Trafikutskottets betänkande
2004/05:TU14

Kungörande av vissa trafikföreskrifter


Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:87
Kungörande av vissa trafikföreskrifter. Syftet med regeringens förslag
är att det skall bli möjligt att samla samtliga föreskrifter om lokal
trafikreglering på samma ställe, i en central och rikstäckande databas
för trafikföreskrifter (RDT), i stället för i olika författningssamlingar.

Enligt utskottets mening innebär förslaget att administrationen av lokala
trafikföreskrifter kan göras enklare, modernare och effektivare.
Regeringens förslag tillstyrks mot denna bakgrund.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Kungörande av vissa trafikföreskrifter
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:633)
om kungörande av lagar och andra författningar. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2004/05:87.


Stockholm den 10 maj 2005
På trafikutskottets vägnar

Claes Roxbergh
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Claes Roxbergh (mp),
Carina Moberg (s), Elizabeth Nyström (m), Jarl Lander (s), Hans Stenberg
(s), Krister Örnfjäder (s), Karin Svensson Smith (v), Claes-Göran Brandin
(s), Jan-Evert Rådhström (m), Monica Green (s), Runar Patriksson (fp),
Sven Bergström (c), Mikael Johansson (mp), Börje Vestlund (s), Christer
Winbäck (fp) och Tuve Skånberg (kd).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
En redogörelse för ärendet och dess beredning fram till dess propositionen
lades fram för riksdagen lämnas i propositionen. I riksdagen har inga
motioner väckts i ärendet.
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (1976:633)
om kungörande av lagar och andra författningar. Förslaget innebär att
regeringens bemyndigande att föreskriva att vissa lagar och författningar
inte behöver kungöras i författningssamling utökas. Genom den föreslagna
utvidgningen av regeringens bemyndigande kommer det att vara möjligt
att samla samtliga föreskrifter om lokal trafikreglering på samma ställe,
i en central och rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT), i
stället för i olika författningssamlingar.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.
Utskottets överväganden
Kungörande av vissa trafikföreskrifter
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar.
Därmed tillstyrks regeringens proposition 2004/05:87.
Bakgrund
Kungörande av författningar
Författningar innehåller generella bestämmelser och riktar sig till en
bestämd krets av personer, t.ex. samtliga medborgare i riket eller
samtliga fordonsförare på en viss väg. För att dessa personer skall kunna
rätta sig efter bestämmelserna i en författning måste de ha möjlighet
att få kännedom om författningen, vilket sker genom att författningen
kungörs. Kungörandet av en författning är således en förutsättning för
att den skall kunna efterlevas. Vidare har allmänheten intresse av att
veta vad de normgivande organen beslutar. Slutligen ligger det ett
rättssäkerhetsintresse i kungörandet i så måtto att en föreskrift enligt
principen om rättsreglernas förutsägbarhet inte skall träda i kraft
innan den har blivit offentlig.
I lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
(kungörandelagen) finns allmänna bestämmelser om hur författningar som
beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under
regeringen eller riksdagen skall kungöras.
Kungörande och annat tillkännagivande av föreskrifter för lokal
trafikreglering
De generella regler som gäller i vägtrafiken finns huvudsakligen i
trafik-förordningen (1998:1276). För att anpassa trafikreglerna till
lokala för-hållanden bemyndigas i trafikförordningen kommunerna,
länsstyrelserna, de statliga väghållningsmyndigheterna, Vägverket och
polismyndigheterna att meddela trafikföreskrifter som kompletterar eller
ersätter trafikreglerna i trafikförordningen.
I 10 kap. trafikförordningen finns bestämmelser om vilka åtgärder som
skall vidtas för att kungöra och i övrigt tillkännage de nu nämnda
typerna av föreskrifter. Dessa åtgärder varierar beroende på vem som
meddelar föreskrifterna och vad dessa handlar om. Gemensamt för de flesta
typerna av föreskrifter är emellertid att de skall tas in i den särskilda
liggare som förs av kommunen (10 kap. 11 § trafikförordningen) och att
de skall märkas ut med vägmärken (10 kap. 13 § trafikförordningen).
Trafikföreskriftsutredningen
Regeringen beslutade den 30 maj 2002 att tillkalla en särskild utredare
med uppgift att överväga hur kommunernas administration av lokala
trafikföreskrifter kan göras enklare, modernare och effektivare (dir.
2002:71). I utredningens slutbetänkande (SOU 2003:119) som överlämnades
i december 2003 föreslås bl.a. att lokala trafikföreskrifter samt
föreskrifter som meddelas med stöd av 3 kap. 17 §, 4 kap. 11 §, 3 kap. 14
§ första stycket c trafikförordningen och 41 § väglagen skall kungöras
i en central och rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT).
Enligt utredningens förslag skall det elektroniska kungörandet av
föreskrifterna i RDT ersätta det tillkännagivande och kungörande som i
dag sker genom att föreskrifterna tas in i liggare och att de kungörs
i författningssamling. Föreskrifterna skall alltså föras in och kungöras
elektroniskt i databasen och de data som finns om föreskriften i databasen
utgör enligt förslaget föreskriftens autentiska version, på samma sätt
som den föreskrift som tagits in i liggaren eller i författningssamlingen
i dag är den autentiska versionen. Det förhållandet att föreskrifterna
kungörs elektroniskt i stället för i liggare eller i författningssamling
innebär ingen förändring mot vad som gäller i dag t.ex., i fråga om
vilka konsekvenser som blir följden om den autentiska föreskriften
avviker från den beslutade.
RDT inrättas så att det blir möjligt att knyta databasen till den
nationella vägdatabas (NVDB) som för närvarande är under uppbyggnad hos
Vägverket och de data om vägnätet m.m. som finns där. RDT bör enligt
utredningen administreras av Vägverket.
Vägverket, som i enlighet med det sagda kommer att ansvara för data-basen,
skall också vara samordningsmyndighet med ett övergripande ansvar för
det system som behövs för databasens funktion. Vägverket skall i denna
egenskap även ha ett övergripande ansvar för systemets säkerhet.
Uppgifter skall föras in i databasen av en statlig eller kommunal
väg-hållningsmyndighet när det gäller föreskrifter enligt 41 § väglagen,
kommunen eller Vägverket när det gäller föreskrifter om hastighet enligt
3 kap. 17 § andra respektive fjärde styckena trafikförordningen och
föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen,
kommunen, länsstyrelsen eller polismyndigheten när det gäller lokala
trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen samt av väg-
eller gatuhållningsmyndigheten när det gäller föreskrifter enligt 10
kap. 14 § första stycket c trafikförordningen.
Utredningen menar att det föreslagna systemet på sikt medför en enklare,
modernare och effektivare hantering av de aktuella trafikföreskrifterna.
Detta innebär enligt utredningen bl.a. att handläggningen av
trafikföreskrifter blir mera rationell. Vidare innebär, enligt utredningen,
det nya systemet och utredningens förslag om att innehållet i RDT skall
göras tillgängligt på Internet att såväl allmänheten som berörda
myndigheter på ett enklare sätt än i dag kan skaffa sig information om
vilka trafikregler som gäller. Trafikföreskriftsutredningen har föreslagit
att de bestämmelser som behövs för det nya systemet till övervägande
del beslutas av regeringen i förordningar. Utredningen har dock föreslagit
att en justering görs i kungörandelagen.
Propositionen
Regeringen har för avsikt att föreskriva att föreskrifter för lokal
trafikreglering, inklusive kommunala föreskrifter för lokal trafikreglering,
skall kungöras i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter.
Som ett steg i detta arbete föreslår regeringen att regeringens
bemyndigande att föreskriva att vissa lagar inte behöver kungöras i
författningssamling utvidgas till att även gälla dels sådana föreskrifter
som avses i 41 § väglagen (1971:948), dels föreskrifter med särskilda
trafikregler som har meddelats av en statlig väghållningsmyndighet.
Vidare föreslås bemyndigandet utvidgas för regeringen att föreskriva
att författningar som beslutats av centrala myndigheter under regeringen
inte behöver kungöras i författningssamling till att gälla även
föreskrifter om bärighetsklasser för vägar.
Därmed möjliggörs att föreskrifterna kungörs i den elektroniska databasen
i stället för genom att de tas in i liggare och kungörs i författningssamling.

