prop. 2004/05:78

71

erkännande eller verkställighet skall prövas enligt förordningen eller Prop. 2004/05:78 enligt protokollet. En sådan ordning bör också vara till fördel för Svea

hovrätts handläggning av dessa ärenden. En uttrycklig bestämmelse om vad som gäller i denna fråga bör tas in i lagen.

Regeringen föreslår mot bakgrund av det nu anförda att förfarandereglerna i 21 kap. 6 § sjölagen alltid skall tillämpas när fråga uppkommer om verkställighet enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention av en dom i ett mål om ersättning för oljeskada. Detta förfarande tillämpas också som huvudregel när fråga uppkommer om verkställighet enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Har domen meddelats av en domstol i en stat som är bunden av Bryssel I-förordningen, tillämpas dock alltid det förfarande som föreskrivs i förordningen och i lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden. Detta gäller även i fråga om Bryssel I-förordningens och den kompletterande lagens särskilda regler för ansökan om ändring och överklagande av beslut.

7.4Skyldigheten att lämna uppgifter om mottagen olja

Regeringens förslag: Lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja anpassas till att Sverige tillträder 2003 års fondprotokoll.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (se promemorian s. 58).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om skyldigheten för de fördragsslutande staterna att lämna uppgifter till 2003 års kompletterande oljeskadefond finns i artikel 13 i 2003 års fondprotokoll. Föreskriften överensstämmer med artikel 15 i 1992 års fondkonvention.

För att Sverige skall kunna fullgöra sin rapporteringsskyldighet krävs att uppgifter om svenska oljemottagare och mottagna mängder olja hålls tillgängliga. För detta ändamål har lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja tillkommit.

Lagen innebär i korthet att envar som för visst kalenderår tar emot mer än 150 000 ton råolja eller eldningsolja, som har transporterats sjövägen till svensk hamn eller annan terminal, senast den 1 mars året därpå skall lämna uppgift om mottagandet till Sjöfartsverket (2 § första stycket). Detsamma gäller i fråga om olja som på något annat sätt har transporterats till Sverige efter att dessförinnan ha tagits emot, efter sjötransport, i en stat som inte är part i vare sig 1971 års eller 1992 års fondkonvention (2 § andra stycket). Lagen innehåller vidare särskilda regler om mottagande av olja i vissa koncernförhållanden eller annan intressegemenskap (3 §). Enligt lagen kan Sjöfartsverket ålägga envar som under visst kalenderår har mottagit olja att lämna uppgift om mängden (4 §). Skyldigheten att lämna uppgifter är straffsanktionerad och Sjöfartsverket kan förelägga en uppgiftsskyldig vite (5 §).

72

De uppgifter som Sjöfartsverket får sänds vidare av verket till Prop. 2004/05:78 oljeskadefonden.

En närmare redogörelse för lagen finns i prop. 1975/76:28.

Mot bakgrund av förslaget att Sverige skall tillträda 2003 års fondprotokoll bör denna lag om uppgiftsskyldighet ändras. Regeringen föreslår, i likhet med ställningstagandet i promemorian, att också sådan olja skall omfattas av lagen som tas emot här i landet efter att ha transporterats hit på annat sätt än till sjöss, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport till en stat som inte är part i 2003 års fondprotokoll. Har oljan dessförinnan transporterats sjöledes till en stat som är part i 2003 års fondprotokoll ligger ju uppgiftsskyldigheten på den staten och inte på Sverige.

Genom den nu föreslagna anpassningen av lagen ges i svensk rätt genomslag åt artikel 10.1 a och b i 2003 års fondprotokoll.

I sammanhanget kan erinras om att de uppgifter som lämnas till 1992 års oljeskadefond också skall anses lämnade till 2003 års kompletterande oljeskadefond (artikel 13.1 i 2003 års fondprotokoll).

Som redovisas närmare i avsnitt 8 kvarstår för Sverige vissa förpliktelser enligt 1971 års fondkonvention. I promemorian föreslås med hänsyn till dessa förpliktelser att hänvisningen till 1971 års fondkonvention i 2 § andra stycket skall behållas. Vidare föreslås att begreppet 1971 års fondkonvention definieras i 1 §. Av artikel 12 och 41.5 i konventionen följer emellertid att lagen om uppgiftsskyldighet inte längre har någon betydelse för Sveriges kvarstående förpliktelser enligt konventionen. 1971 års oljeskadefond har nämligen beträffande mottagen olja i Sverige redan tillgång till de uppgifter som behövs för ett beslut om avgiftsuttag till fonden. Regeringen föreslår därför, till skillnad från förslaget i promemorian, att hänvisningen till 1971 års fondkonvention slopas och att någon definition som omfattar konventionen följaktligen inte förs in i 1 §.

7.5Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: 2003 års kompletterande oljeskadefond skall ha samma immunitet och privilegier i Sverige, bland annat i fråga om skattefrihet, som 1992 års oljeskadefond har. 2003 års kompletterande oljeskadefond anges därför i förteckningen över internationella organ i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 59).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall har de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som anges i en bilaga till lagen, rätt till immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft för Sverige.

73

Enligt artikel 34 i 1971 och 1992 års fondkonventioner skall 1971 och 1992 års oljeskadefonder i de fördragsslutande staterna vara befriade från all direkt beskattning samt från tullar och import- och exportavgifter. Staterna skall också närhelst detta är möjligt vidta lämpliga åtgärder för att efterskänka eller återbetala indirekta skatter i vissa fall. För en närmare redogörelse för innehållet i artikel 34 hänvisas till prop. 1973:140 s. 115.

De båda fonderna har mot denna bakgrund tagits upp i den förteckning över internationella organ som finns i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall (punkt 18 i bilagan).

2003 års fondprotokoll innehåller i artikel 16.3 en bestämmelse enligt vilken artikel 34 i 1992 års fondkonvention skall vara tillämplig även på den kompletterande oljeskadefonden. Denna fond skall alltså ha rätt till samma frihet från skatt med mera som 1992 års oljeskadefond.

Innebörden av de nu diskuterade bestämmelserna är – såvitt gäller indirekta skatter – att befrielse från skattskyldighet eller återbetalning av redan betalad skatt skall medges ”närhelst detta är möjligt”. De aktuella artikeltexterna ger ingen vägledning för tolkningen av detta rekvisit. De får dock anses ge utrymme för att viss hänsyn kan tas till nationell rätt i fråga om befrielse från indirekta skatter. För svensk del innebär detta följande.

Regler om återbetalning av indirekt skatt till internationella organisationer finns bland annat i 10 kap. 6 § mervärdesskattelagen (1994:200). Genom denna bestämmelse har en internationell organisation

som avses i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall – rätt till återbetalning av ingående skatt som gäller förvärv av en rad varor och tjänster, till exempel inventarier och teletjänster. Vissa typer av tjänster som den kompletterande oljeskadefonden kan tänkas komma att förvärva här i landet, såsom advokattjänster, omfattas inte av denna bestämmelse. I ett sådant fall kan emellertid frihet från mervärdesskatt gälla om den kompletterande oljeskadefonden är befriad från mervärdesskatt för motsvarande tjänst i det land där fonden har sitt säte, förutsatt att det rör sig om ett EG-land (3 kap. 30 a § tredje stycket mervärdesskattelagen).

Det kan på goda grunder antas att den kompletterande oljeskadefonden

i likhet med 1971 och 1992 års oljeskadefonder – kommer att ha sitt säte i Storbritannien (London). På likaledes goda grunder kan det antas att den kompletterande oljeskadefonden och den brittiska staten sluter ett värdlandsavtal som bland annat kommer att innebära direkt skattefrihet eller rätt till återbetalning av betalad mervärdesskatt för omsättning i Storbritannien. Ett avtal med denna innebörd gäller nämligen sedan den 30 maj 1996 mellan 1992 års oljeskadefond och Storbritannien.

Regeringens slutsats av det anförda blir – i likhet med vad som anförs i promemorian – att de svenska reglerna kommer att ge 2003 års kompletterande oljeskadefond direkt skattefrihet eller rätt till återbetalning av indirekta skatter i en utsträckning som innebär att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt 2003 års fondprotokoll.

Regeringen föreslår mot bakgrund av det nu anförda och i likhet med promemorians förslag att 2003 års kompletterande oljeskadefond förs in i förteckningen över internationella organ i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta får till följd att den kompletterande oljeskadefonden får samma immunitet och privilegier i

Prop. 2004/05:78

74

Sverige, bland annat i fråga om skattefrihet, som 1992 års oljeskadefond Prop. 2004/05:78 har.

Sveriges kvarstående förpliktelser enligt 1971 års fondkonvention kan medföra att 1971 års oljeskadefond i Sverige till exempel utnyttjar mervärdesskattepliktiga tjänster för vilka skattefrihet skall gälla enligt vad som föreskrivs i artikel 34 i 1971 års fondkonvention. 1971 års oljeskadefond bör därför tills vidare kvarstå i punkten 18 i bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

7.6Sjölagen (1994:1009)

Regeringens förslag: 10 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) ändras för att återspegla Sveriges tillträde till 2003 års fondprotokoll och tillkomsten av den nya lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 61).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: I 10 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) ges en upplysning om att det finns särskilda bestämmelser om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond. Denna hänvisning bör nu ändras för att återspegla dels att ersättning också tillhandahålls av 2003 års kompletterande oljeskadefond, dels att rätten till ersättning från de internationella oljeskadefonderna regleras i en ny lag.

8 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Den nya lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna och de lagändringar som i övrigt föreslås skall träda i kraft den dag då 2003 års fondprotokoll träder i kraft för Sverige. Regeringen bemyndigas därför att bestämma dagen för lagarnas ikraftträdande.

Den gamla lagen gäller fortfarande, om den händelse som kan utgöra grund för ersättning har inträffat före den nya lagens ikraftträdande.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens (se promemorian s. 63).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: De olika lagförslagen bör träda i kraft vid den tidpunkt då 2003 års fondprotokoll träder i kraft för Sverige. Exakt vilken dag detta inträffar beror på vilken dag Sverige tillträder protokollet. Protokollet träder i kraft internationellt den 3 mars 2005. För Sverige träder det i kraft tre månader efter ratifikationen (se artikel 21.2).

75

Regeringen bör därför få möjlighet att bestämma tidpunkten för Prop. 2004/05:78 ikraftträdandet av lagarna.

2003 års fondprotokoll innehåller inte någon bestämmelse om protokollets tillämpning i tiden. Det får antas att avsikten varit att fondprotokollet inte skall ges tillbakaverkande kraft utan gälla endast för skador som orsakats av händelser som inträffar efter ikraftträdandet (jfr artikel 28 i Wienkonventionen om traktaträtten). Denna bedömning har också gjorts i de övriga nordiska staterna.

Den nya lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna bör därför gälla i fråga om olyckor som inträffar efter lagens ikraftträdande. I fråga om tidigare händelser som kan utgöra grund för ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond bör den gamla lagen gälla även fortsättningsvis. Detsamma gäller för avgiftsskyldighet och andra förpliktelser mot denna fond som sådana händelser kan ge upphov till.

Sverige har, som tidigare har nämnts, varit part i 1971 års fondkonvention. Denna konvention sades upp med verkan från och med den 15 maj 1998. Enligt artikel 41.5 i denna konvention består dock vissa förpliktelser i fråga om olyckor som har inträffat innan uppsägningen träder i kraft, det vill säga för Sveriges del före den 15 maj 1998. Detta betyder att 1971 års oljeskadefond har rätt att erhålla avgifter från svenska avgiftspliktiga i den mån 1971 års oljeskadefond handlägger någon olycka som inträffat före den 15 maj 1998. Enligt uppgift finns två sådana olyckor, nämligen den som inträffade den 28 februari 1997 med fartyget Nissos Amorgos och den som inträffade den 7 januari 1998 med fartyget Pontoon 300. Även med avseende på dessa olyckor bör den gamla lagen gälla.

9 Ekonomiska och andra konsekvenser  
       
  Regeringens bedömning: Förslagen medför inte några ökade    
  kostnader för det allmänna.    
    För enskilda oljemottagare (oljebolag och raffinaderier) medför    
  förslagen ökade kostnader om det inträffar fartygsolyckor med    
  omfattande oljeskador som följd. Dessa kostnader belastar företag    
  som tar emot mer än 150 000 ton olja per år. De ökade kostnaderna    
  bedöms inte medföra några näringspolitiska konsekvenser.    
    Förslagen är fördelaktiga från miljösynpunkt.    
    Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens (se  
promemorian s. 65).  
    Remissinstanserna har inte yttrat sig i frågan.  
    Skälen för regeringens bedömning: Som förklaras närmare i avsnitt  
5.2 under Finansieringen av 2003 års kompletterande oljeskadefond  
tillförs 2003 års kompletterande oljeskadefond de ekonomiska medel  
som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter genom att avgifter  
tas ut av mottagare av olja i de stater som är parter i 2003 års  
fondprotokoll. På motsvarande sätt finansieras 1992 års oljeskadefond.  
De företag – exempelvis oljebolag och raffinaderier – som tar emot mer 76
       

än 150 000 ton olja per år, kan således i händelse av en större olycka med ett tankfartyg bli skyldiga att betala avgifter till den kompletterande oljeskadefonden. För svensk del innebär, som konstateras i promemorian, inte fondprotokollet någon skyldighet för staten att betala avgifter till fonden.

Genom 2003 års kompletterande oljeskadefond kommer ett belopp om ytterligare cirka 5,6 miljarder kr att finnas tillgängligt för ersättning av oljeskador. Härigenom ökar möjligheterna för skadelidande att få full ersättning. Detta gäller också med avseende på det allmännas kostnader, exempelvis för Kustbevakningens insatser vid miljöräddningstjänst och kommunernas åtgärder vid sanering av förorenade stränder.

