Regeringens proposition
2004/05:76

Privilegier och immunitet för
Europeiska försvarsbyrån

Prop.
2004/05:76

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 mars 2005

Bosse Ringholm
Leni Björklund
(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Inom Europeiska unionen har rådet beslutat om att inrätta en europeisk
försvarsbyrå. Syftet med byrån är bl.a. att utveckla försvarskapacitet på
området krishantering, främja och stärka det europeiska
försvarsmaterielsamarbetet, stärka den försvarsindustriella och tekniska basen i
Europa samt skapa en konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad.
Inrättandet av byrån skall även bidra till genomförandet av den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och framför allt den europeiska
säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).
Rådet har även beslutat om privilegier och immunitet för Europeiska
försvarsbyrån och dess anställda. I propositionen föreslås att riksdagen
godkänner det beslutet.
Vidare föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
I propositionen behandlas även ändringar i 7 § samma lag, med anledning av ett
felaktigt angivet datum för en internationell överenskommelse.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall 4
3 Ärendet och dess beredning 6
4 Europeiska försvarsbyrån 6
4.1 Bakgrund 6
4.2 Syfte och verksamhet 7
5 Beslutet om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och
dess anställda 8
6 Godkännande av beslutet om privilegier och immunitet 10
7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall 11
8 Ikraftträdande 12
9 Kostnader 12
Bilaga Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar,
församlade i rådet, av den 10/11/2004 13
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 2005 19

1
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens
medlemsstater, församlade i rådet, av den 10 november 2004 om privilegier och
immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda,
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall.

2
Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall1 och bilagan till lagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

7 §2
För främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige
inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell
krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till
Sverige, skall immunitet och privilegier gälla såvitt avser avgifter och skatter
vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i den
utsträckning som anges i följande avtal:
1. avtalet den 9 maj 1994 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska
fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för
deras styrkor, och
2. avtalet den 13 december 2001 mellan de stater som deltar i den
multinationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor.
För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för högkvarter
som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller immunitet i
enlighet med vad som framgår av artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17
november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den
militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens militära
stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma att ställas till Europeiska
unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser
som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar,
samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till
Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang.
För främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige
inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell
krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till
Sverige, skall immunitet och privilegier gälla såvitt avser avgifter och skatter
vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i den
utsträckning som anges i följande avtal:
1. avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska
fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för
deras styrkor (SÖ 1997:51), och
2. avtalet den 13 december 2001 mellan de stater som deltar i den
multinationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor
(SÖ 2005:6).
För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för högkvarter
som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller immunitet i
enlighet med vad som framgår av artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17
november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den
militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens militära
stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma att ställas till Europeiska
unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser
som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar,
samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till
Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang (SÖ 2005:7).

Föreslagen lydelse
Bilaga3

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ
Fysiska personer
Tillämplig internationell överenskommelse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
69. Europeiska försvarsbyrån
Försvarsbyråns anställda
Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater,
församlade i rådet, av den 10 november 2004 om privilegier och immunitet för
Europeiska försvarsbyrån och dess anställda

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005 i fråga om 7 § och i övrigt den dag
regeringen bestämmer.
3
Ärendet och dess beredning
Den 12 juli 2004 antog Europeiska unionens råd en gemensam åtgärd om att inrätta
en europeisk försvarsbyrå (2004/551/GUSP). Byrån har till uppgift att bl.a.
främja och stärka det europeiska försvarsmaterielsamarbetet samt utveckla
försvarskapaciteten inom EU:s krishantering.
Medlemsstaterna i EU har enats om ett beslut som reglerar privilegier och
immunitet för byrån och dess anställda (bilaga). Beslutet undertecknades den 10
november 2004 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i
rådet.
Av artikel 17 i beslutet framgår att det träder i kraft den första dagen i den
andra månaden som infaller efter det att tio medlemsstater, samt byråns
värdland, har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som
krävs för genomförandet inom deras nationella rättssystem har slutförts. För
varje annan medlemsstat träder beslutet i kraft den första dagen i den andra
månaden som infaller efter det att medlemsstaten i fråga har underrättat rådets
generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för genomförandet inom deras
nationella rättssystem har slutförts. Beslutet fogas i svensk text som bilaga
till propositionen.
I detta sammanhang föreslås även en ändring i 7 § lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier med anledning av ett felaktigt datum för ett i paragrafen
upptaget avtal.

