Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2003.

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (Konkurrensrådet) skall fortsätta sitt arbete till utgången av december 2003. Rådet skall även göra en översiktlig sammanställning av sina huvudsakliga erfarenheter efter det att betänkandet (SOU 2000:117) Konkurrens på lika villkor mellan privat och offentlig sektor lämnades.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 december 1997 (dir. 1997:145) inrättade chefen för dåvarande Närings- och handelsdepartementet ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (Konkurrensrådet). I rådet ingår representanter från dessa sektorer.

Rådet fick ursprungligen i uppdrag att bedriva sin verksamhet under tre år och att senast den 31 december 2000 redovisa sina samlade erfarenheter och vid behov lämna de förslag till ytterligare åtgärder som rådet bedömde motiverade. Rådets verksamhet har sedermera förlängts ytterligare, till utgången av juni 2003, i avvaktan på att ställning tas dels i frågan om behovet av lagstiftning på detta område, dels i frågan om organisatorisk lösning på längre sikt.

Med utgångspunkt i Konkurrensrådets betänkande (SOU 2000:117) Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor har en departementspromemoria utarbetats (Ds 2001:17 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor). I promemorian föreslås att en konfliktlösningsregel som möjliggör ingripande mot konkurrenshämmande offentlig säljverksamhet som är skadlig från allmän synpunkt skall införas i konkurrenslagen (1993:20). Promemorian innehåller även förslag om att Konkurrensrådet skall knytas till Konkurrensverket samt förslag om Marknadsdomstolens sammansättning i dessa typer av mål.

Rådets betänkande och departementspromemorian har remissbehandlats gemensamt. I propositionen Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. (prop. 2001/02:167) anför regeringen bl.a. att en lagreglering av konkurrensproblem mellan offentlig och privat näringsverksamhet, som ytterst kan innebära prövning i domstol, bör grundas på bredast möjliga uppslutning från berörda aktörer. Inriktningen i beredningsarbetet har, i enlighet med vad som fastslagits i nyss nämnda proposition, varit att ett förslag till lagregel som har en uppslutning både från offentlig och privat sektor skulle presenteras före utgången av år 2002. Beredningen av lagförslaget var dock inte avslutad vid denna tidpunkt, utan beredningsarbetet har fortsatt under våren 2003.

Inriktningen är att ett lagförslag skall kunna presenteras under år 2003. I samband med det avser regeringen även att ta ställning till frågan om Konkurrensrådets framtid och om Marknadsdomstolens sammansättning i dessa typer av mål.

Tilläggsuppdraget

Regeringen kan konstatera att rådet fortsatt fyller en viktig funktion som forum för konstruktiva diskussioner mellan företrädare för offentlig och privat sektor. Det finns också ett fortsatt behov av att rådet belyser sakförhållanden i konkreta fall av allmänt intresse och genom kontakter med berörda parter försöker undvika eller undanröja konkurrenssnedvridningar. Rådet bör därför fortsätta sin verksamhet i avvaktan på att slutlig ställning tas till vilken organisation och vilka regler som bör gälla på området på längre sikt. Rådet skall fortsätta att sprida information om goda exempel på en fungerande konkurrens och om hur konkurrenssnedvridande förfaranden kan undvikas. Rådet skall fortlöpande tillhandahålla ett beredningsunderlag och ha en fortsatt dialog med Regeringskansliet.

Konkurrensrådet skall fortsätta sin verksamhet till utgången av december 2003. Med ändring av tilläggsdirektiv (2002:157) skall rådet senast vid samma tidpunkt presentera en översiktlig sammanställning av de huvudsakliga erfarenheter som rådet har vunnit efter det att betänkandet Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (SOU 2000:117) lämnades.

            (Näringsdepartementet)