Skyldigheten att lämna uppgifter till den kompletterande oljeskadefonden om den mängd avgiftspliktig olja som tas emot i Sverige bedöms inte medföra något merarbete för Sjöfartsverket, och således inte heller några ökade kostnader. Skälet för detta är att den rapportering som redan i dag utförs av verket till 1992 års oljeskadefond vid ett svenskt tillträde till 2003 års fondprotokoll kommer att anses gjord också i förhållande till den kompletterande oljeskadefonden (artikel 13.2 i 2003 års fondprotokoll).

De statsfinansiella följderna av den frihet från skatt med mera som den kompletterande oljeskadefonden skall ha förmånen av i Sverige enligt artikel 16.3 i 2003 års fondprotokoll (se avsnitt 7.5) bedöms bli marginella.

Sammantaget bedöms förslagen i denna proposition inte medföra några ökade kostnader för det allmänna.

De ekonomiska konsekvenserna för svenska oljebolag och raffinaderier behandlas utförligt i promemorian (s. 42 ff. och s. 66 f.). I Sverige rör det sig om knappt tio företag som årligen tar emot olja i en sådan mängd att avgiftsplikt kan uppkomma. Som konstaterats i avsnitt 6.1 beror de ekonomiska konsekvenserna för dessa företag på antalet framtida olyckor och hur omfattande skador dessa leder till samt hur många stater som tillträder 2003 års fondprotokoll och vilken mängd avgiftspliktig olja som tas emot i dessa stater. Trots svårigheterna att förutse de närmare ekonomiska konsekvenserna med hänsyn till dessa faktorer, görs i promemorian den bedömningen att de berörda företagen kan bära de ökade kostnader som uppstår i händelse av en olycka som kräver att den kompletterande oljeskadefonden betalar ut ersättning. Detta ställningstagande har inte ifrågasatts av någon remissinstans. Regeringen har därför ingen anledning att göra någon annan bedömning.

Några negativa effekter för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt bedöms förslagen inte innebära. För att avgiftsskyldighet till den kompletterande oljeskadefonden skall inträda krävs alltså att företaget i fråga tagit emot mer än 150 000 ton olja under ett kalenderår. De mindre oljemottagarna drabbas alltså inte av några ökade kostnader. Vidare kommer små näringsidkare, exempelvis fiskare och innehavare av kustnära rekreationsanläggningar, att kunna dra fördel av förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador.

Förslagen bedöms ha konsekvenser som är positiva för miljön. Det förstärkta ersättningsskyddet som ett tillträde till 2003 års fondprotokoll innebär ökar förutsättningarna för skadelidande att få full ersättning för

Prop. 2004/05:78

77

sina skador, exempelvis i form av kostnader för oljebekämpning, Prop. 2004/05:78 upprensning och återställande av skadad miljö.

10 Författningskommentar

10.1Förslaget till lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

Lagen ersätter lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden. Lagen stämmer till sin uppbyggnad och sitt innehåll nära överens med 1973 års lag. Bestämmelserna i lagen genomför 1992 års fondkonvention och 2003 års fondprotokoll. Nytt i lagen i förhållande till 1973 års lag är framför allt de bestämmelser som föranleds av 2003 års fondprotokoll. Härutöver har gjorts vissa ändringar av redaktionell karaktär. I förhållande till lagrådsremissens lagförslag har 7 § fått utgå. Vidare har i uppräkningen av artiklar i 1 § första stycket första punkten artiklarna 5, 11 och 36 ter slopats eftersom dessa artiklar har upphört att gälla (se avsnitt 7.1).

Internationella bestämmelser som skall gälla som svensk lag

1 §

Som svensk lag skall gälla originaltexterna av

1.bestämmelserna i artiklarna 1–4, 6–10, 12 och 13 i 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (1992 års fondkonvention), med de ändringar som har gjorts genom Internationella sjöfartsorganisationens resolution LEG.2(82) den 18 oktober 2000 om ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, och

2.bestämmelserna i artiklarna 1–12, 15 och 18 i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (2003 års fondprotokoll).

Detta gäller dock inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser.

De engelska originaltexterna till 1992 års fondkonvention, resolutionen och 2003 års fondprotokoll i de delar som anges i första stycket finns tillsammans med svenska översättningar intagna som bilaga 1–4 till denna lag. Originaltexterna skall ha samma giltighet.

Genom paragrafen inkorporeras vissa bestämmelser i 1992 års fondkonvention och 2003 års fondprotokoll med svensk rätt. De överväganden som ligger bakom paragrafen redovisas i avsnitt 6.2 och 7.1.

I första stycket anges vilka bestämmelser i de båda överenskommelserna som skall gälla som svensk lag. Punkten 1 överensstämmer i huvudsak med 1 § första stycket lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden medan punkten 2 föranleds av Sveriges tillträde till 2003 års fondprotokoll. Den resolution som anges i punkten 1 har behandlats i prop. 2001/02:139. Bestämmelserna som anges i punkten 2 kommenteras i bilaga 3 till

78

promemorian. I anslutning till de båda överenskommelserna anges även Prop. 2004/05:78 deras kortformer, som används i övriga bestämmelser i lagen.

I andra stycket föreskrivs att bestämmelserna som anges i första stycket bara gäller som svensk lag till den del de inte uteslutande reglerar staternas inbördes förpliktelser. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 1 § andra stycket i 1973 års fondlag (se prop. 1973:140 s. 179).

I tredje stycket anges att de engelska originaltexterna till 1992 års fondkonvention, resolutionen om ändringar av ansvarsbeloppen och 2003 års fondprotokoll i angivna delar finns tillsammans med svenska översättningar intagna som bilaga 1–4 till lagen. Som bilaga 1 har således fogats artiklarna 1–4, 6–10, 12 och 13 i 1971 års fondkonvention och som bilaga 2 artiklarna 1–6, 8–12, 14 och 15 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års fondkonvention. Tillsammans återger texten i dessa bilagor 1992 års fondkonvention i de delar som anges i första stycket. En inofficiell konsoliderad version av de båda överenskommelser som utgör 1992 års fondkonvention finns – i de delar de har inkorporerats med svensk rätt – i bilaga 8 till prop. 1994/95:169 (denna version beaktar dock inte de höjningar av ansvarsbeloppen som beslutades genom 2000 års resolution). I bilaga 3 till lagen har intagits resolutionen och i bilaga 4, slutligen, 2003 års fondprotokoll i de delar som anges i första stycket. Fondprotokollet kommer också att kungöras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) i engelsk och fransk originaltext.

Vidare anges i tredje stycket att originaltexterna av de angivna instrumenten har samma giltighet. Föreskriften grundar sig på artikel 36 quinqies i 1992 års fondkonvention (artikel 39 i 1992 års ändringsprotokoll) och artikel 31 i 2003 års fondprotokoll. Samtliga originaltexter kommer att finnas tillgängliga på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Oljeskadefondernas regressrätt

2 §

Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i ersättning enligt artikel 4 i 1992 års fondkonvention eller som 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond har betalat enligt artikel 4 i 2003 års fondprotokoll, får respektive fond kräva åter av en person som anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e–g sjölagen (1994:1009) endast under de förutsättningar som anges i dessa lagrum. I övrigt får fonderna kräva åter ett utbetalat ersättningsbelopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

Paragrafen anger omfattningen av 1992 års oljeskadefonds och 2003 års kompletterande oljeskadefonds regressrätt mot andra personer än fartygsägaren eller dennes garant. De överväganden som ligger bakom paragrafen redovisas i avsnitt 7.2.

Bestämmelser om fondernas rätt till återkrav gentemot fartygsägaren eller dennes garant finns i artikel 9.1 i 1992 års fondkonvention och artikel 9.1 i 2003 års fondprotokoll. Dessa bestämmelser gäller enligt 1 § första stycket som svensk lag.

Paragrafen motsvarar 2 § i 1973 års fondlag, dock med den ändringen att tillägg har gjorts för den regressrätt som tillkommer 2003 års

79

kompletterande oljeskadefond. De båda oljeskadefonderna har enligt Prop. 2004/05:78 paragrafen rätt att regressa i lika stor utsträckning.

Av paragrafen följer att förutsättningarna för oljeskadefondernas regressrätt varierar något beroende på mot vem kravet riktas. Enligt paragrafens första mening sammanfaller oljeskadefondernas regressrätt med fartygsägarens enligt 10 kap. 4 § sjölagen, beträffande de personer som anges i det lagrummets andra stycke a, b och e–g. Denna grupp av personer utgörs bland annat av anställda hos fartygsägaren samt lotsar och bärgare. Detta innebär att oljeskadefonderna mot dessa personer har en rätt till regress endast om de har orsakat oljeskadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och med insikt om att sådan skada sannolikt skulle uppstå.

När det gäller övriga regressvarande föreskrivs i paragrafens andra mening att oljeskadefonderna får utöva regress mot dem endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Det kan här vara fråga om exempelvis en redare som inte samtidigt äger fartyget, fartygets befraktare eller ett så kallat managementföretag som har hand om fartygets drift i redarens ställe. Hänvisningen till 25 § första stycket försäkringsavtalslagen innebär att återkrav endast kan riktas mot, förutom den som ansvarar oberoende av vållande, den som har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Behörig domstol

3 §

Talan om ersättning för oljeskada, som enligt artikel 7.1 eller 7.3 i 1992 års fondkonvention eller enligt artikel 7 i 2003 års fondprotokoll får tas upp i Sverige, skall väckas vid den domstol som enligt 21 kap. 5 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) är behörig att ta upp talan mot fartygets ägare i anledning av samma olycka.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om vilken svensk domstol som är behörig att pröva en talan om ersättning mot 1992 års oljeskadefond eller 2003 års kompletterande oljeskadefond, när talan får föras i Sverige. Bestämmelsen motsvarar 3 § i 1973 års fondlag, med tillägg för talan mot den kompletterande oljeskadefonden. För bestämmelsens närmare innebörd hänvisas till prop. 1973:140 s. 182 och prop. 1994/95:169 s. 84.

Underrättelse om rättegång

4 §

I fråga om underrättelser som avses i artikel 7.6 i 1992 års fondkonvention och i artikel 7.1 i 2003 års fondprotokoll skall bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om kungörande av rättegång tillämpas.

Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser till artikel 7.6 i 1992  
års fondkonvention och till artikel 7.1 i 2003 års fondprotokoll. Den  
reglerar sättet för underrättelser till 1992 års internationella  
oljeskadefond och 2003 års kompletterande oljeskadefond.  
Underrättelserna avser att upplysa fonderna om att en talan har väckts  
mot ägaren av det fartyg från vilket den skadeorsakande oljan kommer  
eller mot dennes garant. I dessa fall gäller alltså rättegångsbalkens regler 80
 

om parts kungörande av rättegång. Enligt dessa regler skall Prop. 2004/05:78 underrättelsen innehålla ett kungörande av rättegången och en

uppmaning till mottagaren att inträda i den. Kungörandet skall ske genom delgivning av en skriftlig inlaga som även skall delges motparten. I inlagan skall saken och grunderna för åtgärden anges. En underrättelse skall riktas till vardera fonden.

Har underrättelse till fonderna skett på detta sätt blir en lagakraftvunnen dom i målet mot fartygsägaren eller dennes garant bindande för fonderna även om dessa inte har inträtt som parter i målet. Men detta gäller bara om underrättelserna har gjorts på ett sådant sätt och inom sådan tid att fonderna har haft faktisk möjlighet att på ett verkningsfullt sätt inträda som parter.

Erkännande och verkställighet av dom

5 §

I fråga om erkännande och verkställighet av en dom mot 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond skall rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) tillämpas, om domen har meddelats i en stat där förordningen gäller.

Leder en tillämpning av Bryssel I-förordningen till att domen inte erkänns eller verkställs här i landet, skall frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

Paragrafen innehåller en särskild regel om erkännande och verkställighet av domar som har meddelats mot 2003 års kompletterande oljeskadefond i en stat där Bryssel I-förordningen gäller (alla medlemsstater i EU utom Danmark). De överväganden som ligger bakom bestämmelsen redovisas i avsnitt 7.3.

Paragrafen grundar sig på artikel 8.2 i 2003 års fondprotokoll. Uppkommer en fråga om erkännande eller verkställighet av en dom

mot den kompletterande oljeskadefonden som har meddelats i en främmande stat där Bryssel I-förordningen gäller är huvudregeln enligt första stycket att förordningens bestämmelser skall tillämpas. Leder en tillämpning av Bryssel I-förordningen till att domen inte erkänns eller verkställs här, skall frågan i stället enligt andra stycket avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

Innebörden av regeln är inte att det i varje fall skall ske en prövning enligt både förordningen och fondprotokollet. Om en tillämpning av förordningen leder till att domen erkänns eller anses verkställbar gäller denna bedömning. Det blir alltså inte aktuellt att gå vidare för att pröva om erkännande och verkställighet skall ske enligt fondprotokollet. I detta fall är det uppenbart att tillämpningen av förordningen innebär att domen erkänns och verkställs i minst samma utsträckning som hade blivit fallet om i stället fondprotokollet hade tillämpats.

Resulterar tillämpningen av Bryssel I-förordningen i stället i att domen inte erkänns eller verkställs aktualiseras en tillämpning av artikel 8.1 i fondprotokollet. Får den prövningen till följd att domen erkänns eller anses verkställbar gäller detta, trots att förordningen leder till motsatt resultat. Detta är en konsekvens av regleringen i artikel 8 i fondprotokollet.

81

Den särskilda regeln i andra stycket avser bara domar mot 2003 års Prop. 2004/05:78 kompletterande oljeskadefond som gäller ersättning för oljeskada (se

artikel 8.1 och 7 i 2003 års fondprotokoll). Det har inte ansetts nödvändigt att uttryckligen ange detta i själva lagtexten.

När det gäller erkännande och verkställighet av domar som meddelats i en stat där Bryssel I-förordningen inte gäller skall prövningen alltid ske enligt artikel 8.1 i fondprotokollet, som inkorporeras genom 1 §, och inte enligt denna paragraf.