Lagrådet

De föreslagna lagändringarna är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför
att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.
4 Europeiska försvarsbyrån
4.1 Bakgrund
Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003 gavs rådets relevanta
organ i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att under 2004 inrätta en
mellanstatlig byrå för utveckling av försvarsresurser, forskning, anskaffning
och försvarsmateriel. I november 2003 inrättade rådet en arbetsgrupp med uppdrag
att lämna förslag till byråns inriktning, uppgifter, organisation m.m.
Arbetsgruppen slutredovisade sitt arbete den
3 maj 2004 till den särskilda rådsarbetsgrupp som inrättats för att hantera
frågan om inrättandet av en europeisk försvarsbyrå. Förslaget överlämnades
därefter till det irländska ordförandeskapet för vidare behandling i
rådsstrukturen. Den 12 juli 2004 fattade rådet beslut om att anta den gemensamma
åtgärden för Europeiska försvarsbyrån (Försvarsbyrån) och därmed formellt
etablera den (2004/551/GUSP).
4.2 Syfte och verksamhet

Syftet med Försvarsbyrån är att utveckla försvarskapacitet på området
krishantering, främja och stärka det europeiska försvarsmaterielsamarbetet,
stärka den försvarsindustriella och tekniska basen i Europa samt skapa en
konkurrenskraftig europeisk försvarsmaterielmarknad. Vidare skall Försvarsbyrån,
vid behov i förening med gemenskapens forskningsverksamhet, främja forskning
som syftar till en ledande position inom teknik av strategisk betydelse för
framtida kapacitet på försvars- och säkerhetsområdet och därigenom stärka
Europas industriella potential på området. Inrättandet av Försvarsbyrån skall
även bidra till genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(GUSP) och framför allt den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).
Försvarsbyrån är öppen för deltagande av alla EU:s medlemsstater som är bundna
av den gemensamma åtgärden. Det bör uppmärksammas att medlemsstaternas
befogenheter i försvarsfrågor inte påverkas. Byrån skall ha sitt huvudkontor i
Bryssel och skall arbeta under överinseende av rådet och regelbundet rapportera
till detta. Vidare skall Försvarsbyrån ha status som juridisk person för att
kunna utföra sina uppgifter och uppnå ställda mål. Varje medlemsstat skall vidta
de åtgärder som krävs för att byrån skall få den rättskapacitet som tillerkänns
juridiska personer enligt deras nationella lagstiftning.
Byrån har en styrelse som består av en representant för varje deltagande
medlemsstat och en representant för kommissionen. Styrelsen, som utgör
Försvarsbyråns beslutsorgan, består av deltagande medlemsstaters
försvarsministrar eller företrädare för dessa. Styrelsens uppgift är bl.a. att
godkänna byråns årliga arbetsprogram, anta byråns allmänna budget, utse
verkställande direktör och dennes ställföreträdare, godkänna eventuella
rekommendationer till rådet eller kommissionen samt anta byråns arbetsordning.
Styrelsen skall fatta beslut genom omröstning med kvalificerad majoritet och
rösterna skall vägas enligt artikel 23.2 i EU-fördraget, dvs. i enlighet med
medlemsstaternas röstvikt i rådet. En omröstning skall emellertid inte ske om en
företrädare för en deltagande medlemsstat i styrelsen förklarar att denne avser
motsätta sig antagandet av ett beslut med hänvisning till att det rör viktiga
och uttalade skäl som rör nationell politik.
Generalsekreteraren/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och
försvarspolitiken är chef för Försvarsbyrån. En verkställande direktör skall
genomföra de riktlinjer som rådet utfärdar och beslut som styrelsen fattar. Den
verkställande direktören skall rapportera till chefen.
Byråns anställda kan vara personal som rekryteras direkt av byrån med
tidsbegränsade kontrakt och som utses bland medborgare från de deltagande
medlemsstaterna, nationella experter utstationerade av de deltagande
medlemsstaterna för att antingen besätta tjänster inom byråns organisation eller
för specifika uppgifter och projekt, eller gemenskapstjänstemän som efter behov
utstationeras till byrån för en bestämd tid och/eller för särskilda uppgifter
eller projekt.
5 Beslutet om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess
anställda
Företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i
rådet, beslutade den 10 november 2004 om immunitet och privilegier för
Europeiska försvarsbyrån och dess anställda (bilaga).
