Tilläggsdirektiv till utredningen angående skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m. (Ku 2002:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2003.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 juni 2002 har chefen för Kulturdepartementet tillkallat en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor som rör bebyggelseskydd och skyddet för lösöre (dir. 2002:96). Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget i den del som gäller skydd för kyrkstäder senast den 31 januari 2003 och i övrigt senast den 15 december 2003.

Förlängd tid för uppdraget

Med ändring av de ursprungliga direktiven skall utredaren redovisa sitt uppdrag i den del som gäller skydd för kyrkstäder senast den 31 augusti 2003 och i övrigt senast den 1 september 2004.

            (Kulturdepartementet)