6 §

När en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention tillämpas det förfarande som föreskrivs i 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009).

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Har domen meddelats av en domstol i en stat där Bryssel I-förordningen gäller, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i förordningen och i lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden.

Paragrafen reglerar vilket förfarande som skall tillämpas när fråga uppkommer om verkställighet av en dom mot 1992 års oljeskadefond eller 2003 års kompletterande oljeskadefond. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 § i 1973 års fondlag. De överväganden som ligger bakom paragrafen redovisas i avsnitt 7.3.

Paragrafen innebär enligt första stycket att förfarandereglerna i 21 kap. 6 § sjölagen alltid skall tillämpas när fråga uppkommer om verkställighet enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention av en dom i ett mål om ersättning för oljeskada. Detta förfarande tillämpas också enligt andra stycket som huvudregel när fråga uppkommer om verkställighet enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Förfarandet innebär bland annat att en ansökan om verkställighet skall göras hos Svea hovrätt. Till ansökan skall fogas vissa handlingar, bland annat domen i original eller i en kopia som har bestyrkts av en myndighet (se om förfarandet prop. 1973:140 s. 176 och prop. 1994/95:169 s. 81).

Har domen mot 2003 års kompletterande oljeskadefond meddelats av en domstol i en stat som är bunden av Bryssel I-förordningen, tillämpas dock i stället det förfarande som föreskrivs i förordningen och i lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden. Även detta förfarande inleds med en ansökan till Svea hovrätt. Sökanden skall ge in en kopia av domen och ett intyg utfärdat enligt ett standardformulär. Intyget skall bland annat innehålla viss information om domen, såsom uppgifter om parterna och om den domstol som meddelat domen. I övrigt finns vissa ytterligare skillnader i jämförelse med reglerna i 21 kap. 6 § sjölagen (se om förfarandet enligt Bryssel I- förordningen prop. 2001/02:146 s. 29 ff.).

I 21 kap. 6 § sjölagen hänvisas till 1992 års ansvarighetskonvention. Vid tillämpning av detta lagrum på domar mot 1992 års oljeskadefond eller 2003 års kompletterande oljeskadefond skall denna hänvisning i stället läsas som 1992 års fondkonvention respektive 2003 års

fondprotokoll.

82

Prop. 2004/05:78

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Genom lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

3.Den gamla lagen gäller fortfarande, om den händelse som kan utgöra grund för ersättning har inträffat före den nya lagens ikraftträdande.

De överväganden som ligger bakom bestämmelserna redovisas i avsnitt 8. Bestämmelserna har utformats enligt Lagrådets förslag.

I punkten 1 anges att regeringen får bestämma när den nya lagen skall träda i kraft.

Av punkten 2 framgår att lagen ersätter 1973 års fondlag.

Enligt bestämmelsen i punkten 3 har lagen inte någon retroaktiv verkan. Den gamla lagen gäller fortfarande om skadehändelsen har inträffat innan den nya lagen har trätt i kraft. Ersättning från 2003 års kompletterande oljeskadefond står således till buds endast i fråga om skadehändelser som inträffat efter att lagen har trätt i kraft. Detsamma gäller i fråga om de förpliktelser som följer av 2003 års fondprotokoll, till exempel skyldigheten att betala avgifter till den kompletterande oljeskadefonden. En sådan skyldighet kan alltså bara uppkomma på grund av en händelse som har inträffat efter lagens ikraftträdande.

Bestämmelsen omfattar också rättigheter och skyldigheter gentemot 1992 års oljeskadefond i fråga om händelser som inträffat före den nya lagens ikraftträdande. Detsamma gäller den kvardröjande skyldigheten för svenska oljemottagare att betala avgifter till 1971 års oljeskadefond med anledning av olyckor som har inträffat före den 15 maj 1998, det vill säga den dag då konventionen i övrigt upphörde att gälla för Sverige.

10.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

1 §

I denna lag avses med

olja: råolja och eldningsolja,

råolja: varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli lämplig för transport, och råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes” eller ”reconstituted crudes”),

eldningsolja: tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

1992 års fondkonvention: 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, 2003 års fondprotokoll: 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada

orsakad av förorening genom olja.

83

I paragrafen definieras vissa för lagen centrala begrepp. Bestämmelsen Prop. 2004/05:78 har ändrats dels genom att begreppet 1992 års fondkonvention har

införts, dels genom att tillägg gjorts för 2003 års fondprotokoll. Paragrafen har också ändrats i redaktionellt hänseende.

2 §

Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den mottagna oljemängden.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat som har tillträtt 1992 års fondkonvention eller 2003 års fondprotokoll.

I paragrafen regleras skyldigheten att lämna uppgifter om den mängd avgiftspliktig olja som tas emot här i landet. De överväganden som ligger bakom ändringarna redovisas i avsnitt 7.4.

I andra stycket har hänvisningen till 1971 års fondkonvention slopats och tillägg gjorts för 2003 års fondprotokoll. I övrigt har redaktionella ändringar genomförts.

Bestämmelserna i andra stycket innebär att uppgiftsskyldigheten inte bara omfattar olja som transporteras sjöledes till en svensk hamn eller en annan i Sverige belägen anläggning. Även olja som transporteras från utlandet på annat sätt än till sjöss omfattas, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat som har tillträtt något av de angivna internationella instrumenten.

10.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

      Bilaga
     
Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig internationell
för följande   överenskommelse
       
Internationella organ Fysiska personer    
       

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18 Internationella olje- ---

skadefonden, 1992 års internationella oljeskadefond och 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond

Konventionen den 18 december 1971 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, konventionen den 27 november 1992 om upprättandet av en

internationell fond för

84

ersättning av skada Prop. 2004/05:78
orsakad av förorening  

genom olja och protokollet den 16 maj 2003 till denna konvention.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Punkt 18 i bilagan har ändrats genom att 2003 års kompletterande oljeskadefond har tagits med i förteckningen över internationella organ. De överväganden som ligger bakom ändringen redovisas i avsnitt 7.5. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts.

Av artikel 16.3 i 2003 års fondprotokoll jämförd med artikel 34 i 1992 års fondkonvention följer att 2003 års kompletterande oljeskadefond skall ha rätt till skattefrihet med mera i samma utsträckning som 1992 års oljeskadefond. Den kompletterande oljeskadefonden har därför tagits med i den förteckning över internationella organ som bilagan innehåller.

10.4Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

10 kap.

Ersättning från de internationella oljeskadefonderna

11 §

Bestämmelser om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond och 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond finns i lagen (2005:000) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Paragrafen innehåller en upplysning om att det finns särskilda bestämmelser om rätt till ersättning från de internationella oljeskadefonderna. Bestämmelsen har ändrats för att återspegla Sveriges tillträde till 2003 års fondprotokoll och tillkomsten av den nya lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna. Rubriken till paragrafen har också ändrats för att återspegla dessa justeringar.

85

2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (2003 års fondprotokoll)

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992

The Contracting States to the present Protocol,

Bearing in mind the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter “the 1992 Liability Convention”),

Having considered the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter “the 1992 Fund Convention”),

Affirming the importance of maintaining the viability of the international oil pollution liability and compensation system,

Noting that the maximum compensation afforded by the 1992 Fund Convention might be insufficient to meet compensation needs in certain circumstances in some Contracting States to that Convention,

Recognizing that a number of Contracting States to the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions consider it necessary as a matter of urgency to make available additional funds for compensation through the creation of a supplementary scheme to which States may accede if they so wish,

2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

De stater som är parter i detta protokoll,

som erinrar om 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (nedan kallad ”1992 års ansvarighetskonvention”),

som har beaktat 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (nedan kallad ”1992 års fondkonvention”),

som bekräftar vikten av att vidmakthålla styrkan i det internationella ansvarighets- och ersättningssystemet för oljeskador, som konstaterar att det högsta ersättningsbelopp som tillhandahålls genom 1992 års fondkonvention kan vara otillräckligt för att möta ersättningsbehoven under vissa omständigheter i vissa av de stater som är parter i den

konventionen,

som är medvetna om att ett antal stater som är parter i 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention anser att det är nödvändigt och brådskande att ställa till förfogande ytterligare medel för ersättning genom att inrätta ett kompletterande system som staterna kan ansluta sig till om de så önskar,

86

Believing   that   the som är av uppfattningen att det Prop. 2004/05:78
supplementary scheme should kompletterande systemet bör syfta Bilaga 1
seek to ensure that victims of oil till att garantera att de som drabbas  
pollution damage are compensated av skada orsakad av förorening  
in full for their loss or damage and genom olja får full ersättning för  
should also alleviate the förlust eller skada; det bör också  
difficulties faced by victims in lindra de svårigheter som skade-  
cases where there is a risk that the lidande möter i de fall då det finns  
amount of compensation available en risk för att det ersättnings-  
under the 1992 Liability and 1992 belopp som är tillgängligt enligt  
Fund Conventions will be 1992 års ansvarighetskonvention  
insufficient to pay established och 1992 års fondkonvention är  
claims in full and that as a otillräckligt för full ersättning av  
consequence the International Oil styrkta fordringar, och att 1992 års  
Pollution Compensation Fund, internationella oljeskadefond, som  
1992, has decided provisionally en följd av detta, provisoriskt  
that it will pay only a proportion beslutat att den endast kommer att  
of any established claim,     betala ut en andel av varje styrkt  
              fordran,            
Considering that accession to som anser att möjligheten att  
the supplementary scheme will be ansluta sig till det kompletterande  
open only to Contracting States to systemet skall stå öppen endast för  
the 1992 Fund Convention,   stater som är parter i 1992 års  
              fondkonvention,          
Have agreed as follows:   har kommit   överens om  
              följande.            
General provisions       Allmänna bestämmelser      
Article 1           Artikel 1            
For the purposes of this I detta protokoll avses med:    
Protocol:                          
1. “1992 Liability Convention” 1. 1992 års ansvarighetskon-  
means   the   International vention: 1992 års internationella  
Convention on Civil Liability for konvention om ansvarighet för  
Oil Pollution Damage, 1992;   skada orsakad av förorening  
              genom olja.          
2. “1992 Fund Convention” 2. 1992 års fondkonvention:  
means   the   International 1992 års internationella kon-  
Convention on the Establishment vention om upprättandet av en  
of an International Fund for internationell fond för ersättning  
Compensation for Oil Pollution av skada orsakad av förorening  
Damage, 1992;         genom olja.          
3. “1992 Fund” means the 3. 1992 års fond: 1992 års  
International Oil   Pollution internationella   oljeskadefond,  
Compensation Fund,   1992, upprättad genom 1992 års  
established under the 1992 Fund fondkonvention.          
Convention;                        
4. “Contracting State” means a 4. fördragsslutande stat: en stat  
Contracting State to this Protocol, som är part i detta protokoll, om  

87

unless stated otherwise;

5.When provisions of the 1992 Fund Convention are incorporated by reference into this Protocol, “Fund” in that Convention means “Supplementary Fund”, unless stated otherwise;

6.“Ship”, “Person”, “Owner”, “Oil”, “Pollution Damage”, “Preventive Measures” and “Incident” have the same meaning as in Article I of the 1992 Liability Convention;

7.“Contributing Oil”, “Unit of Account”, “Ton”, “Guarantor” and “Terminal installation” have the same meaning as in Article 1 of the 1992 Fund Convention, unless stated otherwise;

8.“Established claim” means a claim which has been recognised by the 1992 Fund or been accepted as admissible by decision of a competent court binding upon the 1992 Fund not subject to ordinary forms of review and which would have been fully compensated if the limit set out in Article 4(4), of the 1992 Fund Convention had not been applied to that incident;

9.“Assembly” means the Assembly of the International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003, unless otherwise indicated;

10.“Organization” means the International Maritime Organization;

11.“Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization.

Article 2

1. An International Supplementary Fund for compensation for pollution damage, to be named “The International Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003” (hereinafter “the Supplementary Fund”), is hereby

inte annat anges.

5.När bestämmelser i 1992 års fondkonvention införlivas med detta protokoll genom hänvisning skall med fond i den konventionen avses kompletterande fond, om inte annat anges.

6.Fartyg, person, ägare, olja, skada genom förorening, förebyggande åtgärder och olycka har samma betydelse som i artikel I i 1992 års ansvarighetskonvention.

7.Avgiftspliktig olja, beräkningsenhet, ton, garant och terminal har samma betydelse som

iartikel 1 i 1992 års fondkonvention, om inte annat anges.

8.styrkt fordran: en fordran som har godkänts av 1992 års fond, eller godtagits genom ett för 1992 års fond bindande beslut av behörig domstol vilket inte längre kan överklagas med ordinära rättsmedel, och som skulle ha ersatts fullt ut om inte den gräns som anges i artikel 4.1 i 1992 års fondkonvention hade tillämpats för den aktuella olyckan.

9.församling: församlingen för 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond, om inte annat anges.

10.organisation: Internationella sjöfartsorganisationen.

11.generalsekreterare: organisationens generalsekreterare.

Artikel 2

1. En internationell kompletterande fond för ersättning av skada genom förorening, som skall heta ”2003 års internationella kompletterande oljeskadefond” (nedan kallad ”den kompletterande fonden”) upprättas härmed.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

88

established.

2. The Supplementary Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal person capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Each Contracting State shall recognise the Director of the Supplementary Fund as the legal representative of the Supplementary Fund.

Article 3

This Protocol shall apply exclusively:

(a) to pollution damage caused:

(i)in the territory, including the territorial sea, of a Contracting State, and

(ii)in the exclusive economic zone of a Contracting State, established in accordance with international law, or, if a Contracting State has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its

territorial sea is measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.

