Översyn av Brottsförebyggande rådet

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2003.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). BRÅ:s verksamhet och organisation skall analyseras. Utredaren skalllämna förslag till hur BRÅ:s framtida verksamhet bör se ut, vilka ansvarsområden som myndigheten bör ansvara för och hur verksamheten bör organiseras. Förslag till en ny förordning med instruktion för BRÅ skall lämnas.

Finner utredaren att det finns behov av en mer genomgripande översyn när det gäller hela rättsväsendets forsknings- och utvecklingsverksamhet, kan ett nytt uppdrag komma att ges.

Bakgrund

BRÅ inrättades 1974 efter det att Kommittén för kriminologisk behandlingsforskning hade konstaterat att forskningen inom det kriminalpolitiska området var starkt eftersatt i Sverige. BRÅ:s huvudsakliga roll skulle därför vara att stärka den kriminalpolitiska forskningen i Sverige. BRÅ har sedan dess utretts flera gånger och myndighetens roll som kunskaps- och informationsorgan har förstärkts. Verksamheten har över tid förändrats i riktning mot att i allt större utsträckning bli regeringens expertorgan i kriminalpolitiska frågor. Sedan 1994 har BRÅ även ansvaret för den officiella statistiken på området Rättsväsendet.

Den senaste utredningen genomfördes 1997 och redovisades i Ds 1997:28 Forskning för rättsväsendet. Riksdagen beslutade i samband med 1998 års budgetproposition i enlighet med regeringens, och utredarens, förslag att forskningen inom Rikspolisstyrelsen (RPS) skulle flyttas över till BRÅ, som skulle fungera som ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamheten för rättsväsendet. Vid BRÅ inrättades ett rådgivande organ (referensgruppen) med företrädare för rättsväsendets myndigheter och Justitiedepartementet. Referensgruppen lämnar förslag till prioriteringar för forsknings- och utvecklingsverksamheten. Vid BRÅ finns även en vetenskaplig nämnd som också fungerar som ett rådgivande organ. Nämnden består av forskare och inrättades för att säkerställa att en hög vetenskaplig kvalitet upprätthålls i arbetet.

År 1996 fattade regeringen beslut om ett nationellt brottsförebyggande program, "Allas vårt ansvar". I samband med detta tillsattes Kommittén för brottsförebyggande arbete (KBA), som fick i uppgift att stödja utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet. BRÅ tog 1998 över uppgiften att stödja det lokala brottsförebyggande arbetet och fördela de av regeringen särskilt avsatta medlen till denna verksamhet.

BRÅ tilldelades särskilda medel för att under åren 1998-2002 verka för att forskningen om ekonomisk brottslighet samt miljöbrott utvecklades vid universitet och högskolor. I samband med BRÅ:s årsredovisning för år 2001 presenterades ett förslag till hur den fortsatta forskningen på detta område skulle kunna organiseras.

Från och med 2003 har BRÅ även i uppgift att fördela finansieringsbidrag om 18 miljoner kronor årligen till medlingsverksamhet samt att svara för frågor om utbildning, metodutveckling och kvalitetssäkring inom området.

BRÅ har idag en viktig samordnande roll och är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet för hela rättsväsendet. BRÅ fungerar också som ett expertorgan i kriminalpolitiska frågor och har utvecklats till att i allt högre grad vara ett stabsorgan till regeringen.

Behovet av en översyn

Regeringen har i budgetpropositionen för 2003 (utgiftsområde 4, Rättsväsendet) uttalat att en översyn av BRÅ bör äga rum.

Kriminalpolitiska frågor har under de senaste åren fått allt större betydelse i samhällsdebatten, vilket flera opinionsundersökningar också visar. BRÅ, som skall vara den myndighet som står för en stor del av kunskapen på detta stora och prioriterade politikområde, är en relativt liten myndighet med begränsade resurser. Under årens lopp har BRÅ:s ansvarsområden blivit allt fler och allt mer olikartade. Det finns därför ett behov av att se över BRÅ:s verksamhet för att analysera om myndighetens roll kan renodlas och tydliggöras.

Samtidigt som BRÅ skall fungera som ett oberoende centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet, skall myndigheten vara regeringens stabsorgan. I regleringsbrevet för 2003 har regeringen tydliggjort myndighetens roll som stabsorgan. Det är därför angeläget att BRÅ, inom befintliga ramar och med kort varsel, har möjlighet att ta hand om uppgifter som regeringen har behov av att få utförda.

