Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (Fi 1981:25)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2003.

Sammanfattning av uppdraget

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skall avvecklas senast den 30 juni2003.

Bakgrund

Regeringen beslöt 1981 att inrätta en expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO) med uppgift att bevaka forskning och utveckling inom området, förmedla information t.ex. genom kunskapsöversikter, utföra mindre undersökningar i egen regi och ge impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser rörande skilda offentlig-ekonomiska problem.

Som ett resultat av valet 2002 träffades en överenskommelse mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet. Av överenskommelsen framgår bl.a. att man vill omvandla dagens ESO till en ny organisation som sysslar med miljöstudier. Den nya organisationen skall ha hållbar tillväxt som fokus.

Regeringen beslutar denna dag att inrätta en expertgrupp för miljöstudier (dir. 2003:85).

Uppdraget

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skall avveckla sin verksamhet senast den 30 juni 2003.

Kommitténs arkiv skall överlämnas till Riksarkivet.

            (Finansdepartementet)