Supplementary compensation

Article 4

1. The Supplementary Fund shall pay compensation to any person suffering pollution damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for an established

Prop. 2004/05:78 2. Den kompletterande fonden Bilaga 1

skall i varje fördragsslutande stat erkännas som juridisk person med behörighet enligt lagen i den staten att förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter samt att vara part i rättegång inför domstol i denna stat. Varje fördragsslutande stat skall erkänna den kompletterande fondens direktör som ställföreträdare för den kompletterande fonden.

Artikel 3

Detta protokoll gäller endast

a) skada genom förorening som har uppkommit

i)inom en fördragsslutande stats territorium, inbegripet dess territorialvatten, och

ii)inom en fördragsslutande stats exklusiva ekonomiska zon, som fastställts i enlighet med folkrättens regler, eller, om en fördragsslutande stat inte har fastställt någon sådan zon, inom ett område utanför och angränsande till den statens territorialvatten, vilket har bestämts av den staten i enlighet med folkrättens regler och vilket inte sträcker sig längre ut än 200 sjömil från de baslinjer varifrån statens territorialvatten mäts,

b) förebyggande åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra eller begränsa sådan skada.

Kompletterande ersättning

Artikel 4

1. Den kompletterande fonden skall betala ersättning till var och en som har lidit skada genom förorening, om denna person inte har kunnat få full ersättning för en

styrkt fordran beträffande sådan

89

claim for such damage under the terms of the 1992 Fund Convention, because the total damage exceeds, or there is a risk that it will exceed, the applicable limit of compensation laid down in Article 4(4) of the 1992 Fund Convention in respect of any one incident.

2.(a) The aggregate amount of compensation payable by the Supplementary Fund under this Article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount together with the amount of compensation actually paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention within the scope of application of this Protocol shall not exceed 750 million units of account.

(b) The amount of 750 million units of account mentioned in paragraph 2(a) shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date determined by the Assembly of the 1992 Fund for conversion of the maximum amount payable under the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions.

3.Where the amount of established claims against the Supplementary Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 2, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Protocol shall be the same for all claimants.

4.The Supplementary Fund shall pay compensation in respect of established claims as defined in Article 1(8), and only in respect of

skada enligt 1992 års fondkonvention, på grund av att de sammanlagda skadorna överstiger, eller riskerar att överstiga, den tillämpliga ersättningsgränsen enligt artikel 4.4 i 1992 års fondkonvention för en och samma olycka.

2. a) Det sammanlagda ersättningsbelopp som den kompletterande fonden skall betala enligt denna artikel är för en och samma olycka begränsat så att summan av detta belopp och det ersättningsbelopp som faktiskt har betalats enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention inom tillämpningsområdet för detta protokoll inte överstiger 750 miljoner beräkningsenheter.

b) Det belopp om 750 miljoner beräkningsenheter som anges i punkt 2 a skall räknas om till inhemsk valuta på grundval av det värde valutan hade i förhållande till den särskilda dragningsrätten den dag som fastställs av församlingen för 1992 års fond för omräkning av det högsta ersättningsbelopp som får betalas enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention.

3.Om summan av styrkta fordringar mot den kompletterande fonden överstiger det sammanlagda ersättningsbelopp som får betalas enligt punkt 2, skall det tillgängliga beloppet fördelas så att förhållandet mellan varje styrkt fordran och det ersättningsbelopp som fordringsägaren faktiskt erhåller enligt detta protokoll är detsamma för alla fordringsägare.

4.Den kompletterande fonden skall betala ersättning för styrkta fordringar enligt definitionen i artikel 1.8, och endast för sådana

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

90

such claims. fordringar. Prop. 2004/05:78
    Bilaga 1
Article 5 Artikel 5  

The Supplementary Fund shall pay compensation when the Assembly of the 1992 Fund has considered that the total amount of the established claims exceeds, or there is a risk that the total amount of established claims will exceed the aggregate amount of compensation available under Article 4(4) of the 1992 Fund Convention and that as a consequence the Assembly of the 1992 Fund has decided provisionally or finally that payments will only be made for a proportion of any established claim. The Assembly of the Supplementary Fund shall then decide whether and to what extent the Supplementary Fund shall pay the proportion of any established claim not paid under the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention.

Den kompletterande fonden skall betala ersättning när församlingen för 1992 års fond har funnit att det sammanlagda beloppet av styrkta fordringar överstiger, eller att det föreligger risk för att det sammanlagda beloppet av styrkta fordringar kommer att överstiga, det ersättningsbelopp som finns tillgängligt enligt artikel 4.4 i 1992 års fondkonvention och att församlingen för 1992 års fond, som en följd av detta, har beslutat interimistiskt eller slutligt att utbetalningar endast kommer att göras för en del av varje styrkt fordran. Den kompletterande fondens församling skall därefter besluta huruvida och i vilken utsträckning den kompletterande fonden skall betala den del av en styrkt fordran som inte har ersatts enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention.

Article 6

1.Subject to Article 15(2) and (3), rights to compensation against the Supplementary Fund shall be extinguished only if they are extinguished against the 1992 Fund under Article 6 of the 1992 Fund Convention.

2.A claim made against the 1992 Fund shall be regarded as a claim made by the same claimant against the Supplementary Fund.

Article 7

1. The provisions of Article 7(1), (2), (4), (5) and (6) of the 1992 Fund Convention shall apply

Artikel 6

1.Om inte annat följer av artikel 15.2 och 15.3 upphör rätten till ersättning från den kompletterande fonden endast om rätten har upphört i förhållande till 1992 års fond enligt artikel 6 i 1992 års fondkonvention.

2.En fordran som riktas mot 1992 års fond skall betraktas som en fordran framställd av samma fordringsägare mot den kompletterande fonden.

Artikel 7

1. Bestämmelserna i artikel 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 och 7.6 i 1992 års

fondkonvention skall tillämpas i

91

to actions for compensation brought against the Supplementary Fund in accordance with Article 4(1) of this Protocol.

2.Where an action for compensation for pollution damage has been brought before a court competent under Article IX of the 1992 Liability Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional competence over any action against the Supplementary Fund for compensation under the provisions of Article 4 of this Protocol in respect of the same damage. However, where an action for compensation for pollution damage under the 1992 Liability Convention has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Liability Convention but not to this Protocol, any action against the Supplementary Fund under Article 4 of this Protocol shall at the option of the claimant be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State to this Protocol competent under Article IX of the 1992 Liability Convention.

3.Notwithstanding paragraph 1, where an action for compensation for pollution damage against the 1992 Fund has been brought before a court in a Contracting State to the 1992 Fund Convention but not to this Protocol, any related action against the Supplementary Fund shall, at the option of the claimant, be brought either before a court of the State where the Supplementary Fund has its headquarters or before any court of a Contracting State competent under paragraph 1.

fråga om en talan om ersättning Prop. 2004/05:78
som har väckts mot den Bilaga 1
kompletterande fonden i enlighet  

med artikel 4.1 i detta protokoll.

2.Om en talan om ersättning för skada genom förorening har väckts mot fartygsägaren eller dennes garant vid en domstol som är behörig enligt artikel IX i 1992 års ansvarighetskonvention, är denna domstol med avseende på samma skada ensam behörig att pröva en talan mot den kompletterande fonden om ersättning enligt bestämmelserna i artikel 4 i detta protokoll. Om emellertid talan om ersättning för skada genom förorening har väckts enligt 1992 års ansvarighetskonvention vid en domstol i en stat som har tillträtt 1992 års ansvarighetskonvention men inte detta protokoll, skall en talan mot den kompletterande fonden enligt artikel 4 i detta protokoll enligt kärandens val väckas antingen vid en domstol i den stat där den kompletterande fonden har sitt säte eller vid en enligt artikel IX i 1992 års ansvarighetskonvention behörig domstol i en stat som har tillträtt detta protokoll.

3.Om en talan mot 1992 års fond om ersättning för skada genom förorening har väckts vid en domstol i en stat som är part i 1992 års fondkonvention men inte

idetta protokoll, skall, utan hinder av punkt 1, en anknytande talan mot den kompletterande fonden, efter kärandens val, väckas antingen vid en domstol i den stat där den kompletterande fonden har sitt säte eller vid en fördragsslutande stats domstol som är behörig enligt punkt 1.

92

    Prop. 2004/05:78
Article 8 Artikel 8 Bilaga 1

1.Subject to any decision concerning the distribution referred to in Article 4(3) of this Protocol, any judgment given against the Supplementary Fund by a court having jurisdiction in accordance with Article 7 of this Protocol, shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each Contracting State on the same conditions as are prescribed in Article X of the 1992 Liability Convention.

2.A Contracting State may apply other rules for the recognition and enforcement of judgments, provided that their effect is to ensure that judgments are recognised and enforced at least to the same extent as under paragraph 1.

Article 9

1.The Supplementary Fund shall, in respect of any amount of compensation for pollution damage paid by the Supplementary Fund in accordance with Article 4(1), of this Protocol, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or his guarantor.

2.The Supplementary Fund shall acquire by subrogation the rights that the person compensated by it may enjoy under the 1992 Fund Convention against the 1992 Fund.

3.Nothing in this Protocol shall prejudice any right of recourse or subrogation of the Supplementary Fund against persons other than

1.En dom som har meddelats mot den kompletterande fonden av en domstol som är behörig enligt artikel 7 i detta protokoll skall, om domen kan verkställas i den stat där den meddelades och där inte längre kan överklagas med ordinära rättsmedel, erkännas och verkställas i alla fördragsslutande stater under de förutsättningar som anges i artikel X i 1992 års ansvarighetskonvention samt med iakttagande av beslut om fördelningen enligt artikel 4.3 i detta protokoll.

2.En fördragsslutande stat får tillämpa andra bestämmelser om erkännande och verkställighet av domar, om tillämpningen av dessa bestämmelser leder till att domar erkänns och verkställs i minst samma utsträckning som i enlighet med punkt 1.

Artikel 9

1. Den kompletterande fonden inträder, såvitt avser belopp som den kompletterande fonden har betalat i ersättning för skada genom förorening enligt artikel 4.1 i detta protokoll, i den rätt som den som har fått sådan ersättning kan ha enligt 1992 års ansvarighetskonvention mot ägaren eller dennes garant.

2. Den kompletterande fonden inträder i den rätt som den som har fått ersättning från den kompletterande fonden kan ha enligt 1992 års fondkonvention mot 1992 års fond.

3. Bestämmelserna i detta protokoll inskränker inte den kompletterande fondens regress-

eller subrogationsrätt mot annan

93

those referred to in the preceding paragraphs. In any event the right of the Supplementary Fund to subrogation against such person shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation has been paid.

4. Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the Supplementary Fund which may exist, a Contracting State or agency thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Protocol.

Contributions

Article 10

1. Annual contributions to the Supplementary Fund shall be made in respect of each Contracting State by any person who, in the calendar year referred to in Article 11(2)(a) or (b), has received in total quantities exceeding 150,000 tons:

(a)in the ports or terminal installations in the territory of that State contributing oil carried by sea to such ports or terminal installations; and

(b)in any installations situated in the territory of that Contracting State contributing oil which has been carried by sea and discharged in a port or terminal installation of a non-Contracting State, provided that contributing oil shall only be taken into account by virtue of this subparagraph on first receipt in a Contracting State after its discharge in that non-Contracting State.

person än som avses i de föregående punkterna. Under alla förhållanden skall den kompletterande fondens subrogationsrätt mot en sådan person inte vara mindre förmånlig än den rätt som tillkommer en försäkringsgivare för den som erhållit ersättning.

4. Om en fördragsslutande stat eller en myndighet i en sådan stat enligt bestämmelser i nationell lag har betalat ersättning för skada genom förorening skall staten eller myndigheten inträda i den rätt som den som har fått ersättning skulle ha haft enligt detta protokoll. Detta får dock inte hindra att andra subrogations- eller regressrätter som kan finnas görs gällande mot den kompletterande fonden.

Avgifter

Artikel 10

1. Årsavgifter till den kompletterande fonden skall, i fråga om varje fördragsslutande stat, betalas av var och en som under det kalenderår som avses i artikel 11.2 a eller 11.2 b tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton

a)avgiftspliktig olja som transporterats till sjöss till en hamn eller en terminal inom den statens område, och

b)avgiftspliktig olja i en anläggning som är belägen inom den fördragsslutande statens område, om denna olja transporterats till sjöss och lossats

ien hamn eller en terminal i en stat som inte är fördragsslutande stat, varvid denna olja endast skall tas med i beräkningen enligt denna bestämmelse när den första gången tas emot i en fördragsslutande stat efter att ha lossats i en stat som inte är en fördragsslutande stat.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

94

2. The provisions of Article 10(2), of the 1992 Fund Convention shall apply in respect of the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund.

Article 11

1. With a view to assessing the amount of annual contributions due, if any, and taking account of the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:

(i) Expenditure

(a)costs and expenses of the administration of the Supplementary Fund in the relevant year and any deficit from operations in preceding years;

(b)payments to be made by the Supplementary Fund in the relevant year for the satisfaction of claims against the Supplementary Fund due under Article 4, including repayments on loans previously taken by the Supple-

mentary Fund for the satisfaction of such claims;

(ii) Income

(a)surplus funds from operations in preceding years, including any interest;

(b)annual contributions, if required to balance the budget;

(c)any other income.

2. The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied. On the basis of that decision, the Director of the Supplementary Fund shall, in respect of each Contracting State, calculate for each person referred to in Article 10, the amount of that person’s annual contribution:

(a) insofar as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(a) on

2.Bestämmelserna i artikel 10.2

i1992 års fondkonvention skall gälla i fråga om skyldigheten att betala avgifter till den kompletterande fonden.

Artikel 11

1. För att fastställa den årsavgift som, om årsavgifter skall utgå, skall betalas, skall församlingen med beaktande av nödvändigheten av att tillräckliga likvida medel finns, för varje kalenderår göra en beräkning i form av en budget av:

i) utgifter

a)kostnader och utgifter för den kompletterande fondens förvaltning under året samt eventuellt underskott från verksamheten under föregående år,

b)utbetalningar från den kompletterande fonden under året för betalning av fordringar mot den kompletterande fonden enligt artikel 4, däri inbegripet återbetalning av lån som tidigare har tagits upp av den kompletterande fonden för att betala sådana fordringar.

ii)inkomster

a)överskott från verksamheten under föregående år, däri

inbegripet eventuell ränta,

b)årsavgifter, om sådana erfordras för att balansera budgeten, och

c)andra inkomster.