I artikel 1 anges att lokaler och byggnader som tillhör Försvarsbyrån skall vara
okränkbara och immuna mot genomsökning, beslagtagande, konfiskation eller
expropriation. Vidare skall Försvarsbyråns egendom och tillgångar vara fri från
varje form av administrativ eller rättslig tvångsåtgärd.
Artikel 2 anger att Försvarsbyråns arkiv skall vara okränkbara.
Artikel 3 anger att, Försvarsbyrån och dess tillgångar, inkomster och annan
egendom skall vara befriade från alla direkta skatter. Medlemsstaterna skall
vidare, när så är möjligt, vidta lämpliga åtgärder för att efterskänka eller
återbetala sådana indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös
egendom eller fast egendom eller på tjänster som förvärvas för tjänstebruk och
som innebär en avsevärd utgift för Försvarsbyrån. Bestämmelsen får inte
tillämpas på ett sätt som kan leda till att konkurrensen inom den Europeiska
gemenskapen snedvrids.
Varor som i enlighet med denna artikels andra punkt har inköpts med befrielse
från mervärdesskatt eller punktskatter får inte säljas eller på annat sätt
avyttras, utom i enlighet med de bestämmelser om vilka överenskommelse har
träffats med den medlemsstat som har beviljat befrielsen. Befrielse beviljas
inte för skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.
Artikel 4 behandlar överföring av försvarsmateriel mellan medlemsstaterna som är
avsedd för Försvarsbyråns officiella användning i syfte att utföra dess
uppgifter. I artikeln framgår att Försvarsbyrån i dessa fall skall vara befriad
från betalningskrav och avgifter som satts av en medlemsstat. Artikeln omfattar
dock inte administrativa avgifter. Vidare skall medlemsstaterna sträva efter att
så långt som möjligt, i enlighet med lagar och förordningar, underlätta denna
typ av överföring av försvarsmateriel mellan medlemsstaterna utan att det
strider mot deras skyldigheter enligt internationell rätt.
I artikel 5 framgår att medlemsstaterna skall tillåta Försvarsbyrån att utan
tillstånd fritt få kommunicera för alla officiella ändamål och att de skall
skydda byråns rätt till detta. Försvarsbyrån skall ha rätt att använda koder och
att sända och motta officiell korrespondens och andra officiella meddelanden
genom kurir eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma
immunitet skall gälla som för diplomatiska kurirer och väskor.
Artikel 6 reglerar inresa, vistelse och utresa. Medlemsstaterna skall, om det
behövs, underlätta inresa, vistelse och utresa å tjänstens vägnar för de
personer som avses i artikel 7. Detta hindrar dock inte medlemsstaterna från att
kräva lämpliga bevis för att kunna fastställa att personer som gör anspråk på
den behandling som avses i denna artikel tillhör de kategorier som beskrivs i
artikel 7.
Artikel 7 reglerar privilegier och immunitet för Försvarsbyråns anställda.
Enligt artikel 7.1 har anställda vid Försvarsbyrån enligt avtal eller kontrakt
följande former av immunitet: Immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande
när det gäller i tjänsten gjorda, skriftliga eller muntliga uttalanden samt i
tjänsten utförda handlingar; sådan immunitet kvarstår även om deras anställning
vid Försvarsbyrån har upphört. De anställda har även immunitet för alla sina
officiella handlingar och annat officiellt material. Tillsammans med sina äkta
makar och av dem försörjda familjemedlemmar är de anställda inte underkastade
immigrationsrestriktioner eller registreringsskyldigheter för utlänningar.
Vidare får enligt artikel 7.2 Försvarsbyråns anställda, vars löner och förmåner
på sätt som anges i artikel 9 är belagda med en skatt till förmån för
Försvarsbyrån, befrielse från inkomstskatt för löner och tillägg eller
ersättningar som betalas av byrån. Sådana löner och tillägg eller ersättningar
får dock beaktas vid bedömning av vilket belopp som skall betalas i skatt för
inkomster från andra källor. Denna bestämmelse omfattar inte avgångsvederlag
eller andra ersättningar eller bidrag som utbetalas till personer som tidigare
har varit anställda vid byrån enligt avtal eller kontrakt och deras anhöriga.
Artikel 8 behandlar undantag från immuniteten. Artikeln anger att den immunitet
som tillerkänns de personer som nämns i artikel 7 inte skall omfatta tredje mans
krav på skadestånd till följd av trafikolycka, dödsfall eller personskada som
har orsakats av dessa personer.
Artikel 9 behandlar personalens skattskyldighet. I enlighet med de villkor och
