Tilläggsdirektiv till Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2003.

Sammanfattning av uppdraget

Med ändring av den i direktiven beslutade tiden skall Personuppgiftslagsutredningen redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2004.

Förlängd tid av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 februari 2002 (dir. 2002:31) tillkallades en särskild utredare med uppdrag att se över personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med utredningen är att, inom ramen för EG-direktivet om personuppgifter (95/46/EG), åstadkomma ett regelverk som mer tar sikte på missbruk av personuppgifter samt att överväga behovet av en ändring i 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) och ett förtydligande av hur myndigheters beslut enligt personuppgiftslagen kan överklagas. Utredaren, som antog namnet Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02), skulle enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 31 mars 2003.

Utredningen har enligt tilläggsdirektiv (dir. 2003:53) fått förlängd utredningstid t.o.m. den 15 oktober 2003.

Bakgrunden till den förlängda utredningstiden var att utredningen skulle avvakta EG-domstolens dom i det s.k. Bodil-målet (EG-domstolens mål C-101/01 Bodil Lindqvist mot åklagaren). EG-domstolens dom i detta mål avkunnades den 6 november 2003.

I syfte att möjliggöra för utredningen att analysera och överväga konsekvenserna av domen för utredningsuppdraget skall uppdragets tid förlängas till den 15 mars 2004.

           (Justitiedepartementet)