2. Församlingen skall fastställa det sammanlagda beloppet av de avgifter som skall tas ut. På grundval av det beslutet skall den kompletterande fondens direktör för varje fördragsslutande stat beräkna den årsavgift som var och en som avses i artikel 10 skall betala,

a) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till betalning av fordringar som avses i punkt 1 i

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

95

the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the relevant State by such person during the preceding calendar year; and

(b) insofar as the contribution is for the satisfaction of payments referred to in paragraph 1(i)(b) on the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person during the calendar year preceding that in which the incident in question occurred, provided that State was a Contracting State to this Protocol at the date of the incident.

3.The sums referred to in paragraph 2 shall be arrived at by dividing the relevant total amount of contributions required by the total amount of contributing oil received in all Contracting States in the relevant year.

4.The annual contribution shall be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the Supplementary Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.

5.The Assembly may decide, under conditions to be laid down in the Financial Regulations of the Supplementary Fund, to make transfers between funds received in accordance with paragraph 2(a) and funds received in accordance with paragraph 2(b).

a, på grundval av ett bestämt Prop. 2004/05:78
belopp per ton avgiftspliktig olja Bilaga 1
som den avgiftsskyldige under  
föregående kalenderår mottagit i  
ifrågavarande stat, och    
b) i den utsträckning avgiften är  
avsedd att användas till betalning  
av fordringar som avses i punkt 1 i  
b, på grundval av ett bestämt  
belopp per ton avgiftspliktig olja  
som den avgiftsskyldige mottagit  
under kalenderåret före det då  
ifrågavarande olycka inträffade,  
om denna stat vid tidpunkten för  
olyckan var part i detta protokoll.  

3.De belopp som avses i punkt 2 erhålls genom att dela det sammanlagda avgiftsbelopp som erfordras med den sammanlagda mängden avgiftspliktig olja som mottagits i alla fördragsslutande stater under ifrågavarande år.

4.Årsavgiften förfaller till betalning enligt vad som bestäms i den kompletterande fondens interna föreskrifter. Församlingen får besluta om ett annat datum för betalningen.

5.Församlingen får besluta, enligt vad som fastställs i den kompletterande fondens ekonomiska föreskrifter, att överföra medel mellan de fonder som upprättats enligt punkt 2 a och 2 b.

Article 12

1.The provisions of Article 13 of the 1992 Fund Convention shall apply to contributions to the Supplementary Fund.

2.A Contracting State itself may assume the obligation to pay contributions to the Supplementary Fund in accordance with the procedure set out in Article 14 of the 1992 Fund Convention.

Artikel 12

1.Bestämmelserna i artikel 13 i 1992 års fondkonvention tillämpas på avgifter till den kompletterande fonden.

2.En fördragsslutande stat kan själv ta på sig skyldigheten att betala avgifter till den kompletterande fonden i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14 i 1992 års fondkonvention.

96

    Prop. 2004/05:78
Article 13 Artikel 13 Bilaga 1

1.Contracting States shall communicate to the Director of the Supplementary Fund information on oil receipts in accordance with Article 15 of the 1992 Fund Convention provided, however, that communications made to the Director of the 1992 Fund under Article 15(2), of the 1992 Fund Convention shall be deemed to have been made also under this Protocol.

2.Where a Contracting State does not fulfil its obligations to submit the communication referred to in paragraph 1 and this results in a financial loss for the Supplementary Fund, that Contracting State shall be liable to compensate the Supplementary Fund for such loss. The Assembly shall, on the recommendation of the Director of the Supplementary Fund, decide whether such compensation shall be payable by that Contracting State.

Article 14

1.Notwithstanding Article 10, for the purposes of this Protocol there shall be deemed to be a minimum receipt of 1 million tons of contributing oil in each Contracting State.

2.When the aggregate quantity of contributing oil received in a Contracting State is less than 1 million tons, the Contracting State shall assume the obligations that would be incumbent under this Protocol on any person who would be liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of oil received within the territory of that State in so far as no liable person exists for the aggregated quantity of oil received.

1.De fördragsslutande staterna skall underrätta direktören för den kompletterande fonden om mottagande av olja i enlighet med artikel 15 i 1992 års fondkonvention, varvid underrättelser till direktören för 1992 års fond enligt artikel 15.2 i 1992 års fondkonvention även skall anses ha lämnats enligt detta protokoll.

2.Om en fördragsslutande stat inte fullgör skyldigheten att lämna den underrättelse som avses i punkt 1 och detta resulterar i ekonomisk förlust för den kompletterande fonden, är den staten skyldig att ersätta den kompletterande fonden denna förlust. Församlingen skall efter rekommendation från den kompletterande fondens direktör besluta om en sådan ersättning skall betalas av den fördragsslutande staten.

Artikel 14

1. Utan hinder av artikel 10 skall vid tillämpningen av detta protokoll varje fördragsslutande stat anses ta emot minst en miljon ton avgiftspliktig olja.

2. Om den sammanlagda mängd avgiftspliktig olja som tas emot i en fördragsslutande stat understiger en miljon ton, skall de förpliktelser som skulle ha åvilat var och en som varit skyldig att bidra till den kompletterande fonden för olja som tagits emot inom den statens område, övertas av den fördragsslutande staten, i den utsträckning det inte finns någon person som är ansvarig för

den sammanlagda mängd olja som

97

Article 15

1.If in a Contracting State there is no person meeting the conditions of Article 10, that Contracting State shall for the purposes of this Protocol inform the Director of the Supplementary Fund thereof.

2.No compensation shall be paid by the Supplementary Fund for pollution damage in the territory, territorial sea or exclusive economic zone or area determined in accordance with Article 3(a)(ii), of this Protocol, of a Contracting State in respect of a given incident or for preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage, until the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund according to Article 13(1) and paragraph 1 of this Article have been complied with in respect of that Contracting State for all years prior to the occurrence of that incident.

The Assembly shall determine in the Internal Regulations the circumstances under which a Contracting State shall be considered as having failed to comply with its obligations.

3.Where compensation has been denied temporarily in accordance with paragraph 2, compensation shall be denied permanently in respect of that incident if the obligations to communicate to the Director of the Supplementary Fund under Article 13(1) and paragraph 1 of this Article, have not been complied with within one year after the Director of the Supplementary Fund has notified the Contracting State of its failure to report.

4.Any payments of

tas emot. Prop. 2004/05:78
  Bilaga 1
Artikel 15  

1.Om det i en fördragsslutande stat inte finns någon person som uppfyller kraven i artikel 10, skall den fördragsslutande staten, vid tillämpningen av detta protokoll, informera den kompletterande fondens direktör om detta.

2.Den kompletterande fonden skall inte betala ersättning för skada genom förorening inom en fördragsslutande stats territorium, territorialvatten eller exklusiva ekonomiska zon eller område som bestämts i enlighet med artikel 3 a

iii detta protokoll för en bestämd olycka eller för förebyggande åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra eller begränsa sådan skada, innan skyldigheten att underrätta den kompletterande fondens direktör i enlighet med artikel 13.1 och punkt 1 i denna artikel har fullgjorts av den fördragsslutande staten för alla år före denna olycka.

Församlingen skall i de interna föreskrifterna fastställa under vilka omständigheter en fördragsslutande stat skall anses ha brustit i sina skyldigheter.

3. Om ersättning har vägrats tillfälligt i enlighet med punkt 2, skall ersättning vägras slutligt i fråga om den olyckan om skyldigheterna att underrätta den kompletterande fondens direktör enligt artikel 13.1 och punkt 1 i denna artikel inte har fullgjorts inom ett år efter det att den kompletterande fondens direktör har underrättat den fördragsslutande staten om dess underlåtenhet att rapportera.

4. Alla avgifter som skall

98

contributions due to the Supplementary Fund shall be set off against compensation due to the debtor, or the debtor’s agents.

Organization and administration

Article 16

1.The Supplementary Fund shall have an Assembly and a Secretariat headed by a Director.

2.Articles 17 to 20 and 28 to 33 of the 1992 Fund Convention shall apply to the Assembly, Secretariat and Director of the Supplementary Fund.

3.Article 34 of the 1992 Fund Convention shall apply to the Supplementary Fund.

Article 17

1.The Secretariat of the 1992 Fund, headed by the Director of the 1992 Fund, may also function as the Secretariat and the Director of the Supplementary Fund.

2.If, in accordance with paragraph 1, the Secretariat and the Director of the 1992 Fund also perform the function of Secretariat and Director of the Supplementary Fund, the Supplementary Fund shall be represented, in cases of conflict of interests between the 1992 Fund and the Supplementary Fund, by the Chairman of the Assembly.

3.The Director of the Supplementary Fund, and the staff and experts appointed by the Director of the Supplementary Fund, performing their duties under this Protocol and the 1992 Fund Convention, shall not be regarded as contravening the provisions of Article 30 of the 1992 Fund Convention as applied by Article 16(2) of this Protocol

betalas till den kompletterande fonden skall räknas av från ersättning som skall betalas till gäldenären eller dennes företrädare.

Organisation och förvaltning

Artikel 16

1.Den kompletterande fonden skall ha en församling och ett sekretariat som leds av en direktör.

2.Artiklarna 17–20 och 28–33 i 1992 års fondkonvention skall tillämpas på församlingen, sekretariatet och den kompletterande fondens direktör.

3.Artikel 34 i 1992 års fondkonvention skall tillämpas på den kompletterande fonden.

Artikel 17

1.Sekretariatet för 1992 års fond, som leds av direktören för 1992 års fond, får också fungera som sekretariat och direktör för den kompletterande fonden.

2.Om sekretariatet och direktören för 1992 års fond också utför uppgifter enligt punkt 1 som sekretariat och direktör för den kompletterande fonden, skall den kompletterande fonden vid intressekonflikter mellan 1992 års fond och den kompletterande fonden företrädas av församlingens ordförande.

3.Den kompletterande fondens direktör samt den personal och de experter som den kompletterande fondens direktör har utsett, skall när de fullgör sina uppgifter enligt detta protokoll och 1992 års fondkonvention inte anses ha brutit mot bestämmelserna i artikel 30 i 1992 års fondkonvention, som de tillämpas genom artikel 16.2 i detta protokoll, när de fullgör sina

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

99

insofar as they discharge their duties in accordance with this Article.

4.The Assembly shall endeavour not to take decisions which are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1992 Fund. If differences of opinion with respect to common administrative issues arise, the Assembly shall try to reach a consensus with the Assembly of the 1992 Fund, in a spirit of mutual cooperation and with the common aims of both organizations in mind.

5.The Supplementary Fund shall reimburse the 1992 Fund all costs and expenses arising from administrative services performed by the 1992 Fund on behalf of the Supplementary Fund.

Transitional provisions

Article 18

1.Subject to paragraph 4, the aggregate amount of the annual contributions payable in respect of contributing oil received in a single Contracting State during a calendar year shall not exceed 20% of the total amount of annual contributions pursuant to this Protocol in respect of that calendar year.

2.If the application of the provisions in Article 11(2) and (3) would result in the aggregate amount of the contributions payable by contributors in a single Contracting State in respect of a given calendar year exceeding 20% of the total annual contributions, the contributions payable by all contributors in that State shall be reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 20% of the total annual

uppgifter i enlighet med denna artikel.

4.Församlingen skall sträva efter att inte fatta beslut som är oförenliga med beslut som har fattats av församlingen för 1992 års fond. Om olika meningar uppkommer rörande gemensamma förvaltningsfrågor skall församlingen söka nå enighet med 1992 års fonds församling i en anda av ömsesidigt samarbete och med de båda organisationernas gemensamma mål i åtanke.

5.Den kompletterande fonden skall till 1992 års fond återbetala alla kostnader och utgifter som 1992 års fond har haft för administrativa tjänster som den har utfört för den kompletterande fondens räkning.

Övergångsbestämmelser

Artikel 18

1.Om inte annat följer av punkt 4, skall det sammanlagda beloppet av årsavgifter för avgiftspliktig olja som har tagits emot i en enskild fördragsslutande stat under ett kalenderår inte överstiga 20 % av det totala beloppet av årsavgifter enligt detta protokoll för det kalenderåret.

2.Om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 11.2 och 11.3 leder till att det sammanlagda beloppet av avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i en enskild fördragsslutande stat för ett kalenderår överstiger 20 % av summan av årsavgifter, skall de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i den staten minskas proportionellt så att deras sammanlagda avgifter motsvarar 20 % av den totala summan av

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

100

contributions to the Supplementary Fund in respect of that year.

3.If the contributions payable by persons in a given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2, the contributions payable by persons in all other Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that the total amount of contributions payable by all persons liable to contribute to the Supplementary Fund in respect of the calendar year in question will reach the total amount of contributions decided by the Assembly.

4.The provisions in paragraphs 1 to 3 shall operate until the total quantity of contributing oil received in all Contracting States in a calendar year, including the quantities referred to in Article 14(1), has reached 1 000 million tons or until a period of 10 years after the date of entry into force of this Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

Final clauses

Article 19

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1.This Protocol shall be open for signature at London from 31 July 2003 to 30 July 2004.

2.States may express their consent to be bound by this Protocol by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification,

årsavgifter till den kompletterande Prop. 2004/05:78
fonden för det året. Bilaga 1

3.Om de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i en fördragsslutande stat skall minskas enligt punkt 2, skall de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i övriga fördragsslutande stater ökas proportionellt så att den totala summan av avgifter som skall betalas av de som är skyldiga att betala avgifter till den kompletterande fonden för kalenderåret i fråga kommer att uppgå till den summa av avgifter som har beslutats av församlingen.