med iakttagande av de förfaranden som föreskrivs av Försvarsbyrån skall den
personal som anställs för en minsta tid av ett år betala skatt till byrån på
löner och tillägg eller ersättningar som betalas ut av denna. Varje år skall
medlemsstaterna underrättas om namn och adress avseende de personer som är
anställda vid Försvarsbyrån enligt avtal eller kontrakt och som nämns i denna
artikel samt all annan personal som enligt ingångna avtal skall arbeta vid
byrån.
Försvarsbyrån skall varje år ge var och en av de anställda ett intyg som
innehåller uppgift om de totala brutto- och nettobeloppen på alla ersättningar
som under det ifrågavarande året har utbetalats av byrån, inklusive närmare
uppgifter om betalningarna och deras art samt om innehållen källskatt. Denna
artikel gäller inte avgångsvederlag eller andra ersättningar eller bidrag som
utbetalas till före detta personal vid Försvarsbyrån och deras anhöriga.
Artikel 10 behandlar skydd av personalen. Medlemsstaterna skall, om
verkställande direktören vid Försvarsbyrån begär det, vidta alla nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att de personer som nämns i beslutet, och vilkas
säkerhet är i fara till följd av tjänstgöringen vid Försvarsbyrån, ges säkerhet
och skydd.
Artikel 11 reglerar upphävande av immuniteten. Däri anges att privilegier och
immunitet enligt bestämmelserna i beslutet tillerkänns i Försvarsbyråns och
Europeiska unionens intressen och inte som en förmån för de berörda personerna
själva. Byrån och alla personer som har beviljats sådana privilegier och sådan
immunitet är skyldiga att i alla andra hänseenden iaktta medlemsstaternas lagar
och förordningar. Med andra ord skall alla som har privilegier och immunitet
följa medlemsstaternas lagar och förordningar så länge dessa inte inkräktar på
privilegierna och immuniteten. Vid bristande efterlevnad kan värdlandet inte
tillgripa tvångsåtgärder. Försvarsbyråns chef är skyldig att, på begäran av en
behörig myndighet eller en rättslig myndighet i en medlemsstat, upphäva
immuniteten för Försvarsbyrån, dess verkställande direktör och annan personal
enligt artikel 7 i fall då immuniteten skulle hindra att rättvisa skipas och då
den kan upphävas utan att det skadar byråns intressen. Samma sak gäller för
berörda nationella myndigheter när det är fråga om nationella experter som
placerats vid byrån. Om Försvarsbyråns immunitet har upphävts skall
genomsökningar och beslag som beordras av medlemsstaternas rättsliga myndigheter
verkställas i närvaro av antingen Försvarsbyråns verkställande direktör eller
en person som har utsetts av denne, i enlighet med gällande sekretessregler.
Försvarsbyrån skall alltid samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna
för att underlätta rättskipningen och hindra missbruk av de privilegier och den
immunitet som tillerkänns enligt beslutet. Om en behörig myndighet eller en
rättslig myndighet i en medlemsstat anser att missbruk har förekommit av ett
privilegium eller en immunitet som beviljats enligt beslutet och lämnar in en
begäran till Försvarsbyrån om upphävande av immuniteten, skall det organ som
ansvarar för hävande av immunitet enligt punkt 2 på begäran samråda med behöriga
myndigheter för att avgöra om sådant missbruk verkligen har förekommit. Om
sådant samråd inte leder till ett för båda sidor tillfredsställande resultat
skall saken avgöras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12.
Enligt artikel 12 skall tvister om vägran att upphäva immuniteten eller missbruk
av immuniteten för Försvarsbyrån eller för en person som på grund av sin
tjänsteställning har immunitet enligt artikel 7.1 behandlas av rådet i syfte att
finna en lösning.
Av artikel 13 framgår att artiklarna 6, 7.1, 8, 11 och 12 också skall tillämpas
på nationella experter som utstationerats vid byrån i enlighet med artikel
11.3.2 i rådets gemensamma åtgärd om inrättande av byrån.
Artikel 14 stadgar att Försvarsbyrån vid tillämpningen av beslutet, skall
samarbeta med medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Artikel 15-18 behandlar utvärdering, territoriellt tillämpningsområde,
ikraftträdande och offentliggörande av beslutet.
6 Godkännande av beslutet om privilegier och immunitet
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner beslutet om privilegier och immunitet
för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda.

