Genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2003.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att lämna förslag till nationellt genomförande av Världshälsoorganisationens (WHO:s) ramkonvention om tobakskontroll, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror, (EUT L 152, 20.6.2003, s. 16, Celex nr 32003L0033) och av rådets rekommendation 2003/54/EG om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll (EGT L 22, 25.1.2003, s. 31, Celex nr 32003H0054). I uppdraget ingår också att närmare överväga de förslag som har lämnats av Konsumentverket i rapporten Stopp för utomhusreklam för tobak - Rapportering av ett regeringsuppdrag (Konsumentverket PM 2003:02).

Bakgrund

Rökning är i dag den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall, det gäller såväl i Sverige som i den övriga industrialiserade delen av världen. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att rökning är orsak till mer än 3,5 miljoner för tidiga dödsfall per år globalt, varav ungefär 2 miljoner i den industrialiserade delen av världen. År 2010 beräknas antalet för tidiga dödsfall att ha ökat till 10 miljoner dödsfall per år, varav 7 miljoner i tredje världen. Den tobaksrelaterade dödligheten och sjukligheten i absoluta tal förväntas bestå i västvärlden, och då vara särskilt framträdande hos kvinnor, personer med kort utbildning och låg utbildning. I Sverige beräknas för närvarande omkring 6 500 personer avlida årligen i förtid till följd av sitt tobaksbruk.

Statliga insatser för minskat tobaksbruk

Att minska tobakens skadeverkningar är en prioriterad folkhälsofråga och regeringen arbetar aktivt med åtgärder som syftar till att minska bruket av tobak. Det svenska arbetet mot tobak kan sägas ha tagit sin början år 1963, då staten för första gången anslog särskilda medel för information om tobakens skadeverkningar. Under 1990-talet etablerades en allsidig tobakspolitik bl.a. genom införandet år 1993 av tobakslagen (1993:581). Lagen har därefter skärpts vid flera tillfällen.

I den av riksdagen antagna propositionen Mål för folkhälsan (prop.2002/03:35, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145) pekar regeringen på vikten av att arbeta mot ojämlikhet i hälsa som bottnar i till exempel kön och klasstillhörighet. I propositionen fastslogs ett nationellt mål för folkhälsan med följande lydelse: Målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vidare identifierar regeringen elva målområden för det samlade folkhälsoarbetet. Ett av dessa målområden rör tobaksbruk specifikt, nämligen målområde 11, Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Följande etappmål angavs under angivna målområde för samhällets insatser inom tobaksområdet:
- en tobaksfri livsstart från år 2014,
- en halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa,
- en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest, och
- att ingen ofrivilligt skall utsättas för rök i sin omgivning.

Internationellt samarbete

Inom WHO har en global ramkonvention för tobakskontroll utarbetats, vilken antagits av Världshälsoförsamlingen den 28 maj 2003. Ramkonventionen, som undertecknades av Sverige samt 48 andra länder den 16 juni 2003, spänner över ett mycket brett fält av åtgärder för att motverka tobakens skadeverkningar. Såväl åtgärder för att begränsa marknadsföringen och den illegala hanteringen av tobaksvaror som åtgärder mot tobakens skadeverkningar till följd av passiv rökning omfattas av konventionen.

Europaparlamentet och rådet antog den 26 maj 2003 direktiv 2003/33/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror, Celex nr 32003L0033. Nämnda EG-direktiv, som skall vara genomfört i medlemsstaterna senast den 31 juli 2005, innehåller förbud mot reklam för tobak i tryckta medier, i radio och genom informationssamhällets tjänster. EG-direktivet innehåller också förbud mot tobaksrelaterad sponsring som är av gränsöverskridande karaktär, samt mot gratisutdelning av tobaksvaror i samband med sådan sponsring.

Europeiska unionens råd utfärdade den 2 december 2002 sin rekommendation om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll (2003/54/EG), Celex nr 3200H0054. Rådsrekommendationen behandlar dels åtgärder för att förhindra tobaksförsäljning till barn och ungdomar, dels vissa begränsningar för att i överensstämmelse med nationella konstitutioner och konstitutionella principer förbjuda vissa former av reklam och annan marknadsföring för tobaksvaror. Rådsrekommendationen behandlar också bl.a. tillverkares och importörers redovisning av utgifter för reklam och annan marknadsföring. Slutligen behandlar rådsrekommendation bl.a. vissa frågor om passiv rökning, om övergripande hälsoinformation och vissa pris- och skatteåtgärder.

Marknadsföring av tobaksvaror på säljställen

Marknadsföring av tobaksvaror på och vid säljställen för tobaksvaror är den i dag i princip enda tillåtna formen av reklam för tobaksvaror. Sådan reklam måste dock utformas med iakttagande av tobakslagens krav på särskild måttfullhet. Konsumentverket har i samverkan med Statens folkhälsoinstitut haft regeringens uppdrag att utreda möjligheterna att ytterligare begränsa marknadsföringen av tobaksvaror på och invid säljställen. I rapporten stopp för utomhusreklam för tobak - Rapportering av ett regeringsuppdrag (Konsumentverket PM 2003:02) föreslår Konsumentverket att det införs förbud i tobakslagen mot alla former av utomhusreklam för tobaksvaror.

Uppdraget

Det finns behov av ett samlat nationellt genomförande av de åtgärder som omfattas av de dokument och rättsakter som tagits fram inom WHO och EU för tobakskontroll. En särskild utredare tillkallas därför med uppgift att lämna förslag till det nationella genomförandet av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Utredaren ges även i uppdrag att lämna förslag till det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror. Därutöver överlämnas till utredningen rådets rekommendation av den 2 december 2002 om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll. I uppdraget ingår också att närmare överväga de förslag som har lämnats av Konsumentverket i rapporten Stopp för utomhusreklam för tobak - Rapportering av ett regeringsuppdrag (Konsumentverket PM 2003:02).

Utredaren skall i sitt arbete utgå från det högsta möjliga skyddet för människors hälsa inom ramen för EG-rätten och särskilt beakta skyddet för barn och unga. Vid genomförandet av uppdraget bör utredaren samråda med berörda myndigheter och andra intressenter. Utredaren skall redovisa förslagens konsekvenser för företag.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 1 juli 2004.

            (Socialdepartementet)