Översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2003.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över det nuvarande turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning samt utvärdera måluppfyllelsen. Översynen skall avse Turistdelegationen och det av staten och turistnäringen gemensamt ägda bolaget, Sveriges Rese- och Turistråd AB. Utredaren skall
- utvärdera den nuvarande verksamheten med beaktande av det övergripande målet för turistpolitiken och genomförandet av Framtidsprogrammet,
- analysera möjligheterna till samordningsvinster med annan främjandeverksamhet, t.ex. inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet,
- kartlägga turistfrämjandets mål och organisation i ett urval andra länder, samt
- föreslå förändringar av turistfrämjandets funktion, verksamhet, rollfördelning och organisation om detta föranleds av översynen.

Bakgrund

Turistpolitikens nuvarande mål och organisation

I juni 1995 beslutade riksdagen om inriktningen och utformningen av turistpolitiken (prop. 1994/95:177, bet. 1994/95:KrU28, rskr. 1994/95:395).

Det övergripande målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring.

Beslutet innebar vidare att en särskild myndighet skulle inrättas med uppgift att dels förbättra samordningen av olika statliga insatser som kan medverka till att stärka turistnäringens utveckling, dels öka samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och näringen. Myndigheten skulle få huvudansvaret för att följa utvecklingen inom turistnäringen och svara för kunskapsutveckling på området.

Staten skulle vidare medverka i marknadsföringen av Sverige som turistland på vissa utlandsmarknader. Verksamheten skulle drivas i bolagsform och branschens företag inbjudas att bli delägare i bolaget.

För dessa ändamål inrättades den 1 juli 1995 en ny myndighet, Turistdelegationen. Samtidigt bildades ett av staten och näringen gemensamt ägt bolag, Sveriges Rese- och Turistråd AB, med uppgift att utomlands marknadsföra och informera om Sverige som turistland.

Sveriges Rese- och Turistråd AB har, förutom ansvaret för marknadsföringen av Sverige som turistland utomlands, fr.o.m. 2002 även ansvar för varumärket Sverige och för "Sverigebilden" gentemot den inhemska marknaden.

Sverigefrämjande i utlandet

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU, tidigare Nämnden för Sverigeinformation i utlandet) inrättades genom ett regeringsbeslut 1995. NSU är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring ett effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande med uppgift att ge råd till regeringen om inriktning, omfattning och resursbehov. Verksamheten syftar till en nära samverkan mellan NSU-organisationernas företrädare i Sverige och utomlands samt med övriga aktörer inom det svenska internationella nätverket. Sveriges Rese- och Turistråd AB är jämte Sveriges Exportråd, Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA), Svenska institutet och Utrikesdepartementet företrädda i NSU.

Framtidsprogrammet

I juni 2001 överlämnade den s.k. Framtidsgruppen, där det ingick representanter för såväl staten som turistnäringen, till statsrådet Ulrica Messing och företrädare för den svenska rese- och turistindustrin sin rapport Framtidsprogrammet - strategier för tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin.

Tillsammans avses staten och turistnäringen ta ett ansvar för att successivt genomföra Framtidsgruppens strategi och förslag till åtgärder utifrån en uppgjord ansvars- och rollfördelning. Denna process bedöms pågå under minst tre år och den skall kontinuerligt följas upp och utvärderas. Framtidsgruppens slutsats när det gäller främjandets organisatoriska struktur är att organisationen i sig inte bör ändras, men att fördelningen av ansvar och uppgifter mellan myndigheten och bolaget bör tydliggöras.

Övrigt

I riksdagen har motioner lagts fram med innebörden att det finns behov av att se över statens organisation av turistfrämjandet. Även från turistnäringens sida har det framförts önskemål om en organisatorisk översyn av statens arbete inom svensk turism.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att genomföra en översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning samt utvärdera måluppfyllelsen. Översynen skall göras med beaktande av det övergripande målet för turistpolitiken och Framtidsprogrammets genomförande. En bedömning skall även göras av hur jämställdhets- och miljömål beaktas inom turistpolitiken. Översynen skall avse Turistdelegationen och Sveriges Rese- och Turistråd AB samt rollfördelningen och samverkan mellan dessa båda organ.

När det gäller Sveriges Rese- och Turistråd AB skall översynen ske i samråd Sveriges Rese- och Turistråd Intressenter AB. Denna del av översynen skall särskilt avse utlandsorganisationen samt arbets- och representationsformerna. Utredaren skall bedöma hur samarbetet med utrikesförvaltningen och andra svenska främjandeaktörer i utlandet fungerat med hänsyn till förordningen (1998:1380) om ändring i förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen.

Utredaren skall analysera möjligheterna till kostnadseffektiva samordningsvinster, bl.a. med annan främjandeverksamhet av betydelse för Sverigebilden, t.ex. inom ramen för NSU och genom en utvecklad användning av informationsteknik.

Utredaren skall vidare kartlägga turistfrämjandets mål och organisation i ett antal andra länder, främst i våra närmarknader och i Europeiska unionen.

Om utredaren anser att turistfrämjandets funktion, organisation eller rollfördelning behöver förändras, skall utredaren lämna förslag inom ramen för det övergripande målet för turistpolitiken.

Förslagen skall vara statsfinansiellt neutrala.

Arbetets genomförande

Utredaren skall ha samråd med Turistdelegationen, Sveriges Rese- och Turistråd AB och andra offentliga och privata aktörer, bl.a. de som ingår i NSU. Utredaren skall vidare ha kontakt med rese- och turistnäringen i övrigt, bl.a. Rese- och Turistindustrin i Sverige, Nätverket Svensk Turism och lokala/regionala turistorganisationer. Utredaren skall också ha kontakt med Turismforskningsinstitutet ETOUR.

Utredaren skall ta del av tidigare utredningar om svensk turism och Sverigeinformation.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa uppdraget senast den 15 december 2003.

            (Näringsdepartementet)