Skälen för regeringens förslag: Internationella organ av sådan karaktär som
Europeiska försvarsbyrån betraktas som folkrättsliga subjekt och anses ha ett
behov av att tillerkännas rättskapacitet liksom viss immunitet och vissa andra
förmåner för att på ett från värdlandet oberoende sätt kunna fullgöra de
uppgifter staterna lämnat organet. Immunitet innebär att en talan inför domstol
eller en ansökan om verkställighet skall avvisas. Privilegier innebär vissa
undantag från nationell lagstiftning. Genom beslutet får Försvarsbyrån och dess
anställda immunitet och privilegier.
Beslutet fattades av företrädarna för regeringarna i EU:s medlemsstater,
församlade i rådet, och skall vara bindande för parterna. Beslutet träder i
kraft den första dagen i den andra månaden efter det att tio medlemsstater, samt
den medlemsstat där byrån har sitt säte, har anmält till rådets
generalsekretariat att de förfaranden som krävs för genomförandet av beslutet i
deras nationella rättsordningar har slutförts, för de medlemsstater som har
gjort en sådan anmälan. Sedan avtalet har trätt i kraft enligt ovan, träder det
i kraft för varje tillkommande medlemsstat den första dagen i den andra månaden
efter motsvarande anmälan till rådets generalsekretariat.
Eftersom beslutet förutsätter ändring av lag krävs, enligt 10 kap. 2 §
regeringsformen, riksdagens godkännande för att Sverige skall kunna tillträda
det.
7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
skall även omfatta Europeiska försvarsbyrån och dess personal. Vidare skall det
felaktigt angivna datumet i 7 § rättas till. Paragrafen skall även kompletteras
med de angivna avtalens SÖ-nummer.

