Tilläggsdirektiv till Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen bemyndigade den 16 april 1998 chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att utreda frågor om offentlighetsprincipen och IT samt att göra en översyn av sekretesslagen m.m. Enligt direktiven (dir. 1998:32) skulle utredningsarbetet, i den del uppdraget avsåg offentlighetsprincipen och IT, vara avslutat senast den 1 september 2000 och i övrigt senast den 1 maj 2001.

Kommittén, som tog sig namnet Offentlighets- och sekretesskommittén, överlämnade delbetänkandet Offentlighetsprincipen och den nya tekniken (SOU 2001:3) i januari 2001. Utredningstiden har därefter förlängts genom beslut den 22 februari 2001 och den 24 januari 2002. Uppdraget skall enligt sistnämnda beslut redovisas senast den 30 juni 2003.

Kommittén överlämnade den 20 november 2002 delbetänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97). I samband med överlämnandet redovisade kommittén en arbetsplan över återstående delar av utredningsuppdraget och begärde förlängd utredningstid till den 31 december 2003.

Tidpunkten då utredningsarbetet skall vara avslutat ändras till den 31 december 2003.

           (Justitiedepartementet)