Tilläggsdirektiv till utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter (Ju 2002:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2003.

Förtydligande av uppdraget

Utredningens uppdrag skall liksom tidigare (dir. 2002:83) omfatta partier och kampanjer på alla nivåer och alla typer av stöd, alltså även stöd från juridiska personer, t.ex. fackliga organisationer.

Utredningens nuvarande uppdrag

Den 19 juni 2002 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga hur man kan öka allmänhetens insyn i hur de politiska partierna finansierar sin politiska verksamhet och hur de personer som driver en personvalskampanj finansierar den (dir. 2002:83, Ju 2002:07). I uppdraget ingår att, om utredaren finner det befogat, föreslå åtgärder för att öka insynen. Åtgärderna kan avse en utveckling av de frivilliga överenskommelser som redan finns på området men kan också avse åtgärder från det allmännas sida.

Utgångspunkten för utredningsuppdraget är att allmänhetens insyn i partiernas och enskilda kandidaters intäkter skall öka. Uppdraget omfattar därför partier och kampanjer på alla nivåer och alla typer av stöd. Det är således fullt klart att även stöd från juridiska personer, t.ex. fackliga organisationer, omfattas av uppdraget. Likväl har utredningsuppdragets omfattning i detta hänseende ifrågasatts (bet. 2002/03:KU26).

Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2003.

           (Justitiedepartementet)