4.Bestämmelserna i punkterna 1–3 skall tillämpas till dess att den totala mängden avgiftspliktig olja som har tagits emot i de fördragsslutande staterna under ett kalenderår, med de mängder som anges i artikel 14.1 inräknade, uppgår till 1 000 miljoner ton, dock längst till dess att tio år har gått från det att detta protokoll trädde i kraft.

Slutbestämmelser

Artikel 19

Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande och anslutning

1.Detta protokoll skall stå öppet för undertecknande i London från och med den 31 juli 2003 till och med den 30 juli 2004.

2.En stat får uttrycka sitt samtycke till att vara bunden av detta protokoll genom

a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, eller

b) undertecknande med förbehåll för ratifikation, god-

tagande eller godkännande följt av

101

acceptance or approval; or

(c) accession.

3.Only Contracting States to the 1992 Fund Convention may become Contracting States to this Protocol.

4.Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Secretary-General.

Article 20

Information on contributing oil

Before this Protocol comes into force for a State, that State shall, when signing this Protocol in accordance with Article 19(2)(a), or when depositing an instrument referred to in Article 19(4) of this Protocol, and annually thereafter at a date to be determined by the Secretary-General, communicate to the Secretary-General the name and address of any person who in respect of that State would be liable to contribute to the Supplementary Fund pursuant to Article 10 as well as data on the relevant quantities of contributing oil received by any such person in the territory of that State during the preceding calendar year.

Article 21

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force three months following the date on which the following requirements are fulfilled:

(a) at least eight States have signed the Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have deposited instruments of ratification, acceptance, approval

ratifikation, godtagande eller god- Prop. 2004/05:78
kännande, eller Bilaga 1
c) anslutning.  

3.Enbart stater som är parter i 1992 års fondkonvention får ansluta sig till detta protokoll.

4.Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning skall verkställas genom att ett formellt instrument för detta ändamål deponeras hos generalsekreteraren.

Artikel 20

Information om avgiftspliktig olja

En stat skall innan detta protokoll träder i kraft för staten, när den undertecknar protokollet i enlighet med artikel 19.2 a, eller deponerar ett instrument som avses i artikel 19.4 i detta protokoll, och därefter årligen den dag som generalsekreteraren bestämmer, underrätta generalsekreteraren om namn och adress på personer som i den staten är skyldiga att betala avgifter till den kompletterande fonden enligt artikel 10. Staten skall också lämna uppgift om de mängder avgiftspliktig olja som tagits emot av en sådan person inom den statens territorium under det närmast föregående kalenderåret.

Artikel 21

Ikraftträdande

1. Detta protokoll träder i kraft tre månader efter det att följande förutsättningar är uppfyllda:

a) När minst åtta stater har undertecknat protokollet utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, eller har deponerat sina ratifikations-,

godtagande-, godkännande- eller

102

or accession with the Secretary- General; and

(b) the Secretary-General has received information from the Director of the 1992 Fund that those persons who would be liable to contribute pursuant to Article 10 have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 450 million tons of contributing oil, including the quantities referred to in Article 14(1).

2.For each State which signs this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or which ratifies, accepts, approves or accedes to this Protocol, after the conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, the Protocol shall enter into force three months following the date of the deposit by such State of the appropriate instrument.

3.Notwithstanding paragraphs 1 and 2, this Protocol shall not enter into force in respect of any State until the 1992 Fund Convention enters into force for that State.

Article 22

First session of the Assembly

The Secretary-General shall convene the first session of the Assembly. This session shall take place as soon as possible after the entry into force of this Protocol and, in any case, not more than thirty days after such entry into force.

anslutningsinstrument hos general- Prop. 2004/05:78
sekreteraren.   Bilaga 1
b) När generalsekreteraren har  
fått information från direktören för  
1992 års fond om att de som är  
skyldiga att betala avgift enligt  
artikel 10 tog emot sammanlagt  
minst 450 miljoner ton avgifts-  
pliktig olja under det närmast  
föregående kalenderåret med de  

mängder som anges i artikel 14.1 inräknade.

2.För de stater som undertecknar detta protokoll utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, eller som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till detta protokoll efter det att villkoren i punkt 1 har uppfyllts, träder protokollet i kraft tre månader efter det att staten har deponerat vederbörligt instrument.

3.Utan hinder av punkterna 1 och 2 träder detta protokoll inte i kraft för en stat förrän 1992 års fondkonvention träder i kraft för den staten.

Artikel 22

Första mötet med församlingen

Generalsekreteraren skall sammankalla församlingens första möte. Mötet skall äga rum så snart som möjligt efter det att detta protokoll har trätt i kraft och i varje fall inte senare än trettio dagar efter ikraftträdandet.

103

Article 23

Revision and amendment

1.A conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be convened by the Organization.

2.The Organization shall convene a Conference of Contracting States for the purpose of revising or amending this Protocol at the request of not less than one third of all Contracting States.

Article 24

Amendment of compensation limit

1.Upon the request of at least one quarter of the Contracting States, any proposal to amend the limit of the amount of compensation laid down in Article 4(2)(a), shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.

2.Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.

3.All Contracting States to this Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.

4.Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one half of the Contracting

Artikel 23

Revision och ändring

1.Organisationen får sammankalla en konferens för att revidera eller ändra detta protokoll.

2.Organisationen skall sammankalla en sådan konferens med de fördragsslutande staterna för att revidera eller ändra detta protokoll om minst en tredjedel av dem begär det.

Artikel 24

Ändring av begränsningsbelopp

1.På begäran av minst en fjärdedel av de fördragsslutande staterna skall ett förslag till ändring av ansvarsgränserna enligt artikel 4.2 a genom generalsekreterarens försorg sändas till alla medlemmar i organisationen och till alla fördragsslutande stater.

2.Ett förslag till ändring som sänts enligt ovan skall senast inom sex månader från översändandet lämnas över till organisationens juridiska kommitté för övervägande.

3.Alla stater som är parter i detta protokoll har, oavsett om de är medlemmar i organisationen eller inte, rätt att delta i juridiska kommitténs förhandlingar för övervägande och antagande av ändringar.

4.Ändringar skall antas med två tredjedels majoritet av de fördragsslutande stater som är närvarande och som röstar i juridiska kommittén, med den ökning i antalet som föranleds av punkt 3, dock under förutsättning att minst hälften av

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

104

States shall be present at the time of voting.

5. When acting on a proposal to amend the limit, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and in particular the amount of damage resulting therefrom and changes in the monetary values.

6.(a) No amendments of the limit under this Article may be considered before the date of entry into force of this Protocol nor less than three years from the date of entry into force of a previous amendment under this Article;

(b)The limit may not be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in this Protocol increased by six per cent per year calculated on a compound basis from the date when this Protocol is opened for signature to the date on which the Legal Committee's decision comes into force;

(c)The limit may not be increased so as to exceed an amount which corresponds to the limit laid down in this Protocol multiplied by three.

7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of twelve months after the date of notification, unless within that period not less than one quarter of the States that were Contracting States at the time of the adoption of the amendment by the Legal Committee have communicated to the Organization that they do not accept the amendment, in which case the amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to

de fördragsslutande staterna är Prop. 2004/05:78 närvarande vid omröstningstillfäl- Bilaga 1

let.

5.När juridiska kommittén behandlar ett förslag till ändring av gränserna skall den ta hänsyn till inträffade olyckor och i synnerhet omfattningen av de skador som orsakats av dem samt till förändringar i penningvärdena.

6.a) Ändringar i gränserna med stöd av denna artikel får inte övervägas förrän detta protokoll har trätt i kraft och inte heller förrän tre år har förflutit från den dag en tidigare ändring med stöd av denna artikel har trätt i kraft,

b) Gränsen får inte höjas så att beloppet kommer att överstiga den gräns som lagts fast i detta protokoll ökat med sex procent per år, inklusive den procentuella höjningen från föregående år, räknat från och med den dag protokollet öppnades för undertecknande till och med den dag juridiska kommitténs beslut träder

ikraft.

c) Gränsen får inte höjas så att den med tre gånger överstiger den gräns som lagts fast i detta protokoll.

7. En ändring som har antagits i enlighet med punkt 4 skall av organisationen delges de fördragsslutande staterna. Ändringen skall anses godtagen när tolv månader har förflutit från underrättelsen om inte inom den tidsperioden minst en fjärdedel av de stater som var fördragsslutande stater då ändringen antogs av juridiska kommittén har underrättat organisationen om att de inte godtar ändringen. I sådant fall är ändringen förkastad och får ingen verkan.

8. En ändring som har godtagits

105

have been accepted in accordance with paragraph 7 shall enter into force twelve months after its acceptance.

9.All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Protocol in accordance with Article 26(1) and (2), at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.

10.When an amendment has been adopted by the Legal Committee but the twelve-month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later.

i enlighet med punkt 7 träder i Prop. 2004/05:78
kraft tolv månader efter det att den Bilaga 1
godtogs.  

9.Alla fördragsslutande stater är bundna av ändringen om de inte säger upp detta protokoll i enlighet med artikel 26.1 och 26.2, senast sex månader innan ändringen träder i kraft. En sådan uppsägning får verkan när ändringen träder i kraft.

10.En stat som blir fördragsslutande stat när juridiska kommittén har antagit en ändring men innan tolvmånadersperioden för dess godtagande har löpt ut, blir bunden av ändringen om den träder i kraft. En stat som blir fördragsslutande stat efter den perioden blir bunden av en ändring som har godtagits i enlighet med punkt 7. I de fall som anges i denna punkt blir en stat bunden av en ändring när den träder i kraft eller när protokollet träder i kraft för den staten, om detta sker senare.

Article 25

Protocols to the 1992 Fund Convention

1.If the limits laid down in the 1992 Fund Convention have been increased by a Protocol thereto, the limit laid down in Article 4(2)(a), may be increased by the same amount by means of the procedure set out in Article 24. The provisions of Article 24(6), shall not apply in such cases.

2.If the procedure referred to in paragraph 1 has been applied, any subsequent amendment of the limit

Artikel 25

Protokoll till 1992 års fondkonvention

1. Om de ansvarsgränser som fastställts i 1992 års fondkonvention har höjts genom ett protokoll till konventionen, får den ansvarsgräns som anges i artikel 4.2 a höjas med samma belopp med tillämpning av förfarandet i artikel 24. I sådana fall skall inte bestämmelserna i artikel 24.6 gälla.

2. Om det förfarande som punkt

1 hänvisar till har tillämpats, skall

en efterföljande ändring av den

106

laid down in Article 4(2), by application of the procedure in Article 24 shall, for the purpose of Article 24(6)(b) and (c), be calculated on the basis of the new limit as increased in accordance with paragraph 1.

Article 26

Denunciation

1.This Protocol may be denounced by any Contracting State at any time after the date on which it enters into force for that Contracting State.

2.Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary General.

3.A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary General.

4.Denunciation of the 1992 Fund Convention shall be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take effect on the date on which denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention takes effect according to Article 34 of that Protocol.

5.Notwithstanding a denunciation of the present Protocol by a Contracting State pursuant to this Article, any provisions of this Protocol relating to the obligations to make contributions to the Supplementary Fund with respect to an incident referred to in Article 11(2)(b), and occurring before the denunciation takes effect, shall continue to apply.

ansvarsgräns som har lagts fast i Prop. 2004/05:78
artikel 4.2 med användning av Bilaga 1
förfarandet i artikel 24, vid  
tillämpningen av artikel 24.6 b och  
24.6 c beräknas på grundval av de  
nya ansvarsgränser som höjts i  
enlighet med punkt 1.  

Artikel 26

Uppsägning

1.Detta protokoll får sägas upp av en fördragsslutande stat när som helst efter det att det har trätt i kraft för den fördragsslutande staten.

2.Uppsägning verkställs genom att ett instrument deponeras hos generalsekreteraren.

3.En uppsägning får verkan tolv månader efter deponeringen hos generalsekreteraren, eller den längre tidrymd som har angetts i uppsägningsinstrumentet.

4.En uppsägning av 1992 års fondkonvention skall anses innebära uppsägning av detta protokoll. En sådan uppsägning får verkan den dag då uppsägningen av 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års fondkonvention får verkan enligt artikel 34 i det protokollet.

5.Utan hinder av att en fördragsslutande stat säger upp detta protokoll i enlighet med denna artikel, skall bestämmelserna i protokollet om skyldigheter att betala avgifter till den kompletterande fonden fortsätta att gälla för sådana olyckor som avses

iartikel 11.2 b och som har inträffat innan uppsägningen träder i kraft.

107

Article 27

Extraordinary sessions of the Assembly

1.Any Contracting State may, within ninety days after the deposit of an instrument of denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of contributions for the remaining Contracting States, request the Director of the Supplementary Fund to convene an extraordinary session of the Assembly. The Director of the Supplementary Fund shall convene the Assembly to meet not later than sixty days after receipt of the request.

2.The Director of the Supplementary Fund may take the initiative to convene an extraordinary session of the Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instrument of denunciation, if the Director of the Supplementary Fund considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of contributions of the remaining Contracting States.

3.If the Assembly at an extraordinary session convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of contributions for the remaining Contracting States, any such State may, not later than one hundred and twenty days before the date on which the denunciation takes effect, denounce this Protocol with effect from the same date.

  Prop. 2004/05:78
Artikel 27 Bilaga 1
Extra möten med församlingen  

1.Inom nittio dagar efter deponeringen av ett uppsägningsinstrument får varje fördragsslutande stat som anser att uppsägningen kommer att leda till en betydande höjning av avgifterna för de kvarvarande fördragsslutande staterna, begära att direktören för den kompletterande fonden sammankallar ett extra möte med församlingen. Direktören skall sammankalla församlingen att mötas inom sextio dagar från det att han tog emot denna begäran.