Kriminalpolitiken berör flera olika politikområden. Under de senaste åren har flera myndigheter, både inom och utom rättsväsendet, visat stort intresse för att ta del av BRÅ:s kunskap och att samarbeta med BRÅ. Samtidigt har regering och myndigheter behov av att få olika reformer och annan typ av verksamhet utvärderad av ett av verksamheten oberoende organ. Dessa båda typer av ansvarsområden kan vara svåra att förena. Det förekommer att BRÅ stödjer och bidrar med kunskap i andra myndigheters verksamheter, och samtidigt har i uppdrag att utvärdera verksamheten i fråga.

Myndigheten har under de senaste åren fått en rad resurskrävande arbetsuppgifter, som att ge stöd och fördela bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete och till medlingsverksamhet. Det bör övervägas om också andra liknande uppgifter skall ingå i BRÅ:s verksamhet. BRÅ har sedan 1994 ansvaret för den officiella statistiken inom området Rättsväsendet. Förändringen har inte varit helt problemfri. Myndigheten har också övertagit själva produktionen av statistiken. Samtidigt som det är en fördel för hela myndighetens verksamhet att BRÅ har ansvar för kriminalstatistiken, belastar produktionen av statistiken en stor del av myndighetens resurser.

Det är angeläget att regeringen och rättsväsendets myndigheter har kunskapsunderlag av hög kvalitet. Det statsfinansiella läget gör emellertid att det för närvarande inte finns utrymme för någon betydande förstärkning av resurserna. I stället måste möjligheterna att använda redan befintliga resurser inom rättsväsendet på ett effektivare sätt utredas.

Uppdraget

En särskild utredare skall göra en översyn av BRÅ. BRÅ:s verksamhet, organisation och arbetsformer skall analyseras. Utredaren skall lämna förslag till hur BRÅ:s framtida verksamhet bör se ut, vilka ansvarsområden som myndigheten bör ansvara för och hur verksamheten bör organiseras.

Följande frågor skall belysas särskilt:
-BRÅ:s ledningsstruktur (inklusive styrelse och rådgivande organ),
- BRÅ:s roll som stabsorgan,
- BRÅ:s forsknings- och utvecklingsverksamhet,
- former för och omfattning av stödet till det lokala brottsförebyggande arbetet (inklusive stödet till medlingsverksamheten),
- BRÅ:s informationsverksamhet, särskilt myndighetens webbplats,
- statistikverksamheten, särskilt produktionen av kriminalstatistiken,
- möjligheten till effektivare resursutnyttjande i verksamheten.

Som grund för utredarens analys och förslag skall inledningsvis en kartläggning göras av hur BRÅ för närvarande strukturerar sin verksamhet och fördelar sina resurser.

För att kunna ta ställning till omfattningen av BRÅ:s forsknings- och utvecklingsverksamhet behöver en översiktlig kartläggning göras av vilket behov rättsväsendets myndigheter anser sig ha av forsknings- och utvecklingsverksamhet på sina respektive områden. Vid kartläggningen bör utredaren särskilt uppmärksamma frågan om hur den framtida forskningen skall bedrivas beträffande ekonomisk brottslighet och miljöbrott samt när det gäller kriminalvårdens och polisens verksamhet.

Syftet med uppdraget är att ta fram en ny instruktion för BRÅ med inriktning på en modern, effektiv och ändamålsenlig verksamhet samt att få en översiktlig analys av hur behovet av forsknings- och utvecklingsverksamheten inom rättsväsendet kan tillgodoses.

Utredaren skall lämna förslag till hur BRÅ:s framtida verksamhet och struktur bör se ut. Olika förslag på lösningar och de konsekvenser dessa kan medföra bör diskuteras och jämföras. Vidare skall utredaren uppskatta de kostnader som förslaget kan medföra. Förslag till en ny förordning med instruktion för BRÅ skall därför lämnas av utredaren.

Om utredaren finner det lämpligt bör även ett nytt namn för myndigheten övervägas.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2003.

Bedömer utredaren att det finns behov av en fortsatt utökad översyn när det gäller hela rättsväsendets forsknings- och utvecklingsverksamhet skall detta tydliggöras. Det kan då komma att beslutas om ett nytt uppdrag.

                    (Justitiedepartementet)