Tilläggsdirektiv till Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen bemyndigade den 16 april 1998 chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att utreda frågor om offentlighetsprincipen och IT samt göra en översyn av sekretesslagen m.m. Enligt direktiven (dir. 1998:32) skulle utredningsarbetet, i den del uppdraget avsåg offentlighetsprincipen och IT, vara avslutat senast den 1 september 2000 och i övrigt senast den 1 maj 2001.

Kommittén, som tagit sig namnet Offentlighets- och sekretesskommittén, har överlämnat två delbetänkanden, Offentlighetsprincipen och den nya tekniken (SOU 2001:3) och Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97), samt ett huvudbetänkande, Ny sekretesslag (SOU 2003:99). Härefter återstår för kommittén att utreda dels frågan om insyn i statliga och kommunala bolag, dels frågan om offentlighet och sekretess i det internationella samarbetet.

Kommittén har fått förlängd utredningstid genom beslut den 22 februari 2001, den 24 januari 2002 samt den 6 februari 2003. Uppdraget skall enligt sistnämnda beslut redovisas senast den 31 december 2003. Kommittén har inkommit med en begäran om förlängd utredningstid till den 31 augusti 2004.

Tidpunkten då utredningsarbetet skall vara avslutat ändras till den 31 augusti 2004.

           (Justitiedepartementet)