2.Direktören för den kompletterande fonden får på eget initiativ sammankalla församlingen till ett extra möte som skall hållas inom sextio dagar efter deponeringen av ett uppsägningsinstrument, om direktören för den kompletterande fonden anser att uppsägningen kommer att leda till en betydande höjning av avgifterna för de kvarvarande fördragsslutande staterna.

3.Om församlingen vid ett extra möte som sammankallats enligt punkterna 1 och 2 fastställer att uppsägningen kommer att leda till en betydande höjning av avgifterna för de kvarvarande fördragsslutande staterna, får var och en av dessa stater senast 120 dagar före den dag då uppsägningen får verkan säga upp detta protokoll med verkan från samma dag.

108

Article 28

Termination

1.This Protocol shall cease to be in force on the date when the number of Contracting States falls below seven or the total quantity of contributing oil received in the remaining Contracting States, including the quantities referred to in Article 14(1), falls below 350 million tons, whichever occurs earlier.

2.States which are bound by this Protocol on the day before the date it ceases to be in force shall enable the Supplementary Fund to exercise its functions as described in Article 29 and shall, for that purpose only, remain bound by this Protocol.

Article 29

Winding up of the Supplementary Fund

1. If this Protocol ceases to be in force, the Supplementary Fund shall nevertheless:

(a)meet its obligations in respect of any incident occurring before the Protocol ceased to be in force;

(b)be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under paragraph 1(a), including expenses for the administration of the Supplementary Fund necessary for this purpose.

2. The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the Supplementary Fund, including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have

Artikel 28

Upphörande

1.Detta protokoll upphör att gälla när antalet fördragsslutande stater understiger sju, eller när den totala mängden av avgiftspliktig olja som tagits emot i de kvarvarande fördragsslutande staterna, med de mängder som anges i artikel 14 inräknade, understiger 350 miljoner ton, om detta inträffar tidigare.

2.Stater som är bundna av detta protokoll dagen innan det upphör att gälla skall möjliggöra för den kompletterande fonden att utöva sina funktioner enligt artikel 29 och förblir endast för detta ändamål bundna av detta protokoll.

Artikel 29

Avveckling av den kompletterande fonden

1.Om detta protokoll upphör att gälla skall den kompletterande fonden dock

a) infria sina förpliktelser för de olyckor som har inträffat innan protokollet upphörde att gälla, och b) få utöva sin rätt till avgifter i den utsträckning som dessa avgifter är nödvändiga för att infria de förpliktelser som avses i a, inklusive de förvaltningskostnader som är nödvändiga för

detta ändamål.

2.Församlingen skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avveckla den kompletterande fonden, inklusive en rättvis fördelning av resterande tillgångar bland dem som har betalat avgifter till fonden.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

109

contributed to the Supplementary Fund.

3. For the purposes of this Article the Supplementary Fund shall remain a legal person.

Article 30

Depositary

1.This Protocol and any amendments accepted under Article 24 shall be deposited with the Secretary-General.

2.The Secretary-General shall:

(a) inform all States which have

signed or acceded to this Protocol of:

(i)each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof;

(ii)the date of entry into force of this Protocol;

(iii)any proposal to amend the limit of the amount of compensation which has been made in accordance with Article 24(1);

(iv)any amendment which has been adopted in accordance with Article 24(4);

(v)any amendment deemed to have been accepted under Article 24(7), together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 8 and 9 of that Article;

(vi)the deposit of an instrument of denunciation of this Protocol together with the date of the deposit and the date on which it takes effect;

(vii)any communication called for by any Article in this Protocol;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Signatory States and to all States which accede to the Protocol.

3. Den kompletterande fonden skall förbli en juridisk person i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 30

Depositarie

1.Detta protokoll och de ändringar som godtagits i enlighet med artikel 24 skall deponeras hos generalsekreteraren.

2.Generalsekreteraren skall

a) informera alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till detta protokoll om

i)varje nytt undertecknande eller ny deponering av ett instrument samt dagen för detta,

ii)dagen för ikraftträdandet av detta protokoll,

iii)ett förslag om ändring av gränsen för ersättningsbeloppet som har väckts i enlighet med artikel 24.1,

iv)en ändring som har antagits i enlighet med artikel 24.4,

v)en ändring som anses ha godtagits med stöd av artikel 24.7, samt den dag då ändringen träder i kraft enligt punkterna 8 och 9 i den artikeln,

vi)deponering av ett uppsägningsinstrument som rör detta protokoll samt dagen för deponeringen och den dag då uppsägningen får verkan,

vii)en underrättelse som krävs enligt någon av artiklarna i detta protokoll,

b) översända bestyrkta kopior av detta protokoll till alla stater som har undertecknat det och till alla stater som ansluter sig till detta protokoll.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 1

110

3. As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the Secretary- General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 31

Languages

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

Done at London this sixteenth day of May, two thousand and three.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.

3. Så snart som detta protokoll Prop. 2004/05:78
träder i kraft skall general- Bilaga 1
sekreteraren överlämna texten till  
Förenta nationernas sekretariat för  
registrering och offentliggörande i  
enlighet med artikel 102 i Förenta  
nationernas stadga.  

Artikel 31

Språk

Detta protokoll är upprättat i ett enda original på arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Som skedde i London den 16 maj 2003.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll.

111

Resolution om en översyn av det internationella ansvarighets- och ersättningssystemet för oljeskador

Vid diplomatkonferensen den 12–16 maj 2003 i den Internationella sjöfartsorganisationen antogs i samband med 2003 års protokoll till 1992 års fondkonvention en resolution angående en översyn av det internationella ansvarighets- och ersättningssystemet för oljeskador till sjöss av följande innehåll.

”Diplomatkonferensen,

som har antagit 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (i det följande benämnt ”Protokollet”) i syfte att upprätta 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond (i det följande benämnd ”den kompletterande oljeskadefonden”),

som erinrar om det mandat som utfärdats av församlingen i 1992 års internationella oljeskadefond (i det följande benämnd ”1992 års fondförsamling”) rörande behovet av och möjligheterna till ytterligare förbättringar av det internationella ersättningssystem som tillskapats av 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (i det följande benämnd 1992 års ansvarighetskonvention) och 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (i det följande benämnd 1992 års fondkonvention),

som konstaterar att de stater som är parter i 1992 års fondkonvention också är parter i 1992 års ansvarighetskonvention (i det följande samfällt benämnda ”1992 års konventioner”),

som är medvetna om att 1992 års konventioner antogs för att skapa enhetliga internationella regler och förfaranden för avgörande av frågor om ansvarighet och att tillhandahålla rimlig ersättning i sådana fall,

som inser behovet av att tillförsäkra att skälig och effektiv ersättning finns omedelbart tillgänglig för personer som lider skada som härrör från olyckor i samband med sjötransport av beständig olja som last i fartyg,

som är uppmärksamma på de pågående undersökningarna som genomförs av 1992 års fondförsamling av kostnaderna för oljeutsläpp och förhållandet mellan fartygsägarens ansvar och bidrag från oljemottagare,

1.anmodar 1992 års fondförsamling att fortsätta att överväga förbättringar av 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention,

2.tillråder alla stater som är parter i 1992 års ansvarighetskonvention och i 1992 års fondkonvention att ge hög prioritet åt det pågående arbetet med inriktning på en övergripande revidering av 1992 års konventioner, och

3.anmodar den Internationella sjöfartsorganisationen att överväga resultatet av överläggningarna i 1992 års fondförsamling och att vidta de lämpliga åtgärder som krävs.”

Prop. 2004/05:78

Bilaga 2

112

Sammanfattning av departementspromemorian Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss (Ds 2004:23)

I denna promemoria behandlas vissa frågor om ersättning vid oljeskador som orsakas genom utsläpp från tankfartyg. Regler om ersättning för sådana skador finns redan i dag i 10 kap. sjölagen (1994:1009) och i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden. Dessa bestämmelser grundar sig dels på 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, dels på 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Sverige är part i båda konventionerna.

Ersättning för oljeskador betalas enligt dessa regler i första hand av ägaren av det tankfartyg från vilket det skadeorsakande oljeutsläppet har skett. Fartygsägarens ansvar är begränsat till ett belopp som bestäms av fartygets bruttotonnage. En skadelidande som inte kunnat få full ersättning från fartygsägaren kan få ytterligare ersättning från 1992 års oljeskadefond. Sammanlagt finns enligt båda dessa steg ett belopp om 203 miljoner särskilda dragningsrätter (cirka 2,3 miljarder kr) tillgängligt för ersättning till skadelidande.

Vid en diplomatkonferens i den Internationella sjöfartsorganisationen i maj 2003 antogs 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Genom protokollet upprättas 2003 års kompletterande oljeskadefond. Den kompletterande oljeskadefonden skall tillhandahålla ersättning när den ersättning som betalas av fartygsägaren och 1992 års oljeskadefond inte räcker till full täckning av skadorna. Sammanlagt kommer enligt dessa tre steg ett belopp om 750 miljoner särskilda dragningsrätter (cirka 8,2 miljarder kr) att finnas tillgängligt för ersättning åt skadelidande som drabbas av oljeskador.

I promemorian föreslås att Sverige skall tillträda 2003 års fondprotokoll. Vidare föreslås att lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden ersätts av en ny lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna. Promemorian innehåller också förslag till de övriga lagändringar som föranleds av ett tillträde till 2003 års fondprotokoll.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 3

113

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Som lag här i landet skall gälla originaltexterna av

1.bestämmelserna i artiklarna 1–13 och 36 ter i den i London den 27 november 1992 antagna konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, med de ändringar som har gjorts genom den i Internationella sjöfartsorganisationen den 18 oktober 2000 antagna resolutionen om ändringar i konventionens ansvarsbelopp (1992 års fondkonvention), och

2.bestämmelserna i artiklarna 1–12, 15 och 18 i det i London den 16 maj 2003 antagna protokollet till 1992 års fondkonvention (2003 års fondprotokoll).

Detta gäller dock inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser.

Originaltexterna skall ha samma giltighet. Den engelska originaltexten av 1992 års fondkonvention i angivna delar samt av resolutionen och 2003 års fondprotokoll i angivna delar finns tillsammans med svenska översättningar intagna som bilaga 1–4 till denna lag.

Oljeskadefondernas regressrätt

2 § Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i ersättning enligt artikel 4 i 1992 års fondkonvention eller som 2003 års kompletterande oljeskadefond har betalat enligt artikel 4 i 2003 års fondprotokoll, får respektive fond kräva åter av en person som anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e–g sjölagen (1994:1009) endast under de förutsättningar som anges i dessa lagrum. I övrigt får fonderna kräva åter ett belopp som de har betalat i ersättning av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

Behörig domstol

3 § Talan om ersättning för en skada genom förorening, som enligt artikel 7.1 eller 7.3 i 1992 års fondkonvention eller enligt artikel 7 i 2003 års fondprotokoll får tas upp i Sverige, väcks vid den domstol som enligt 21 kap. 5 § sjölagen (1994:1009) är behörig att ta upp en talan mot fartygets ägare i anledning av samma olycka.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 4

114

Underrättelse om rättegång

4 § I fråga om underrättelser som avses i artikel 7.6 i 1992 års fondkonvention och i artikel 7.1 i 2003 års fondprotokoll skall bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om kungörande av rättegång tillämpas.

Erkännande och verkställighet av dom

5 § Vid verkställighet enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention av en dom i ett mål om ersättning för skada genom förorening tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009).

Bestämmelserna i 21 kap. 6 § sjölagen gäller också vid verkställighet enligt artikel 8 i 2003 års fondprotokoll av en dom i mål om ersättning för skada genom förorening. Har domen meddelats av en domstol i en stat som är bunden av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, gäller dock detta endast om en tillämpning av förordningen skulle innebära att erkännande och verkställighet vägras i större utsträckning än som följer av 21 kap. 6 § sjölagen.

Beräkningsenheter

6 § I artiklarna 4 och 12 i 1992 års fondkonvention samt i artikel 4 i 2003 års fondprotokoll avses med beräkningsenheter de av Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

2. I fråga om händelser som har inträffat före ikraftträdandet skall äldre lag tillämpas.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 4

115

Förslag till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja skall ha följande lydelse.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 4

Nuvarande lydelse

Med olja avses i denna lag råolja och eldningsolja.

Med råolja avses varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli tjänlig för transport. I uttrycket inbegripes också råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes”) eller ”reconstituted crudes”).

Med eldningsolja avses tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare.

Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag avses med

olja: råolja och eldningsolja,

råolja: varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli lämplig för transport och råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har

tillsatts vissa destillations-
produkter (ibland benämnda
”spiked crudes” eller
”reconstituted crudes”),  
eldningsolja: tunga destillat

eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

1971 års fondkonvention: den i Bryssel den 18 december 1971 antagna konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja,

1992 års fondkonvention: den i London den 27 november 1992 antagna konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja,

2003 års fondprotokoll: det i

London den 16 maj 2003 antagna

116

Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den oljemängd som han har tagit emot.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat, som har tillträtt den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja eller som har tillträtt 1992 års ändringsprotokoll till konventionen.

protokollet till 1992 års Prop. 2004/05:78
fondkonvention.   Bilaga 4

2 §

Den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen, skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den mottagna oljemängden.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat, som har tillträtt

a)1971 års fondkonvention,

b)1992 års fondkonvention eller

c)2003 års fondprotokoll.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

117

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall6 skall ha följande lydelse.

    Bilaga7
   
Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig internationell
för följande   överenskommelse
     
Internationella organ Fysiska personer  
     

Prop. 2004/05:78

Bilaga 4

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18 Internationella --- Konventionen den 18
oljeskadefonden, 1992 december 1971 om
års internationella upprättandet av en
oljeskadefond och internationell fond för
2003 års inter– ersättning av skada
nationella komplett- orsakad av förorening
erande oljeskadefond genom olja, konven-
      tionen den 27 novem-
      ber 1992 om upprätt-
      andet av en inter-
      nationell fond för
      ersättning av skada
      orsakad av förorening
      genom olja   och
      protokollet den 16 maj
      2003 till denna
      konvention.    

