Expertgrupp för miljöstudier

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2003.

Sammanfattning av uppdraget

Expertgruppen för miljöstudier skall ha till uppgift att studera samhällsekonomisk effektivitet och måluppfyllelse i användning av offentliga medel och andra styrmedel som har miljömässiga konsekvenser.

Bakgrund

Regeringen beslöt 1981 att inrätta en expertgrupp för studier i offentlig ekonomi med uppgift att bevaka forskning och utveckling inom området, förmedla information t.ex. genom kunskapsöversikter, utföra mindre undersökningar i egen regi och ge impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser rörande skilda offentlig-ekonomiska problem.

Som ett resultat av valet 2002 träffades en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Av överenskommelsen framgår bl.a. att man vill omvandla Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) till en ny organisation som skall arbeta med miljöstudier.

Uppdraget

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Det är av vikt att politiska beslut utformas så att de tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Sverige arbetar såväl nationellt som internationellt - inte minst inom EU - för att miljöhänsyn skall integreras i andra centrala politiska områden.

Expertgruppen för miljöstudier får till uppgift att studera samhällsekonomisk effektivitet och måluppfyllelse i användning av offentliga medel och andra styrmedel som har miljömässiga konsekvenser. Detta kan ske exempelvis genom kunskapsöversikter med såväl nationellt som internationellt perspektiv, mindre undersökningar i egen regi och genom att ge impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser inom miljöområdet. Studierna kan avse effekter på både kort och lång sikt. Expertgruppen skall genom sitt arbete kunna bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida miljöpolitiska och samhällsekonomiska avgöranden inom miljöområdet. Vidare skall expertgruppen kunna bidra med underlag som förbättrar förutsättningarna för att miljövårdens resurser ger mesta möjliga effekt och måluppfyllelse.

             (Finansdepartementet)