Tilläggsdirektiv till Fördjupad prövning av Statens kvalitets- och kompetensråd (Fi 2003:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 3 juli 2003 har statsrådet Gunnar Lund tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en fördjupad prövning av Statens kvalitets- och kompetensråd (dir. 2003:88). Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 2 januari 2004.

Med anledning av att utredningen påbörjats senare än planerat föreligger behov av förlängd utredningstid.

Med ändring av tidigare beslut skall utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 1 juni 2004.

                    (Finansdepartementet)