Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetstagarinflytande i europabolag (N 2002:12)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2003.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 juni 2002 tillkallade statsrådet MonaSahlin en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande skall genomföras i svensk rätt. Utredningen har antagit namnet Utredningen om arbetstagarinflytande i europabolag (N 2002:12). Utredaren skall enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 15 maj 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2003.

            (Näringsdepartementet)