Skälen för regeringens förslag: För att beslutets bestämmelser om immunitet och
privilegier för Försvarsbyrån skall bli gällande för svenska myndigheter måste
de införlivas med svensk rätt. Frågor om immunitet och privilegier för
internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Enligt 4 § har vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med
anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i
stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör
kompletteras så att den också omfattar Försvarsbyrån och dess anställda.
Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av rådets
beslut.
I 7 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skedde en ändring den 1
januari 2005 med anledning av propositionen Vissa rättigheter vid
internationellt militärt samarbete och internationell krishantering (prop.
2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44). Av misstag anges nu i
paragrafen felaktigt att avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska
fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för
deras styrkor, det s.k. PFF-avtalet, undertecknades den 9 maj 1994. Rätt datum
är den 19 juni 1995. Felet bör nu rättas till.
I regel skall alla för Sverige bindande överenskommelser som har ingåtts av
regeringen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). För att
underlätta tillämpningen av 7 § bör den kompletteras med SÖ-numren för de i
paragrafen angivna avtalen, eftersom sådana nummer nu finns för samtliga avtal.

8 Ikraftträdande
Enligt artikel 17 i beslutet om privilegier och immunitet för Europeiska
unionens försvarsbyrå och dess anställda träder beslutet i kraft den första
dagen i den andra månaden som infaller efter det att tio medlemsstater samt
byråns värdland, har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden
som krävs för genomförandet inom deras nationella rättssystem har slutförts.
För varje annan medlemsstat träder beslutet i kraft den första dagen i den andra
månaden som infaller efter det att medlemsstaten i fråga har underrättat rådets
generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för genomförandet inom deras
nationella rättssystem har slutförts. Med hänsyn till att det redan nu inte
säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna
ändringen i bilagan träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Ändringarna i 7 § bör genomföras snarast möjligt och föreslås därför träda i
kraft den 1 juli 2005.
9 Kostnader
Enligt regeringens bedömning förväntas inga kostnader uppkomma till följd av
förslagen i denna proposition.

Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i
rådet, av den 10/11/2004

om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån
och dess anställda

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER,
FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR BESLUTAT FÖLJANDE

av följande skäl:

(1) Den 12 juli 2004 antog rådet gemensam åtgärd 2004/551/GUSP om inrättande
av en europeisk försvarsbyrå (nedan kallad "byrån").

(2) För att denna byrå inom Europeiska unionen skall kunna börja fungera bör
byrån och dess personal, enbart i byråns och Europeiska unionens intressen,
tillerkännas de privilegier, den immunitet och de resurser som är nödvändiga för
detta ändamål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Immunitet mot rättsliga förfaranden och immunitet mot genomsökning, beslag,
rekvisition, konfiskation eller andra slag av tvångsåtgärder

Byråns lokaler och byggnader skall vara okränkbara. De får inte genomsökas,
beslagtas, konfiskeras eller exproprieras. Byråns egendom och tillgångar får
inte bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.

Artikel 2
Arkivens okränkbarhet

Byråns arkiv skall vara okränkbara.

Artikel 3
Befrielse från skatt och avgifter

1. Byrån, dess tillgångar, inkomster och övrig egendom skall vara befriade
från alla direkta skatter.

2. Medlemsstaternas regeringar skall i alla de fall där så är möjligt vidta
lämpliga åtgärder för att efterskänka eller betala tillbaka summan av de
indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på fast eller lös egendom
eller tjänster när byrån för tjänstebruk, för att fullgöra sitt uppdrag, sina
funktioner och uppgifter, gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter och
avgifter inkluderas i priset. Dessa bestämmelser får dock inte tillämpas på ett
sådant sätt att konkurrensen inom gemenskapen snedvrids.

3. Inköp med befrielse från indirekta skatter och avgifter enligt punkt 2
får inte försäljas eller på annat sätt avyttras, utom på villkor som har
avtalats med den medlemsstat som har beviljat befrielsen.

4. Ingen befrielse skall beviljas för sådana skatter och avgifter som utgör
betalning för allmännyttiga tjänster.

Artikel 4
Överföring av försvarsmateriel för byråns tjänstebruk

I fråga om överföring mellan medlemsstaterna av försvarsmateriel för byråns
tjänstebruk för att fullgöra dess uppdrag, funktioner och uppgifter

- skall byrån vara befriad från betalningar och avgifter som åläggs av
medlemsstater, med undantag för administrationsavgifter,

- skall medlemsstaterna så långt möjligt och i enlighet med sina lagar och
andra författningar söka underlätta sådana överföringar, utan att det påverkar
deras skyldigheter enligt internationell rätt.

Artikel 5
Lättnader och immunitet för kommunikation

Medlemsstaterna skall tillåta byrån att inom deras territorier kommunicera fritt
och utan tillstånd för alla officiella ändamål, och skall skydda byråns rätt
härtill. Byrån skall ha rätt att använda koder och att sända och ta emot
officiell korrespondens och andra officiella meddelanden genom kurir eller i
förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma immunitet skall gälla
som för diplomatiska kurirer och väskor.