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer

6 Lagen omtryckt 1994:717.  
7 Senaste lydelse 2002:621 (jfr 2002:622). 118

Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 11 § och rubriken närmast före 10 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse
      10 kap.
Ersättning från 1992 års Ersättning från de internationella
internationella oljeskadefond oljeskadefonderna
      11 §8

Om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond finns bestämmelser i lagen

(1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

Om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond och 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond finns bestämmelser i lagen

(2004:000) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

8 Senaste lydelse 1995:1081 (jfr 1996:11).

Prop. 2004/05:78

Bilaga 4

119

Förteckning över remissinstanser

Prop. 2004/05:78

Bilaga 5

Justitiedepartementets promemoria Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss, Ds 2004:23, har remitterats till Hovrätten för Nedre Norrland, Malmö tingsrätt, Justitiekanslern, Sveriges dispaschör, Kustbevakningen, Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Räddningsverket, Skatteverket, Turistdelegationen, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Fiskares Riksförbund, Institutet för sjö- och annan transporträtt, Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Greenpeace, Sveriges Ornitologiska Förening, Svenska sjörättsföreningen, Sveriges Redareförening, Sjöassuradörernas förening, Sveriges ångfartygs assurans förening (The Swedish Club) och Svenska Petroleum Institutet (SPI).

120

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

Härigenom föreskrivs följande.

Internationella bestämmelser som skall gälla som svensk lag

1 § Som svensk lag skall gälla originaltexterna av

1. bestämmelserna i artiklarna 1–13 och 36 ter i konventionen den 27 november 1992 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, med de ändringar som har gjorts genom resolutionen den 18 oktober 2000 om ändringar i konventionens ansvarsbelopp (1992 års fondkonvention), och

2. bestämmelserna i artiklarna 1–12, 15 och 18 i protokollet den 16 maj 2003 till 1992 års fondkonvention (2003 års fondprotokoll).

Detta gäller dock inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser.

Den engelska originaltexten av 1992 års fondkonvention och 2003 års fondprotokoll i de delar som anges i första stycket finns tillsammans med svenska översättningar intagna som bilaga 1–4 till denna lag. Originaltexterna skall ha samma giltighet.

Oljeskadefondernas regressrätt

2 § Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i ersättning enligt artikel 4 i 1992 års fondkonvention eller som 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond har betalat enligt artikel 4 i 2003 års fondprotokoll, får respektive fond kräva åter av en person som anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e–g sjölagen (1994:1009) endast under de förutsättningar som anges i dessa lagrum. I övrigt får fonderna kräva åter ett utbetalat ersättningsbelopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal.

Behörig domstol

3 § Talan om ersättning för oljeskada, som enligt artikel 7.1 eller 7.3 i 1992 års fondkonvention eller enligt artikel 7 i 2003 års fondprotokoll får tas upp i Sverige, skall väckas vid den domstol som enligt 21 kap. 5 § sjölagen (1994:1009) är behörig att ta upp talan mot fartygets ägare i anledning av samma olycka.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 6

121

Underrättelse om rättegång Prop. 2004/05:78
4 § I fråga om underrättelser som avses i artikel 7.6 i 1992 års Bilaga 6
fondkonvention och i artikel 7.1 i 2003 års fondprotokoll skall  
bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om kungörande  
av rättegång tillämpas.  
Erkännande och verkställighet av dom  
5 § Vid erkännande och verkställighet av en dom mot 2003 års  
internationella kompletterande oljeskadefond skall rådets förordning  
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och  
om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område  
(Bryssel I-förordningen) tillämpas, om domen har meddelats i en stat där  
förordningen gäller.  
Leder en tillämpning av Bryssel I-förordningen till att domen inte  
erkänns eller verkställs här i landet, skall frågan i stället avgöras enligt  
artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.  
6 § När en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8  
i 1992 års fondkonvention tillämpas det förfarande som föreskrivs i  
21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009).  
Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om  
verkställighet av en dom enligt artikel 8 i 2003 års fondprotokoll. Har  
domen meddelats av en domstol i en stat där Bryssel I-förordningen  
gäller, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i förordningen och i  
lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols  
behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska  
avgöranden.  
Beräkningsenheter  
7 § I artiklarna 4 och 12 i 1992 års fondkonvention samt i artikel 4 i 2003  
års fondprotokoll avses med beräkningsenheter de av Internationella  
valutafonden använda särskilda dragningsrätterna.  

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

2.I fråga om händelser som har inträffat före ikraftträdandet skall äldre lag tillämpas.

122

Bilaga 1

Artiklarna 1–13 i konventionen den 18 december 1971 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Bilaga 1 har samma lydelse som bilagan till SFS 1973:1199, ändrad genom SFS 1978:135, 1991:1522, 1992:151, 1993:153, 1994:107, 1995:371, 1996:159 och 1997:115.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 6

123

Bilaga 2 Prop. 2004/05:78

Bilaga 6

Artiklarna 1-15 och 26 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Bilaga 2 har samma lydelse som bilaga 2 till SFS 1995:1082

124

Bilaga 3 Prop. 2004/05:78

Bilaga 6

IMO:s resolution LEG.2(82) den 18 oktober 2000 om ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års fondkonvention

Bilaga 3 har samma lydelse som bilaga 3 till SFS 2002:611.

125

Bilaga 4 Prop. 2004/05:78

Bilaga 6

Protokollet den 16 maj 2003 till 1992 års fondkonvention (2003 års fondprotokoll)

Bilaga 4 har samma lydelse som bilaga 4 till denna lagrådsremiss.

126

Förslag till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja skall ha följande lydelse.

Prop. 2004/05:78

Bilaga 6

Nuvarande lydelse

Med olja avses i denna lag råolja och eldningsolja.

Med råolja avses varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli tjänlig för transport. I uttrycket inbegripes också råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes”) eller ”reconstituted crudes”).

Med eldningsolja avses tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare.

Den som under ett visst

Föreslagen lydelse

1 §

I denna lag avses med

olja: råolja och eldningsolja,

råolja: varje flytande kolväteblandning som förekommer i naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för att bli lämplig för transport, och råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes” eller ”reconstituted crudes”),

eldningsolja: tunga destillat eller rester av råolja eller blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en kvalitet som motsvarar den som den 18 december 1971 av American Society for Testing and Materials betecknades eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller tjockare,

1992 års fondkonvention: konventionen den 27 november 1992 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja,

2003 års fondprotokoll: protokollet den 16 maj 2003 till 1992 års fondkonvention.

2 §9

Den som under ett visst

9 Senaste lydelse 1995:1083 (jfr 1996:11). 127

kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton olja som har transporterats sjöledes till hamnen eller anläggningen skall senast den 1 mars året därpå lämna Sjöfartsverket uppgifter om den oljemängd som han har tagit emot.

Med olja som har transporterats sjöledes till anläggningen jämställs olja som har transporterats till anläggningen från utlandet på annat sätt än sjöledes, om oljan dessförinnan har varit föremål för sjötransport och inte därefter har tagits emot i en hamn eller anläggning belägen i en stat, som har tillträtt den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja eller som har tillträtt 1992 års ändringsprotokoll till konventionen.

kalenderår i en svensk hamn eller i Prop. 2004/05:78
en annan i Sverige belägen Bilaga 6
anläggning har tagit emot  
sammanlagt mer än 150 000 ton  
olja som har transporterats  
sjöledes till hamnen eller  
anläggningen, skall senast den  
1 mars året därpå lämna Sjöfarts-  
verket uppgifter om den mottagna  
oljemängden.        
Med olja som har transporterats  
sjöledes till anläggningen jämställs  
olja som har transporterats till  
anläggningen från utlandet på  
annat sätt än sjöledes, om oljan  
dessförinnan har varit föremål för  
sjötransport och inte därefter har  
tagits emot i en hamn eller  
anläggning belägen i en stat som  
har tillträtt   1992 års  
fondkonvention eller 2003 års  
fondprotokoll.        

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

128

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall10 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

    Bilaga11
   
Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig internationell
för följande   överenskommelse
     
Internationella organ Fysiska personer  
     

Prop. 2004/05:78

Bilaga 6

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18 Internationella olje- --- Konventionen den 18
skadefonden och 1992 december 1971 om
års internationella upprättande   av en
oljeskadefond internationell fond för
    ersättning av skador
    orsakade av föro-
    rening genom olja
    samt det den 27
    november 1992 av-
    slutade ändringsproto-
    kollet till   konven-
    tionen.        

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller Tillämplig internationell
för följande     överenskommelse    
             
Internationella organ Fysiska personer          
   
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Internationella --- Konventionen den 18  
oljeskadefonden, 1992   december 1971 om
års internationella   upprättandet av en
oljeskadefond och   internationell fond för
2003 års inter-   ersättning av skada
nationella komplett-   orsakad av förorening
10 Lagen omtryckt 1994:717.            
11 Senaste lydelse 2004:1029.         129
erande oljeskadefond genom olja, konven- Prop. 2004/05:78
  tionen den 27 novem- Bilaga 6
  ber 1992 om upprätt-  
  andet av en inter-  
  nationell fond för  
  ersättning av skada  
  orsakad av förorening  
  genom olja och  
  protokollet den 16 maj  
  2003 till denna  
  konvention.    

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

130

Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)   Prop. 2004/05:78
                Bilaga 6
Härigenom föreskrivs att 10 kap. 11 § och rubriken närmast före
10 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) skall ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse  
        10 kap.      
Ersättning från 1992 års Ersättning från de internationella
internationella oljeskadefond   oljeskadefonderna    
        11 §12      
Om rätt till ersättning från 1992 Bestämmelser om rätt till
års internationella oljeskadefond ersättning från 1992 års
finns bestämmelser i lagen internationella oljeskadefond och
(1973:1199) om ersättning från 2003 års internationella
den internationella oljeskade- kompletterande oljeskadefond
fonden.       finns i lagen (2005:000) om
          ersättning från de internationella
          oljeskadefonderna.    

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

12 Senaste lydelse 1995:1081 (jfr 1996:11).

131

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-18

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.

Enligt en lagrådsremiss den 16 december 2004 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,

2.lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,

3.lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

4.lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Håkan Lundquist.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Vid en diplomatkonferens anordnad av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i maj 2003 antogs ett protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Genom protokollet upprättades en ny internationell oljeskadefond, 2003 års kompletterande oljeskadefond.

Lagrådsremissen innehåller förslag till lagändringar som behövs vid ett svenskt tillträde till det nämnda protokollet. Framför allt föreslås att den nu gällande lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden skall ersättas av en ny lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna. Mindre justeringar föreslås i vissa andra befintliga lagar.

Lagrådet har för sin del följande synpunkter.

Förslaget till lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

7 §

I artiklarna 4 och 12 i 1992 års fondkonvention och artikel 4 i 2003 års fondprotokoll finns bestämmelser om bl.a. ersättning ur de ifrågavarande oljeskadefonderna. I bestämmelserna förekommer uttrycket beräkningsenhet. I föreliggande paragraf, som motsvarar 6 § i den nu gällande 1973 års lag, föreskrivs att med beräkningsenheter i de nämnda artiklarna avses de av Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna.

I 1992 års fondkonvention sägs i artikel 1.4 att uttrycket beräkningsenhet har samma betydelse som i artikel V nionde stycket i 1992 års ansvarighetskonvention. Enligt artikel 1.7 i 2003 års fondprotokoll har ”beräkningsenhet” samma betydelse i protokollet som i artikel 1 i 1992 års fondkonvention.

Av artikel V nionde stycket a i 1992 års ansvarighetskonvention framgår att med beräkningsenhet avses den särskilda dragningsrätten

Prop. 2004/05:78

Bilaga 7

132

som den definieras av Internationella valutafonden. I punkt a ges också Prop. 2004/05:78
närmare bestämmelser om omräkning till inhemsk valuta. En Bilaga 7
fördragsslutande stat som inte är medlem i Internationella valutafonden  
och vars lag inte tillåter att föreskrifterna i artikel V nionde stycket a  
tillämpas får dock enligt nionde stycket b avge förklaring att den  
beräkningsenhet som avses i nionde stycket a skall motsvara 15  
guldfrancs.  
Eftersom bestämmelserna i artiklarna 1 i 1992 års fondkonvention och  
2003 års fondprotokoll skall gälla som svensk lag (se 1 § i lagförslaget)  
och då Sverige är medlem i Internationella valutafonden vill Lagrådet  
ifrågasätta om inte 7 § såsom överflödig bör utgå.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Bestämmelserna har delats upp på två punkter. Det föreskrivs i punkt 1 att den föreslagna lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer och att genom lagen upphävs den nu gällande lagen 1973:1199. I punkt 2 sägs att äldre lag skall tillämpas i fråga om händelser som har inträffat före ikraftträdandet.

Enlig Lagrådets mening bör bestämmelsen i punkt 2 förtydligas, så att det klarare framgår vilka händelser det är fråga om. Bestämmelsen kan lämpligen utformas efter förebild av övergångsbestämmelsen till lagen (2002:611) om ändring i 1973 års lag.

Lagrådet anser vidare att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna bör delas upp på tre olika punkter. Lagrådet föreslår att de får följande lydelse:

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Genom lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden.

3.Den gamla lagen gäller fortfarande, om den händelse som kan utgöra grund för ersättning har inträffat före den nya lagens ikraftträdande.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

133

Justitiedepartementet Prop. 2004/05:78
 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 februari 2005

Närvarande: Statsministern Persson, statsråden Ringholm, Freivalds,

Sahlin, Pagrotsky, Messing, Y. Johansson, Bodström, Sommestad,

Karlsson, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren,

Björklund, Holmberg, Jämtin, Österberg, Orback, Baylan

Föredragande: statsrådet Bodström

Regeringen beslutar proposition 2004/05:78 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss.

134