Regeringens lagförslag som redovisas i bilaga 2, föreslås träda i kraft
den 1 juli 2005.
Utskottets ställningstagande
Enligt utskottets mening är det angeläget att administrationen av lokala
trafikföreskrifter kan göras enklare, modernare och effektivare. Utskottet
välkomnar därför det initiativ som tagits i denna riktning. I likhet
med regeringen anser utskottet att det av Trafikföreskriftsutredningen
föreslagna systemet för tillkännagivande av trafikföreskrifter där en
elektronisk databas har en central funktion avsevärt förbättrar
administrationen av trafikföreskrifter i förhållande till dagens system.
Det är vidare värdefullt att det genom databasen skapas en central källa
där trafikanter och andra kan få information om vilka trafikregler som
gäller i hela landet.
Det är därför angeläget att även sådana föreskrifter som avses i 41 §
väglagen, föreskrifter med särskilda trafikregler som har meddelats av
en statlig väghållningsmyndighet och föreskrifter om bärighetsklasser
för vägar kan kungöras genom att tas in i databasen. För att möjliggöra
detta bör regeringen bemyndigas att föreskriva vissa ytterligare undantag
från kungörandelagen. Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottet
att riksdagen antar regeringens lagförslag.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:87 Kungörande av vissa trafikföreskrifter:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:633)
om kungörande av lagar och andra författningar.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag