Tilläggsdirektiv till Utredningen om problem med hundar i samhället (Jo 2002:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 13 februari 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen bemyndigade den 14 februari 2002 chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att kartlägga, utreda och föreslå åtgärder för att avhjälpa de problem som finns med hundar i samhället. Enligt direktiv (2002:18) skall uppdraget redovisas senast den 1 januari 2003.

Efter ansökan från utredaren beslutade regeringen den 13 juni 2002 att förlänga utredningstiden till den 31 mars 2003.

Efter ansökan från utredaren förlängs utredningstiden ytterligare, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 juni 2003.

                     (Jordbruksdepartementet)