Artikel 6
Inresa, vistelse och utresa

Medlemsstaterna skall vid behov underlätta inresa, vistelse och utresa å
tjänstens vägnar för de personer som avses i artikel 7. Emellertid skall bevis
företes för att fastställa att personer som gör anspråk på den behandling som
avses i denna artikel tillhör de kategorier som beskrivs i artikel 7.

Artikel 7
Privilegier och immunitet för byråns anställda

1. Inom varje medlemsstats territorium och oberoende av medborgarskap skall
anställda vid byrån enligt avtal eller kontrakt åtnjuta följande immunitet:

a) Immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande när det gäller i
tjänsten gjorda, skriftliga eller muntliga uttalanden samt i tjänsten utförda
handlingar; de skall åtnjuta denna immunitet även om deras anställning vid byrån
har upphört.

b) Okränkbarhet för alla sina officiella handlingar och annat officiellt
material.

c) De skall, tillsammans med sina äkta makar och av dem försörjda
familjemedlemmar, vara undantagna från bestämmelser om begränsning av invandring
och formaliteter för registrering av utlänningar.

2. Anställda vid byrån enligt avtal eller kontrakt, vars löner och tillägg
eller ersättningar enligt artikel 9 är belagda med en skatt till förmån för
byrån, skall vara befriade från nationell inkomstskatt för löner och tillägg
eller ersättningar som betalas av byrån. Sådana löner och tillägg eller
ersättningar får dock beaktas vid bedömning av vilket belopp som skall betalas i
skatt för inkomster från andra källor. Denna punkt gäller inte avgångsvederlag
eller andra ersättningar eller bidrag som utbetalas till personer som tidigare
har varit anställda vid byrån enligt avtal eller kontrakt och deras anhöriga.

Artikel 8
Undantag från immuniteten

Den immunitet som tillerkänns de personer som nämns i artikel 7 skall inte
omfatta tredje mans krav på skadestånd till följd av trafikolycka, dödsfall
eller personskada som har orsakats av dessa personer.

Artikel 9
Skatter

1. I enlighet med de villkor och med iakttagande av de förfaranden som
föreskrivs i byråns tjänsteföreskrifter, skall anställda vid byrån enligt avtal
eller kontrakt för minst ett år betala skatt till förmån för byrån på de löner
och tillägg eller ersättningar som betalas av byrån.

2. Varje år skall medlemsstaterna underrättas om namn och adress på de
personer som är anställda vid byrån enligt avtal eller kontrakt och som avses i
denna artikel samt all annan personal som enligt ingångna avtal skall arbeta vid
byrån. Byrån skall varje år ge varje anställd en redovisning över de totala
brutto och nettobeloppen på alla ersättningar som under det ifrågavarande året
har utbetalats av byrån, med närmare uppgifter om betalningarna och deras art
samt om innehållen källskatt.

3. Denna artikel gäller inte avgångsvederlag eller andra ersättningar eller
bidrag som utbetalas till personer som tidigare har varit anställda vid byrån
enligt avtal eller kontrakt och deras anhöriga.

Artikel 10
Skydd av de anställda

Medlemsstaterna skall - om byråns verkställande direktör begär det - vidta alla
nödvändiga åtgärder för att de personer som avses i detta beslut och vilkas
säkerhet är hotad till följd av tjänstgöringen vid byrån skall ges säkerhet och
skydd.

Artikel 11
Upphävande av immuniteten

1. Privilegier och immunitet enligt detta beslut tillerkänns i byråns och
Europeiska unionens intressen och inte som en förmån för de berörda personerna
själva. Det åligger byrån och alla personer som åtnjuter sådana privilegier och
sådan immunitet att i alla andra hänseenden iaktta medlemsstaternas lagar och
förordningar.

2. På begäran av en behörig myndighet eller en rättslig myndighet i en
medlemsstat skall byråns chef, och när det gäller nationella experter som
utstationerats vid byrån av en medlemsstat, även den behöriga myndigheten i den
medlemsstaten, vara skyldiga att upphäva immuniteten för byrån, dess
verkställande direktör och annan personal enligt artikel 7, om immuniteten utgör
ett hinder för att rättvisa skipas och om den kan upphävas utan att det skadar
byråns intressen.

