Tilläggsdirektiv till 2002 års ledningsrättsutredning

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 7 februari 2002 (dir. 2002:17) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor om ledningsrätt. Utredningen, som har antagit namnet 2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:03), har den 17 oktober 2002 redovisat vissa delar av uppdraget i delbetänkandet Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät (SOU 2002:83). Enligt direktiven skulle uppdraget i övrigt redovisas senast den 31 mars 2003.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 4 november 2003.

           (Justitiedepartementet)