Tilläggsdirektiv till Översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning (N 2003:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 30 april 2003 (dir. 2003:60) tillkallades en särskild utredare med uppdrag att se över det nuvarande turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning samt utvärdera måluppfyllelsen. Utredningen skulle enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 15 december 2003. Utredaren har nu begärt att tiden förlängs till den 1 mars 2004.

Med ändring av den ursprungliga tiden beslutas att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2004.

            (Näringsdepartementet)