Om en tvist uppstår på grund av ett sådant upphävande och samråd med den
behöriga myndigheten inte leder till en för båda parter tillfredsställande
lösning, skall frågan avgöras i enlighet med artikel 12.

3. Om byråns immunitet har upphävts skall genomsökningar och beslag som
beordras av medlemsstaternas rättsliga myndigheter verkställas i närvaro av
antingen byråns verkställande direktör eller en person som har utsetts av denne,
i enlighet med gällande sekretessregler.

4. Byrån skall alltid samarbeta med medlemsstaternas behöriga myndigheter
för att underlätta rättskipningen och skall vidta åtgärder för att förhindra
missbruk av de privilegier och den immunitet som tillerkänns enligt detta
beslut.

5. Om en behörig myndighet eller en rättslig myndighet i en medlemsstat
anser att missbruk av ett privilegium eller immunitet enligt detta beslut har
förekommit och lämnar in en begäran till byrån om upphävande av immuniteten,
skall samråd ske mellan byrån och den behöriga myndigheten eller den rättsliga
myndigheten för att avgöra om sådant missbruk verkligen har förekommit. Beslut
om upphävande skall fattas enligt punkt 2. Om samrådet inte leder till ett för
båda parter tillfredsställande resultat skall saken avgöras i enlighet med det
förfarande som anges i artikel 12.

Artikel 12
Tvistlösning

Tvister om vägran att upphäva immuniteten eller om missbruk av immuniteten för
byrån eller för en person som på grund av sin tjänsteställning åtnjuter
immunitet enligt artikel 7.1 skall behandlas av rådet i syfte att finna en
lösning.

Artikel 13
Bestämmelser för nationella experter som är utstationerade vid byrån

Bestämmelserna i artikel 6, artikel 7.1, artikel 8, artikel 11 och artikel 12
skall också tillämpas på nationella experter som är utstationerade vid byrån
enligt artikel 11.3.2 i den gemensamma åtgärden om inrättande av byrån.

Artikel 14
Samarbete med medlemsstaternas myndigheter

Byrån skall vid tillämpningen av detta beslut samarbeta med medlemsstaternas
behöriga myndigheter.

Artikel 15
Utvärdering

Inom två år efter ikraftträdandet av detta beslut, dock senast vid
ikraftträdandet av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, skall
företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, utvärdera och
ändra bestämmelserna i detta beslut eller i förekommande fall besluta att de
skall upphävas.

Artikel 16
Territoriellt tillämpningsområde

1. Detta beslut skall endast tillämpas på medlemsstaternas moderland.

2. Varje medlemsstat kan meddela generalsekreteraren för Europeiska
unionens råd att detta beslut även skall tillämpas på andra territorier för vars
internationella förbindelser staten är ansvarig.
Artikel 17
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att
tio medlemsstater, samt den medlemsstat där byrån har sitt säte, har anmält till
rådets generalsekretariat att de förfaranden som krävs för genomförandet av
detta beslut i deras nationella rättsordningar har slutförts, för de
medlemsstater som har gjort en sådan anmälan. Utan att det påverkar nationell
lagstiftning skall detta beslut genomföras i de medlemsstaterna från och med den
dag då det antas.

Detta beslut träder i kraft för varje annan medlemsstat den första dagen i den
andra månaden efter anmälan till rådets generalsekretariat att de förfaranden
som krävs för genomförandet av detta beslut i dess nationella rättsordning har
slutförts.

Artikel 18
Offentliggörande

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Försvarsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 2005.

Närvarande: statsrådet Ringholm, ordförande, och statsråden Sahlin, Östros,
Sommestad, Nykvist, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren, Björklund,
Österberg, Orback och Baylan.

Föredragande: statsrådet Björklund

Regeringen beslutar proposition 2004/05:76 Privilegier och immunitet för
Europeiska försvarsbyrån.

1 Lagen omtryckt 1994:717.
2 Senaste lydelse 2004:1002.

3 Senaste lydelse 2004:1029 (jfr 2004:1307).

Prop. 2004/05:76

12

1

Prop. 2004/05:76
Bilaga

Prop. 2004/05:76
Bilaga

Prop. 2004/05:76