Tilläggsdirektiv till Samhallutredningen (N 2002:4)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2003.

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen bemyndigade den 7 mars 2002 chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över styrning och inriktning av Samhall AB. Utredningen har antagit namnet Samhallutredningen (N 2002:04). Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2003.

Förlängning

Utredaren skall, i stället, redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2003.

                    (Näringsdepartementet)